Samenvatting Rond de Kerken nr. 56

STEENBERGENHERVORMDE GEMEENTE

Zondag 2 juni 10.00 uur: ds. C. Biemond. (Doopdienst)

 Collecten: 1e Stichting Vakantiewerk; 2e College

 kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.                                                                                  

1e Pinksterdag 9 juni 10.00 uur: ds. D. Pranger, Rotterdam

 Collectes: 1e Kerk in Actie; 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

Zondag 16 juni 10.00 uur: dhr. H. Klink, Ouddorp.

  Collectes: 1e St. Barmhartige Samaritaan; 2e College

  kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Ontmoetingsmiddag

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddag in de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

Wereldwijdwinkel

Zondag 2 juni na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 2 juni – wezenzondag – is er een feestelijke dienst omdat we Jasmijn van Kaam mogen dopen. Jasmijn is de jongste dochter van Patrick en Eveline van Kaam. Ze is al bijna drie jaar oud en niet eerder gedoopt omdat de familie van Kaam voor een aantal jaren in Oman heeft gewoond. We wensen de familie van Kaam van harte geluk met de doop en hopen hen in de toekomst weer regelmatig in ons midden te zien. Evenals andere jaren is er in de week voorafgaande aan Pinksteren de Pinksterketen. Dit zijn oecumenische vieringen waarin we ons voorbereiden op de komst van de heilige Geest in ons midden. De -korte- vieringen zijn maandag 3-6 in Geref. kerk Anna Jacobapolder, woensdag 5 juni in de Lourdeskapel van de Gummaruskerk in Steenbergen, vrijdag 7 juni in Prot. Kerk van Nieuw Vossemeer. Het Pelgrimskoor olv. M. v. Gaans verleent  haar medewerking. Voorgangers zijn pastoor de Kort, ds. H. van het Maalpad en ikzelf. Aanvang van de vieringen: 19.00 uur. Na afloop wordt er koffie gedronken.

Op 9 juni is het Pinksteren en vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Dat ook wij geïnspireerd en geënthousiasmeerd mogen worden om als blijmoedige gelovigen vrijmoedig het evangelie te verkondigen. Voorganger in deze dienst is ds. D. Pranger uit Rotterdam, u wel bekend.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. de gemeenteleden die te maken hebben met ziekte of zorgen wensen we kracht en Gods Nabijheid toe.

Gelukwens:

Een gelukwens is er voor de fam. D. Verwijs-Quist. Op 11 juni is het 65 jaar geleden dat zij getrouwd zijn. We hopen dat zij ondanks de moeilijke situatie, mijnheer Verwijs woont in Onze Stede en mevrouw in Hof van Nassau, een fijne dag mogen hebben en wensen hen Gods Zegen toe.

Ten slotte:

Kom,Schepper, Geest onsteek uw vuur,

in ons gedoofd door tijd en duur,

door woorden hol en leeggemaakt,

door beelden los van u geraakt

Herstel in ons die oude kracht,

die mensen tot bezinning bracht

hen inspireerde over grenzen heen te gaan

om wereldwijd te getuigen van uw Naam

Gezegend Pinksterfeest, 

ds.Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 2 juni:

1ste collecte is bestemd voor Stichting Vakantiewerk.

In Nederland leven ten minste 400.000 kinderen onder de armoedegrens. Helaas is dat een structureel gegeven. Anders dan in ontwikkelingslanden, maar in verhouding even schrijnend en bovendien om de hoek.

De Stichting helpt schoolgaande kinderen uit gezinnen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. In die situatie is het niet altijd mogelijk om geld opzij te leggen. Schoolgaande kinderen – in de greep van de armoede – kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen. Niet met schoolkamp, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vorming. Een raming leert dat het landelijk om ongeveer 15 procent gaat van de schoolgaande jeugd. In een klas van 30 kinderen zijn er dat gemiddeld vier tot zes.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters

Uitgangcollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

1e Pinksterdag 9 juni:

1ste collecte is de Pinkstercollecte van Kerk in Actie.

De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de bijbel betaalbaar te houden. In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij Bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat mensen deze bijbels kunnen lezen.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters

Uitgangcollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 16 juni:

1ste collecte is bestemd voor Stichting Barmhartige Samaritaan.

Stichting De Barmhartige Samaritaan heeft een opvangtehuis voor meisjes in de Oekraine. Sinds 15 jaar ondersteunen enkele mensen uit Dinteloord dit project. Ze zijn begonnen om het tehuis van goed drinkwater te voorzien. Er is ook een landbouwbedrijf aan het tehuis verbonden, dat hebben ze in de loop der jaren nieuw leven ingeblazen door er de juiste landbouwmachines naar toe te brengen en dat heeft resultaat, zodat het tehuis financieel minder afhankelijk is van derden.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters

Uitgangcollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

BEDANKT

Lieve mensen.

Ondertussen wonen we al weer bijna een week in Pekela. Onze dagen worden vooral gevuld met het uitpakken van de dozen die we kort geleden allemaal hebben ingepakt…. We zijn warm welkom geheten door onze familie en buren hier, dus het voelt goed. We genieten van de mooie omgeving samen met onze Bodhi. We denken dat we er hier ons nieuwe thuis van kunnen maken!

We willen jullie allemaal heel erg bedanken voor 27 mooie jaren in kerkelijk Steenbergen en we waren erg verrast door heel veel lieve woorden, kaartjes, berichtjes en een mooi afscheid van het Steenbergse land. Het ga jullie allemaal goed en we blijven door het kerkblad en andere contacten stiekem op de hoogte van jullie wel en wee. Zijn jullie verdwaald in het hoge Noorden, wees altijd welkom bij ons!!

Lieve groetjes van,

Anne en Géke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 20 juni  verschijnt, inleveren voor 14 juni a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                      Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *