Samenvatting Rond de Kerken nr. 65

 

STEENBERGENHERVORMDE GEMEENTE

*Zondag 17 november 10.00 uur: ds. E. Barendregt, Dinteloord.

  Collecten: 1e Edukans; 2e College  kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.                                                                                  

*Zondag 24 november 10.00 uur: ds. C. Biemond.

 Collectes: 1e Kerk in Actie; 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 1 december na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

Ontmoetingsmiddag

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddag in de kerkenraadskamer. Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 17 november gaat voor mevr. ds. E. Barendregt uit onze buurgemeente Dinteloord.

Op 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag. Op deze dag gedenken we wie ons sinds eind november vorig jaar zijn ontvallen. Uit onze gemeente is dat mevr. Nellij de Bruijn-Kooijman. Voor haar zal een kaars worden aangestoken aan de Paaskaars. Daarna is er voor een ieder de gelegenheid een lichtje aan te steken om iemand te gedenken die korter of langer geleden gestorven is. We lezen psalm 91 en Johannes 14: 1-4 en het koor van onze eigen gemeente verleent haar medewerking. Thema van deze dienst is: Mag ik dan bij jou? Gezegende diensten gewenst.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Wel verblijft mevr. H. Urbanus-van Prooijen nog in Revant Lindenhof te Goes. In het weekeinde is zij thuis maar in week werkt zij daar aan revalidatie. We wensen haar daarbij sterkte en geduld. Ook zijn er gemeenteleden die zich zorgen maken over de eigen gezondheid, of die van kinderen en kleinkinderen. Dat u zich allen gesterkt mag weten door Gods nabijheid en een gemeente die naar elkaar omziet.

Gelukwens:

We feliciteren dhr. en mevr. Hage-van Dalen, Watertorenweg 25 met hun 50 jarig huwelijksfeest op 27 november aanstaande. We wensen hen een mooie dag en hopen dat er nog goede jaren mogen volgen.

Engelenpostproject:

Ook dit jaar willen we in de Adventsperiode weer een engelenpostproject organiseren. Het engelenpostproject houdt in dat gemeenteleden in de vier weken voorafgaande aan het kerstfeest een kaartje sturen naar iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken of die iets bijzonders heeft gedaan het afgelopen jaar. Er wordt een lijst gemaakt van mensen die voor engelenpost in aanmerking komen en ik hoop dat er weer voldoende ‘engelen’ binnen onze gemeente te vinden zijn die mee willen werken zodat zij allemaal post zullen krijgen. Van andere jaren weet ik dat de ontvangers blij verrast zijn met extra aandacht in de donkere dagen aan het einde van het jaar maar dat ook de afzenders er veel plezier aan beleven. Wilt u in de Adventsperiode voor iemand als ‘een engel’ zijn? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 23 november) op bij mevr. Lieneke den Haan, per mail: vdheijden@home.nl of tel.nr. 0167-564324. Of bij mij, cbiemond@ziggo.nl U krijgt dan op tijd verdere instructie. Doet U weer mee?

Ten slotte: een hartelijke groet,                                       ds.Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 17 november:

1ste collecte is bestemd voor: Edukans.

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters.

De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 24 november:

1ste collecte is bestemd voor Kerk in Actie en dan met name het pastoraat.

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.

2de collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters. De uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,                              Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 28 november a.s.  verschijnt, inleveren voor  22 november a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *