Samenvatting Rond de Kerken nr. 48

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 13 januari 10.00 uur: ds. T. Van Prooijen, Breda.

Collecten: 1e Light of Life;   2e College kerkrentmeesters;  3e Onderhoudsfonds.

Zondag 20 januari 10.00 uur: ds. N. Sjoer, Wageningen.  Viering van de Maaltijd van de Heer.

Collecten: 1e Oecumene; 2e College kerkrentmeesters;  3e Onderhoudsfonds.

Let op:  Hof van Nassau

Om de nieuwe bewoners van Hof van Nassau eerst tijd te geven om wat te kunnen wennen en om alles goed te organiseren zijn er  de komende weken geen kerkdiensten in Hof van Nassau gepland.

Verdere informatie volgt.

Hartelijke groeten,

                      Gerdien Lankhuijzen, Geestelijk verzorger

AGENDA

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 13 januari gaat voor ds. T. v. Prooijen uit Breda en op 20 januari is er een viering van de Maaltijd van de Heer waarin ds. N. Sjoer voorgaat.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen. Ernstig ziek is mevr. N. de Bruijn. Wij bidden haar kracht en Gods nabijheid toe.

Zondag 27 januari:

Viering week van de Eenheid: nu al wil ik u er attent op maken dat er op 27 januari een oecumenische viering in onze kerk is waarin pastoor de Kort en ikzelf voor zullen gaan. Thema van deze dienst is: Recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de week van gebed de blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht (zie Deuteronomium vers 18-20).

De aanvang van deze dienst zal om 9.30 uur zijn!

Terugblik:

We mochten mooie vieringen rond Kerstmis beleven. Dank aan ieder die hieraan heeft meegewerkt. Ook de Lichtjestocht op 24 december was een mooie belevenis. Velen van binnen en buiten de kerken hebben op deze wijze de geboorte van Jezus mee kunnen maken alsof ze er zelf getuige van waren. Ook hiervoor dank aan allen die meewerkten en met name dank aan de Open Deur gemeente die het initiatief nam en het leeuwendeel van de organisatie op zich heeft genomen.

Ten slotte:

Dank: mede namens Piet hartelijk dank voor de vele goede wensen die we mochten ontvangen. Ook wij wensen u een gezegend en liefdevol 2019 toe. Bij de kerstpost was één heel persoonlijke brief bij met vragen over een bijzondere ervaring. Ik zou graag met de afzender in contact komen, maar kan de naam onder de brief niet lezen. Ik hoop dat als u dit herkent, u contact met mij opneemt, zodat we met elkaar af kunnen spreken.

Een hartelijke groet,

ds.Corry Biemond

SENIORENKERSTFEEST

Op woensdag 19 december 2018 hebben wij met onze gemeenteleden vanaf 75 jaar kerstfeest gevierd in onze kerk. Het was de eerste keer dat wij ‘s-morgens bijeen kwamen. Misschien even wennen, maar bij navraag vond iedereen het heel fijn om in de middag thuis te komen.

Rond 10.00 uur druppelde iedereen binnen en nam plaats aan een mooi gedekte tafel met prachtige kerststukken. Dank zij de workshop van Corine Arkenbout, die deze stukken heeft gemaakt met medewerking van enkele gemeenteleden. Daarna werd er een woord van welkom uitgesproken door de voorzitter van de kerkenraad dhr. Piet Vogelaar . Onder het genot van koffie/ thee met wat lekkers werd er bijgepraat Hierna hadden we met elkaar een mooie kerstviering, waarin ds. C. Biemond voorging. Het thema van de viering was “Welkom “ Niet alleen de gasten werden welkom geheten, maar hoe verwelkomen wij de ander en vooral Christus in ons leven? Die vraag stemt tot nadenken !De Adventskaarsen werden aangestoken door Gerda Kamp . Dhr. Corneel Drogers bespeelde het orgel.

Na de dienst was er tijd voor een “glaasje “. Om 13.00 uur gingen we aan tafel. Broodmaaltijd met  een heerlijke kroket, als dessert was er fruit. Na afloop kreeg iedereen een attentie mee, waarna een ieder weer huiswaarts keerde. Het was een geslaagd kerstfeest, waar we in dankbaarheid op terug kijken.

Een woord van dank aan een ieder die zich op haar / zijn manier heeft ingezet om dit kerstfeest mogelijk te maken. Want zonder jullie allen kunnen wij dit niet op deze manier vieren.

Hartelijk dank hier voor !!  

                                         Grietha en Hanny

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 13 januari:

De 1e collecte ie bestemd voor Light of Life.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs.

Light of Life helpt kinderen in Nepal om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Zo krijgen ze de mogelijkheden hun eigen weg te vinden en de keuzes te maken die goed voor ze zijn.

Ze werken in de eigen omgeving van het kind.

2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters en de

uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 20 januari:

De 1e collecte is bestemd voor Oecumene.

Migratie verbindt kerken wereldwijd.

Ook in Nederland zijn er internationale- en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

De 2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,

                        Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

VERJAARDAGFONDS

Beste dames en heer van het verjaardagfonds, denken jullie aan de samenkomst op maandag 28 januari a.s. om 14.00 uur in de kerkenraadskamer van de kerk? We willen dan met elkaar de opbrengst tellen van 2018. Willen jullie ook je lijsten meebrengen. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn graag een telefoontje naar 0167-561359.

                                                                                    Jenny van de Velde

DANK

Dank aan “mijn engel” voor de de mooie kaarten met gedichten en dank voor alle goede wensen die ik van u kreeg.

Ook wil ik hierbij u allen een gezegend 2019 toewensen.

Hartelijke groet,

                                                               Riet van Dijk

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor tweeweken zal gelden en op 24 januari  verschijnt, inleveren voor 18 januari a.s.

bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

                                                     Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *