Samenvatting Rond de Kerken nr. 53

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 31 maart 10.00 uur: ds. Smink, Alblasserdam.

Collecten: 1e St. Leergeld “Brabantse Wal”; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

Zondag  7 april 10.00 uur: ds. C. Biemond.

Collecten: 1e St. Leergeld “Brabantse Wal”; 2e Bloemenfonds;  3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 31 maart is ds. Smink gastvoorganger in de dienst. Op 7 april is er een bijzondere dienst die is voorbereid samen met de kinderen van de kindernevendienst. We volgen het project van Kind op Zondag dat deze zondag als thema heeft: Teruggeven. De Bijbellezing is Lucas 20: 9-19. In deze viering zal dit thema op meerdere manieren aan de orde komen en kunt u zelf voorbeden aangeven. Het belooft een afwisselende dienst te worden waarbij jongeren (ook uw kleinkinderen!) én ouderen welkom zijn. Na afloop van deze dienst is er de jaarlijkse gemeentevergadering waarin de kerkenraad verantwoording aflegt van het gevoerde beleid.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Mevr. M. Zuidweg mocht na een korte ziekenhuisopname weer naar huis maar moet zich wel in acht nemen en dat valt nog niet mee. Met de gezondheid van mevr. G. Vogelaar gaat het de goede kant op. Beiden een spoedig verder herstel toegewenst. Dat ieder die te maken heeft met de kwetsbaarheid van het leven de nabijheid van God en mensen mag ervaren.

Vorming en toerusting:

Op woensdag 27 maart om 19.30 uur bent u van harte welkom in de kerk voor een filmavond. Met elkaar bekijken we de film ‘Nice People’ van regisseurs Anders Helgeson en Karin af Klintberg. Een komische feel-good film over het eerste Somalische Bandy -team (een soort ijshockey) ter wereld, bestaande uit Somalische immigranten. Hoewel de jongens nooit op de schaats gestaan hebben willen ze meedoen aan het wereldkampioenschap Bandy. De weg daar naar toe met alle ups en downs laten iets zien over de samenleving en leveren komische en hartverwarmende beelden op.

Ten slotte:

De stilte is uw huis

U woont niet in een storm, o Heer

maar in een zacht geruis.

Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:

De stilte is uw huis.

Een stilte, die zich horen laat,

heel zacht, nog ongekend;

ze fluistert, van wat komen gaat

en wie U voor mij bent.

Ik zoek de stilte, zoek een rust

die ruimte maakt in mij.

Ik adem op, ik ben gerust

en voel U heel dichtbij. Erik Idema (mel. Lied 512 NLB)

Ik hoop dat we in deze 40 dagentijd ook in ons eigen leven stilte kunnen vinden. Gods nabijheid mogen ervaren.

Een hartelijke groet,                                                     

 ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans

Voor de actie kerkbalans is voor dit jaar het mooie bedrag van 32540,00 euro toegezegd, waarvoor onze hartelijke dank aan alle gulle gevers.

Ook willen we alle collectanten weer hartelijk bedanken voor al het werk dat jullie weer hebben gedaan.

Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond zal dit jaar op 17 Mei a.s. zijn. Noteert u het alvast in de agenda, de uitnodiging volgt nog.

Namens de kerkrentmeesters,

Piet Vogelaar

PAASONTBIJT

Op 1e paasdag, 21 april, willen we weer een paasontbijt maken. We ontbijten om 8.30 uur. U bent daar allen van harte welkom. Zij die niet zelf kunnen komen kunnen worden opgehaald. Later volgt meer informatie, maar u kunt nu de datum alvast noteren.

                                                                 Gerda Verkouter en Ineke Breure

VAN DE ZWO-COMMISSIE

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 103 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 266

(van de in totaal 380) Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

De collectes in de veertigdagentijd zijn dit jaar bestemd voor de lokale Stichting Leergeld “Brabantse Wal”.

Gedurende de veertigdagentijd zullen wij u uitgebreider informeren over de werkzaamheden van deze stichting.

Ook dit jaar hopen wij weer een mooi bedrag over te kunnen maken voor dit mooie werk.

Met een lieve groet,

Hanneke, Ineke, Géke en Anne

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 31 maart:

1e collecte is bestemd voor 40 dagen project Stichting Leergeld.

Zie stukje van ZWO-commissie over dit project.

De 2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 7 April:

1e collecte is bestemd voor 40 dagen project Stichting Leergeld.

2de collecte is bestemd voor het Bloemenfonds,

de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

VAN DE KINDERNEVENDIENST

Een nieuw begin

Zo heet het 40-dagen-project, dat we dit jaar met de kindernevendienst volgen op weg naar Pasen.

Pasen is het feest van het nieuwe begin. In de weken voor Pasen volgen we de verhalen van Julia en Stef, die op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin mogen aanleggen. Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er heel wat voor doen. Bijv. op tijd wakker worden, keuzes maken, geduld hebben en vergeven. Ook in de Bijbelverhalen lezen we dat een nieuw begin maken niet makkelijk is.

De dienst van 7 april gaat over het thema teruggeven en zal samen met de kinderen van de kindernevendienst worden voorbereid.

We hopen samen met jullie de komende zondagen aan het project “Een nieuw begin” te werken.

Hannelie, Conny en Fia

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drieweken zal gelden en op 11 april  verschijnt, inleveren voor 5 april a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                      Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *