Samenvatting van Rond de Kerken nr. 51

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

*Zondag 24 februari 10.00 uur: ds. T. Veldhuizen, Zandhoen (B).

Collecten: 1e Hospice de Markies; 2e College kerkrentmeesters;  3e Onderhoudsfonds.

*Zondag  3 maart 10.00 uur: ds. L.C. Donkersloot, Ridderkerk.

Collecten: 1e Noah’s Ark; 2e College kerkrentmeesters;  3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 24 februari gaat mevr. ds. T. Veldhuizen voor en op 3 maart ds. L. Donkersloot. Goede diensten gewenst.

Gemeenteleven:  

Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er gemeenteleden die een ziekhuisopname wachten of andere behandelingen moeten ondergaan. Wij bidden hen Gods nabijheid toe. Anderen die te maken hebben met ziekte of zorgen wensen we kracht en sterkte toe.

Afwezig:

Van 16-2 t/m 3-3 ben ik afwezig i.v.m. vakantie. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met de ouderlingen, zij kunnen u verder helpen.

Een hartelijke groet aan u/ jullie allen, 

ds. Corry Biemond

VAN DE ZWO-COMMISSIE

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 103 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 266 (van de in totaal 380) Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

De collectes in de veertigdagentijd zijn dit jaar bestemd voor de lokale Stichting Leergeld “Brabantse Wal”.

Gedurende de veertigdagentijd zullen wij u uitgebreider informeren over de werkzaamheden van deze stichting.

Ook dit jaar hopen wij weer een mooi bedrag over te kunnen maken voor dit mooie werk.

Met een lieve groet, 

Hanneke, Ineke, Géke en Anne

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 24 februari:

1ste collecte is voor Hospice de Markies.

Het is de wens van velen om thuis te kunnen sterven. Thuis, te midden van de mensen die hen lief zijn en in een omgeving die vertrouwd is.

Om tal van redenen is het soms niet mogelijk om die wens in vervulling te laten gaan. Voor hen is er Hospice De Markies. Een gewoon huis, in een gewone straat in Bergen op Zoom, midden in de samenleving.

Hospice De Markies biedt plaats aan zes mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden, met een levensverwachting van drie maanden of korter.

2de collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.

Uitgangscollecte komt ten goede van het Onderhoudsfonds.

Zondag 3 maart:

1ste collecte is bestemd voor Noah’s Ark.

Noah’s Ark is een Christelijke organisatie in Uganda en biedt een thuis voor meer dan 170 weggegooide, achtergelaten en mishandelde kinderen. Meer dan 200 kinderen uit de armste families krijgen gratis onderwijs, de kliniek biedt goede en betaalbare gezondheidszorg aan, en helpt kinderen in de wijde omgeving.

De 2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke


BLOEMEN

Momenteel verzorgen wij met 4 dames wekelijks de bloemen in de kerk.

Wij zouden er graag nog iemand bij hebben om onze groep te versterken zodat we ongeveer 2 maal per jaar aan de beurt zijn.

Heeft u belangstelling hiervoor dan kunt u contact opnemen met Marrie Wolters, tel. 565671.

Met vriendelijke groet, 

Marrie Wolters                                                                                                          

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drieweken zal gelden en op 7 maart  verschijnt, inleveren voor 1 maart a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *