Samenvatting Rond de Kerken nr. 47

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 23 december 10.00 uur: mw. ds. D.C. Groenendijk, Klundert.

Collecten: 1e Adventsproject Voedselbank Steenbergen; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

Kerstnachtdienst 24 december 22.00 uur: ds. D. Pranger, Rotterdam.

  Collecten: 1e Adventsproject Voedselbank Steenbergen;  

  2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

1e Kerstdag 25 december 10.00 uur: ds. C. Biemond

  Collecten: 1e Kinderen in de knel; 2e College kerkrentmeesters:

  3e Onderhoudsfonds.

Zondag 30 december 10.00 uur: mw. ds. T. Veldhuizen, Zandhove.

  Collecten: 1e St VPTZ  W-Brabant; 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

Oudjaar 31 december 19.30 uur: mw. ds. T. Veldhuizen, Zandhove

  Oudejaarscollecte.          

Zondag 6 januari 10.00 uur: ds. C. Biemond.

   Doopdienst.

  Collecten: 1e Diaconie; 2e College kerkrentmeesters;       

  3e Bloemenfonds.

Let op:  Hof van Nassau

Om de nieuwe bewoners van Hof van Nassau eerst tijd te geven om wat te kunnen wennen en om alles goed te organiseren zijn er – behalve de Kerstviering op woensdag1 9 december a.s. om 19.00 u in het restaurant – de komende weken geen kerkdiensten in Hof van Nassau gepland tot begin van het nieuwe jaar.

Verdere informatie volgt.

Hartelijke groeten,

                        Gerdien Lankhuijzen, Geestelijk verzorger

AGENDA

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 23 december, vierde Advent gaat voor mevr. ds. Groenendijk uit Klundert. Op 24 december is er eerst de Lichtjesoptocht door onze stad. Er wordt met kaarsen een route verlicht waarlangs de verschillende taferelen van het kerstfeest worden uitgebeeld. Je kunt op elk moment tussen 17.00 uur en 21.00 uur starten bij het gemeentehuis. De tocht is 1,5 km lang en rolstoeltoegankelijk. Op het einde wacht, na een bezoek aan de stal, warme chocolademelk of glühwein. Dit is een initiatief van de Open Deur gemeenschap en zowel de R-K kerk als wij hebben zich hierbij aangesloten en zijn opgenomen in de route. Ook op deze dag, om 22.00 uur is er de kerstnachtdienst waarin ds. D. Pranger voor gaat en het koor The Sparrows o.l.v. Herma Martens medewerking verleent. Op Kerstmorgen hoop ik zelf voor te gaan in een gezinsdienst. De kinderen van de nevendienst zijn al weken bezig met het maken van filmpjes rond het Adventsproject : ‘Geloof met me mee’. Op kerstmorgen gaan we het resultaat zien en horen we dat het kind geboren in de stal, Licht zal brengen in onze vaak zo duistere wereld. Op 30 december gaat voor mevr. ds. T. Veldhuizen. Zij gaat ook voor op 31-12 in de oudejaarsdienst die we samen met de Gereformeerde kerk Dinteloord vieren in ons kerkgebouw. Aanvang 19.30 uur. Op zondag 6 januari, Drie Koningen, komen we de eerste keer in het nieuwe jaar als gemeente bij elkaar. In deze dienst zal worden gedoopt Casper James Martens, zoon van Jesse en Liesbeth Martens-Biemond, broertje van Alice. Deze dienst begint om 10 uur en na afloop is er niet alleen gelegenheid om de doopouders geluk te wensen maar ook om elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen. Bij alle diensten bespeelt Corneel Droogers het orgel, en daar zijn we als gemeente maar wat blij mee.

Gemeenteleven:

Mevr. R. Timmers is met behandelingen begonnen. We wensen haar sterkte en Gods nabijheid toe. Ook wie ziek zijn maar hier liever niet genoemd wordt wensen we dat zij zich door God gedragen mogen weten. Op 9 december is in een besloten dienst mevr.de Bruijn-Kooijman gedoopt. Een heel bijzonder moment waar mevr. de Bruijn lang naar had uitgezien. We wensen haar geluk en kracht toe op haar verdere levensweg, samen met wie haar lief zijn.

Seniorenkerstfeest:

Op 19 december hebben we met de ouderen uit onze gemeente het kerstfeest gevierd. Anders dan andere jaren hebben we dat gedaan met een viering en een uitgebreide lunch. Het was een mooi samenzijn.

Engelenpostproject:

Mooi om te horen dat het project weer zo gewaardeerd wordt. Hartelijk dank aan alle ‘engelen’ die het mogelijk maakten dat zovelen ‘engelenpost’ kregen. Het blijft een hele mooie manier om te laten zien dat we als christelijke gemeente naar elkaar omzien en weet hebben van zorgen en moeiten. Hopelijk tot volgend jaar. En intussen: ‘Als de engel slaapt in jou, – mag ik hem dan wekken, Als de engel slaapt in mij, – wil jij hem dan wekken?’

Boekbespreking:

De acht bergen van Paolo Cognetti. Thuis een boek lezen en de ervaringen daarmee met anderen delen, dat is de bedoeling van deze leeskring. Voor dit jaar is het boek : De acht bergen (ISBN 978023466413) van Paolo Cognetti gekozen. Het is een roman over de levenslange zoektocht van twee vrienden naar geluk. Een indringend en klassiek verhaal, gesitueerd in de Italiaanse Alpen, over de ongenaakbaarheid van de natuur, over het leven, de liefde en de dood. Wanneer: op de maandagavonden: 14-1, 28-1, 11-2- 2019. Opgave noodzakelijk vòòr 5 januari 2019 via cbiemond@planet.nl of 0164 858514. Min.aantal deelnemers 5.

Ten slotte:Ik wens u gezegende dagen en voor 2019 voorspoed en het vertrouwen dat God met ons gaat. En ik zei tegen de engel die bij de poort van het (nieuwe) jaar stond: ‘Geef mij een lamp, zodat ik veilig het onbekende kan betreden.’ En hij antwoordde: ‘Ga naar buiten de duisternis in en leg je hand in de hand van God. Dat zal voor jou beter zijn dan licht en veiliger dan een bekende weg.’

Een hartelijke groet,

                                                      ds.Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Nieuwe bomen.

Nadat vorig jaar de kastanjebomen zijn verwijderd heeft de grond ruim een jaar rust gehad en was het tijd om nieuwe bomen te planten. In overleg met Dhr. Moelker (onze tuinadviseur) is besloten om Amberbomen te plaatsen. Deze bomen hebben groen blad en in de herfst gaat de kleur veranderen naar roodbruin. Ze zijn begin november geplant en het is weer een mooi geheel met de kerk.

Bij deze willen we het Joppe van Poortvlietfonds hartelijk danken voor de financiële ondersteuning bij de aanschaf en het planten van de bomen. Verder wil ik u de oudejaarscollecte, die binnenkort weer bij u op de mat valt, van harte bij u aanbevelen en de collectanten veel succes wensen, zodat we weer een mooi bedrag kunnen ophalen.

Tevens wil ik iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2019 toewensen.

Piet Vogelaar

VAN DE KERKENRAAD

Lichtjestocht 24 december

Samen met de Katholieke Kerk en de Open Deur organiseren wij als Protestantse Kerk op 24 december a.s. een lichtjestocht door Steenbergen. De route van de lichtjestocht beslaat anderhalve kilometer door het centrum van Steenbergen en wordt verlicht met 1.500 kaarsjes in glazen potjes. Het startpunt is het parkeerterrein van het gemeentehuis aan Buiten de Veste. Mensen vertrekken er in groepjes om de tocht te lopen. Op het terrein zal voor de wachtenden voldoende te horen en te zien zijn. Er is onder andere livemuziek en entertainment voor de kinderen. In een tiental scenes ontrolt het verhaal van de geboorte van Jezus zich. Gedurende de lichtjestocht doen de groepen alle drie de kerken in het centrum van Steenbergen aan. De tocht voert door de Gummaruskerk heen van de Westdam naar de Markt en langs de hal van de Protestantse Kerk, waar een Engelenkoor zingt, naar de Open Deur waar een stal met levende dieren is te vinden. Dit is ook het eindpunt van de tocht waar de kerken zich in gezamenlijkheid presenteren en er voor alle deelnemers gratis een warme versnapering is. Daarna kan ieder naar de Kerstnachtdienst in hun eigen kerk of naar de kerstboom thuis. De scenes worden gespeeld door acteurs van Myra Ceti. Deelname aan de Lichtjestocht is geheel gratis en dat geldt ook voor alle versnaperingen die onderweg worden aangeboden. De lichtjestocht duurt van 17.00 tot 21.00 uur en een groep is ongeveer zo’n anderhalf uur onderweg. Op onze site protestantse-gemeentesteenbergen.nl vindt u een promotiefilmpje wat zeker de moeite waard is om te bekijken: https://youtu.be/tEzxsbanDGM

Namens de kerkenraad,

                                 Conny Bom en Piet Vogelaar

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 23 en Kerstnachtdienst 24 december:

De 1e collecte is bestemd voor het Advent project: Voedselbank Goed Ontmoet Steenbergen.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder gezinnen, die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen. Goed Ontmoet garandeert, dat de geschonken producten niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, maar uitsluitend om mensen in nood te helpen.

Voor beide dagen komt de 2e collecte ten goede aan het college van kerkrentmeesters en de 3e collecte aan het Onderhoudsfonds.

1e Kerstdag 25 december:

De 1e collecte is bestemd voor Kinderen in de knel.

Er zijn kinderen die de Kerst door brengen in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. De kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten, bevelen we daarom van harte bij u aan, ieder kind verdient een kerstfeest. De 2e collecte is bestemd voor het college van Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte is voor het Onderhoudsfonds.

Zondag 30 december:

De 1e collecte is bestemd voor St VPTZ West Brabant. VPTZ West-Brabant & Tholen is een organisatie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in zorginstellingen. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van het leven, en om de naasten te ondersteunen. Palliatieve zorg is mogelijk voor jeugd en voor volwassenen. De 2e collecte is voor de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte is bestemd voor het Onderhoudsfonds.

Maandag 31 december: Oudejaars collecte.

Zondag 6 januari:

1e collecte is bestemd voor de Diaconie. De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn begrijpelijkerwijs gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken. De diaconie voldoet daarmee aan de Bijbelse opdracht: helpen wie geen helper heeft. De 2e collecte is voor het werk van de kerkrentmeesters en de uitgangscollecte is voor het bloemenfonds.

Namens de diaconie,  

                        Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor tweeweken zal gelden en op 10 januari verschijnt, inleveren voor 4 januari a.s.

bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet, 

                                                     Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *