Samenvatting van Rond de Kerken nr. 52

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 10 maart 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: 1e St. Leergeld “Brabantse Wal”; 2e College              kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.                                                                          

Zondag  17 maart 10.00 uur: dhr. M. v. d. Meer, Rotterdam

Collecten: 1e St. Leergeld “Brabantse Wal”; 2e College kerkrentmeesters;
3e Onderhoudsfonds.

Zondag 24 maart 10.00 uur: ds. C. Biemond.

Collecten: 1e St. Leergeld “Brabantse Wal”; 2e College kerkrentmeesters;
3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Afwezig: van 16-2 t/m 3-3 ben ik afwezig i.v.m. vakantie. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met de ouderlingen, zij kunnen u verder helpen.

Een hartelijke groet aan u/ jullie allen,

ds. Corry Biemond

VAN DE KERKENRAAD

JAARSTUKKEN 2018

De jaarstukken van de kerk over 2018 liggen op zondag 10 maart in de kerk ter inzage. Verder kunt u bij Ineke Breure thuis de stukken inkijken in de week van 9  t/m 16 maart.

Graag even bellen om een afspraak te maken met Ineke, tel.  0167-521729 of 06 51351599.

                                                                                 De kerkrentmeesters 

VAN DE ZWO-COMMISSIE

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 103 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 266

(van de in totaal 380) Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

De collectes in de veertigdagentijd zijn dit jaar bestemd voor de lokale Stichting Leergeld “Brabantse Wal”.

Gedurende de veertigdagentijd zullen wij u uitgebreider informeren over de werkzaamheden van deze stichting.

Ook dit jaar hopen wij weer een mooi bedrag over te kunnen maken voor dit mooie werk.

Met een lieve groet, 

Hanneke, Ineke, Géke en Anne

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 10/17/24 maart:

De 1e collecte is de 40 dagen collecte voor Stichting Leergeld.

(zie het stukje van de ZWO-commissie)

De 2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor tweeweken zal gelden en op 28 maart  verschijnt, inleveren voor 22 maart a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *