Samenvatting Rond de kerken nr. 49

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 27 januari 9.30 uur: ds. C. Biemond en pastoor de Kort.

  Viering in het kader van de  de week van de Eenheid.

Collecten: 1e Catechese en Educatie; 2e College kerkrentmeesters;  3e  Onderhoudsfonds.

Zondag 3 februari 10.00 uur: ds. D. Pranger, Rotterdam.

Collecten: 1e ZWO Werelddiaconaat; 2e College kerkrentmeesters;  3e Onderhoudsfonds.

Let op:  Hof van Nassau

Om de nieuwe bewoners van Hof van Nassau eerst tijd te geven om wat te kunnen wennen en om alles goed te organiseren zijn er  de komende weken geen kerkdiensten in Hof van Nassau gepland.

Verdere informatie volgt.

Hartelijke groeten,
Gerdien Lankhuijzen, Geestelijk verzorger

AGENDA

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op zondag 27 januari is er een viering in het kader van de week van de Eenheid. In deze dienst gaan pastoor de Kort en ikzelf voor. Thema van de dienst is: Recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de week van gebed de blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. Lezingen: Romeinen 12: 1-13 en Lucas 4: 14-21. De aanvang van deze dienst is om 9.30 uur ! Op zondag 3 februari gaat voor ds. D. Pranger, u welbekend. Goede diensten gewenst.

In Memoriam:

Op 10 januari overleed mevr. Nellij de Bruijn-Kooijman in de leeftijd van 74 jaar. Hoewel we wisten dat haar gezondheid broos was en zij al eerder een kwaadaardige ziekte had gehad kwam dit overlijden overrompelend snel. Mevr. de Bruijn was op 9 december in een besloten viering na deeredienst in onze kerk gedoopt. Een ontroerend momentomdatze er zo naar verlangde dat haar naam met Gods Naam verbonden zou worden.Toenhebben we gelezen van de Ethiopiër die door Philippus gedoopt werd (Handelingen 8). Niemand kon toen vermoeden dat Nellij nog geen week later zou horen dat ze ongeneeslijk ziek was en snel zou sterven. Ze heeft nog afscheid genomen van wie haar lief waren en is op 10 januari overleden in het Hospice in Etten Leur. Voorafgaande aan de crematie hebben we stil gestaan bij het bijbelgedeelte van haar doop. In deze dienst werd door haar man en zoon verteld wie Nellij de Bruijn was: een liefdevolle echtgenote, een echte moeder die er voor je was als het nodig was maar je alle ruimte gaf om je eigen weg te gaan. Drie kleindochters zongen een prachtig lied. Wat zal Nellij de Bruijn gemist worden door haar man Leo, de kinderen en kleinkinderen. Dat zij er troost in mogen vinden dat met de doop God aan Nellij trouw heeft beloofd tot voorbij de grenzen van ons leven.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel waren er die geconfronteerd werden met groot verdriet of zorgen. Wij bidden hen Gods nabijheid toe. Mevr. W. Verhagen-Koomans vd. Dries is verhuisd naar Hof van Nassau. Wij wensen haar daar een goede tijd toe.

Nashville:

Begin januari verscheen de Nashville verklaring die veel stof deed opwaaien, mensen pijn deed en kwetste. Elders in deze Rond de kerken vindt u mijn reactie.

Ten slotte: een hartelijke groet, 

ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

De oudejaarscollecte heeft het prachtige bedrag van 3450,00 euro opgebracht. Alle gulle gevers onze hartelijke dank en ook dank aan de collectanten.

Deze week start de kerkbalans. U kunt de brief weer verwachten die rondgebracht zal worden.

Het thema dit jaar is “Geef voor je kerk” en we hopen dat  we op u kunnen rekenen, zodat we als kerkrentmeesters alles kunnen uitvoeren dit jaar wat nodig is in onze gemeente.

Wilt u de antwoordenvelop klaar leggen voor de collectant, zodat ook zij hun werk gemakkelijk kunnen doen. Bedankt voor uw medewerking en de collectanten wens ik veel succes.

                                                                                             Piet Vogelaar

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 27 januari:

De 1e collecte is bestemd voor Catechese en Educatie.

Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. De 2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.


Zondag 3 februari:

1ste collecte is voor ZWO Werelddiaconaat.

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. Ze bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

De 2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

VERJAARDAGFONDS

Beste dames en heer van het verjaardagfonds, denken jullie aan de samenkomst op maandag 28 januari a.s. om 14.00 uur in de kerkenraadskamer van de kerk? We willen dan met elkaar de opbrengst tellen van 2018. Willen jullie ook je lijsten meebrengen. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn graag een telefoontje naar 0167-561359.

                                                                                     Jenny van de Velde


DANK

Bij deze wil ik een ieder bedanken voor de mooie kaarten met goede wensen die ik heb ontvangen tgv de kerstdagen.

Ik wens u allen alle goeds en bovenal gezondheid toe voor 2019.

Hartelijke groet,

 Coby Ringenaldus

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 7 februari  verschijnt, inleveren voor 1 februari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

 Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *