Samenvatting Rond de Kerken nr. 56

STEENBERGENHERVORMDE GEMEENTE Zondag 2 juni 10.00 uur: ds. C. Biemond. (Doopdienst)  Collecten: 1e Stichting Vakantiewerk; 2e College  kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.                                                                                   1e Pinksterdag 9 juni 10.00 uur: ds. D. Pranger, Rotterdam  Collectes: 1e Kerk in Actie; 2e College kerkrentmeesters;   3e Onderhoudsfonds.… Continue Reading

Samenvatting Rond de Kerken nr. 56

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE Zondag 19 mei 10.00 uur: ds. E.Quaak, Prinsenbeek.  Collecten: 1e WensAmbulance; 2e College  kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.                                                                                   Zondag 26 mei 10.00 uur: dhr. van de Voorde, Ridderkerk.  Collectes: 1e Gehandicapten Z-W-Brabant; 2e College   kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds. Hemelvaartsdag 30 mei… Continue Reading