Samenvatting Rond de Kerken nr. 54

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 14 april 10.00 uur: dhr. M. Bondzio, Kampen.

Collecten: 1e St. Leergeld “Brabantse Wal”; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

Witte Donderdag  18 april 19.30 uur: ds. C. Biemond.

  Collecte: St. Leergeld “Brabantse Wal”.

Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur: ds. C. Biemond.

Stille Zaterdag 20 april 22.00 uur: ds. C. Biemond.

Pasen Zondag 21 april 10.00 uur: ds. C. Biemond.

   Collecten: 1e Diaconie; 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

Zondag 28 april 10.00 uur: ds. J. Reehorst, Stavenisse.

  Collecten: 1e Rudolph Stichting; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 14 april – Palmzondag – gaat voor de heer M. Bondzio uit Kampen. Daarna begint de Stille Week, op donderdag 18 april gedenken we hoe Jezus met zijn leerlingen de Maaltijd vierde. Aanvang dienst 19.30 uur. Op Goede Vrijdag 19 april staan we stil bij Jezus lijden en dood. We doen dat in een viering die opgebouwd is rond de Kruiswoorden, de woorden die Jezus sprak aan het kruis. Na afloop van de dienst kunnen er bloemen gelegd worden bij het kruis. Er wordt voor bloemen gezorgd maar u mag ook zelf bloemen meebrengen. Ook deze dienst begint om 19.30 uur. Stille Zaterdag, 20 april, is er om 22.00 uur de Paaswake. In deze dienst gaan we van het donker van de dood naar het licht van de Opstanding. De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken en we gedenken onze doop. Wie dat wil kan met doopwater een kruisje in de hand geschreven krijgen, om te gedenken dat we bij de doop getekend zijn met Gods Liefde. Aan het einde van de dienst nemen we het Licht mee naar onze huizen. Op zondag 21 april vieren we het feest van de Opstanding. ‘Een nieuw begin’ luidt het thema van de dienst. We zingen bekende Paasliederen en horen het evangelie uit Johannes 20. In de diensten in de Stille Week en op Paasmorgen hoopik zelf voor te gaan en bespeelt Coneel Droogers het orgel. Op 28 april – beloken Pasen – gaat ds. Reehorst voor in de dienst. Goede diensten gewenst.

Gemeenteleven:

Telkens weer blijkt hoe kwetsbaar wij mensen zijn. Ziekten en tegenslag kunnen zo maar plannen doorkruisen, mensen (weer ) even letterlijk stil zetten. Maar ook heeft God de mens bedacht met een enorme veerkracht. De moed wordt niet snel opgegeven en mensen passen zich aan de nieuwe situatie aan. We zien het regelmatig om ons heen en verwonderen ons. Gods Zegen voor allen die zich hierdoor aangesproken weten.

Vorming en Toerusting:

We kijken terug op een mooi seizoen, waarin we elkaar op allerlei manieren ontmoet hebben en geleerd hebben van Prediker, van elkaar en van een Somalisch Bandyteam (Nice People). Er volgt nog een dinercarrousel, maar voor de overige activiteiten is het even op de plaats rust.

Ten slotte:

Op Paasmorgen wordt het 40 dagentijd project van de kindernevendienst afgesloten. Het refrein van het projectlied dat we alle zondagen gezongen hebben luidt:

Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven. God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.

Een nieuw begin opdat het ook voor anderen een nieuw begin zal zijn! Gezegende Paasdagen,

                                                                                     ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond zal dit jaar op 17 Mei a.s. zijn. Noteert u het alvast in de agenda, de uitnodiging volgt nog.

Namens de kerkrentmeesters,                                              Piet Vogelaar

PAASONTBIJT

Op 1e Paasdag, 21 april, maken we weer een paasontbijt, waar u allen welkom bent.

We ontbijten om 8.30 uur. Het is wel nodig dat u zich aanmeldt, zodat we weten hoeveel boodschappen we moeten doen. U kunt  zich aanmelden via het strookje dat in de kerk is uitgedeeld of aanmelden bij Gerda Verkouter 0167-540007 of Ineke Breure 0167-521729 of inekebreure@gmail.com. Zij die niet zelf kunnen komen kunnen worden opgehaald.

                                                                                        Gerda en Ineke

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 14 april:

De 1e collecte is bestemd voor het 40 dagen project Stichting Leergeld

“Brabantse Wal”.  Doel van deze Stichting is om kinderen die in armoede leven financieel te ondersteunen zodat ze ook kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het onderhoudsfonds.

Witte Donderdag 18 april:

De collecte is bestemd voor het 40 dagen project Stichting Leergeld.

Zondag 21 april Pasen:

1ste collecte is bestemd voor het werk van de Diaconie.

Diaconie is de christelijke dienst van zorg voor mensen in de knel en solidariteit met de meest kwetsbaren in de samenleving. Als geloofsgemeenschap zijn we betrokken op rechtvaardigheid en barmhartigheid in deze wereld. We geven hier uitdrukking aan in onze vieringen, maar hebben ook de opdracht om hieraan gestalte te geven in ons dagelijks leven.

De 2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 28 april:

1ste collecte is bestemd voor de Rudolph Stichting.

Elk kind heeft recht op een inspirerende en veilige leefomgeving om op te groeien tot een gelukkige en evenwichtige volwassene. De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De Rudolphstichting bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden van uit huis geplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal mogelijke, veilige omgeving. Om dat te realiseren werkt de Rudolphstichting aan

opvangmogelijkheden in gezinsvormen en het ondersteunen en onderhouden van Jeugddorp De Glind.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,
Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor tweeweken zal gelden en op 2 mei  verschijnt, inleveren voor 26 april a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *