Samenvatting Rond de Kerken nr. 67

Zondag 22 december 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: 1e Adventscollecte plusbus Steenbergen; 2e College   

  kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.                                                                                  

Kerstavond 24 december 22.00 uur: ds. C. Biemond.

 Collectes: 1e Adventscollecte plusbus Steenbergen; 2e College

  kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

1e Kerstdag 25 december 10.00 uur: ds. N. Sjoer, Wageningen.

  Collectes: 1e Kinderen in de knel; 2e College

  kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

Zondag 29 december 10.00 uur: ds. A. Groenendijk, Klundert.

  Collecten: 1e Diaconie Steenbergen; 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds

*Oudjaar is er geen dienst dit jaar.

*Zondag 5 januari 10.00 uur: ds. C. Biemond.

 Collecten: 1e Diaconie Steenbergen; 2e College kerkrentmeesters;

 3e Bloemenfonds.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 5 januari na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

Ontmoetingsmiddag

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddag in de kerkenraadskamer. Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur staat er koffie of thee voor u klaar.

Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 22 december a.s. hoop ik zelf voor te gaan en luisteren we in het kader van het Adventsproject nog een keer naar Micha, en horen van Jozefs droom (Mattheus 1). Op 24 december zijn er in de Gummaruskerk drie voorstellingen van de zandtovenaar die op zijn eigen wijze het kerstverhaal tot leven brengt.

Ook op 24 december om 22.00 uur is er de kerstnachtdienst in onze eigen kerk met medewerking van het koor Close Up uit Roosendaal o.l.v. mevr. Herma Martens. Thema van deze dienst is: Geef Licht! en ik hoop zelf voor te gaan. Na afloop praten we na met een glas gluhwijn. Op kerstmorgen 25 december is er om 10.00 uur de traditionele kerstgezinsdienst. In deze dienst gaat voor ds. N. Sjoer uit Wageningen. Alle kinderen, van harte welkom.

Op 29 december gaat voor ds. A. Groenendijk. Er is dit jaar op oudejaarsavond geen dienst.

Op 5 januari komen we voor het eerst in het nieuwe jaar weer bij elkaar. In deze dienst, die op de gebruikelijke tijd van 10 uur begint, nemen we afscheid van de diakenen Corrie van Dijke en Marianne Zuidweg met dank voor hun inzet voor de gemeente in de afgelopen jaren. Verheugend is dat we twee nieuwe diakenen mogen bevestigen, mevr. Corine Arkenbout en mevr. Lieneke den Haan. Herbevestigd worden de diakenen Hanneke van Es en Christian van Saarloos, de ouderlinge Gerda Verkouter en de kerkrentmeeser Arjaan Hage. Daarmee blijft de kerkenraad op sterkte en dat is in deze dagen heel bijzonder en reden tot dankbaarheid.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend zijn er geen ziekenhuisopnamen te melden. Wie te maken hebben met ziekte en zorgen wensen we kracht en Gods nabijheid toe.

Vorming en Toerusting:

In het nieuwe jaar zijn er weer verschillende activiteiten gepland. Ik noem u: een bespreking van het boek De Trooster van Esther Gerritsen Geheel tegen de regels van het klooster in wordt een nieuwe gast opgevangen door Jacob, de conciërge. Gaandeweg ontstaat er een bijzondere verstandhouding tussen Jacob en de gast die een misdaad op zijn geweten heeft. Dit stelt Jacob voor allerlei dilemma’s. Dit boek door lezers van Trouw gekozen als beste boek van 2018 geeft stof tot nadenken. Wanneer: Maandag 20-1 2020, maandag 3- 2 2020 en maandag 17- 2 2010. Vergeet u zich niet op te geven voor 10 januari 2020 bij cbiemond@ziggo.nl tel 0164-858514. Minimum aantal deelnemers 5. Misschien had u zich al bij mij aangemeld maar ik ben helaas het briefje waarop ik dit genoteerd had, kwijt. Vandaar de vraag: wilt u zich (nogmaals) aanmelden?

Engelenpost

Dit jaar kreeg ik ook zelf ‘engelenpost’. Zo kon ik ook eens van de andere kant meemaken hoe mooi het is om in deze donkere dagen post te krijgen met daarop een prachtige wens. Heel veel dank aan ‘mijn’ engel, maar ook aan die meer dan 30 andere ‘engelen’ die door een kaartje te sturen, iemand blij maakten. En natuurlijk dank aan Lieneke den Haan die de praktische organisatie op zich nam. Met de kerst eindigt ons project weer, maar voor wie ook eens mee wil doen: volgend jaar hopen we het weer te organiseren.

En intussen: ‘Als de engel slaapt in jou, – mag ik hem dan wekken,

Als de engel slaapt in mij, – wil jij hem dan wekken?’

Ten slotte:

‘Licht ontstoken in de duisternis verdrijft niet alle duisternis,

maar vermindert wel haar macht.’

Mogen wij als gemeente een lichtpuntje zijn in deze onrustige tijden.

Ik wens u, mede namens Piet, gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Een hartelijke groet,                                                     ds. Corry Biemond

VAN DE KERKENRAAD

Vacature:

Het nieuwe jaar 2020 kunnen  we starten met weer een bijna voltallige kerkenraad.

Daar zijn we heel dankbaar voor.  

Er is nog één vacature waarvoor we uw aandacht vragen en dat is die van scriba.

Mevr. Conny Bom vervult het scribaat al vele jaren en is ook bereid de komende tijd betrokken te blijven.

Haar termijn loopt echter af, dus heeft u ideeën wie hiervoor geschikt zou kunnen zijn, dan horen we het graag.

Namens de kerkenraad:                                                      Piet Vogelaar

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 22 december, Kerstavond 24 december:

De 1e collecte is bestemd voor de plusbus.

De PLUSBUS biedt aangepast vervoer, van deur tot deur, voor ouderen of mensen met een (tijdelijke) beperking In Steenbergen.  Hierdoor vervullen zij een belangrijke rol in het bereikbaar maken van activiteiten en in het sociale netwerk van ouderen in de kernen van Steenbergen. De 150-200 regelmatige gebruikers blijven hierdoor sociaal actief én betrokken; voor zo’n   80 frequente gebruikers is het vervoer een essentieel middel in hun sociaal leven.

Op beide dagen is de 2de collecte bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

1e Kerstdag 25 december:

De 1e collecte is voor Kinderen in de knel.

Moldavië is het armste land van Europa. Er heerst grote werkloosheid en alcoholisme is een groot probleem. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland. Kinderen blijven alleen achter en zijn op zichzelf aangewezen. Ze krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. In het dagcentrum van partnerorganisatie Bethania krijgen deze kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een goede maaltijd en psychosociale begeleiding.

De 2e collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 29 december en zondag 5 januari:

Op beide zondagen is de  1e collecte is voor de Diaconie.

De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn begrijpelijkerwijs gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken. De diaconie voldoet daarmee aan de Bijbelse opdracht: helpen wie geen helper heeft.

De 2e collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt 29 december ten goede aan het Onderhoudsfonds en op 5 januari aan het Bloemenfonds.

Namens de Diaconie,                      Christian, Corrie, Marianne en Hanneke

KERSTVIERING 2019

Het kerstverhaal verteld door de Zandkunstenaar!

Samen met de Katholieke Kerk en de Open Deur organiseert onze gemeente op 24 december voorstellingen waarin de zandtovenaar het kerstverhaal uit zal beelden.

Op kerstavond wordt er driemaal een kerstvoorstelling gegeven in de Gummaruskerk, om 15.00 uur, 17.00 uur én om 19.00 uur.

De voorstelling duurt één uur en na afloop wacht een warme choco of glühwein!

Dit evenement zal plaatsvinden in de Gummaruskerk aan de Markt te Steenbergen.

Omdat de belangstelling groot is zijn er alleen nog plaatsen voor de voorstelling van 15.00 uur. De anderen zijn helaas al vol.

De gratis kaarten hiervoor moeten wel worden gereserveerd.

Dit kan via de site: www.Protestantese_gemeentesteenbergen.nl

Schrijf je op tijd in om zeker te zijn van een plaatsje!

Tevens zoeken wij nog een aantal vrijwilligers om na de voorstellingen (gratis) warme choco of glühwein te schenken.

Mocht u interesse hiervoor hebben dan kunt u dit doorgeven aan Conny Bom ( 0167 – 56 47 45 / connybom@autobom.nl of Tiny Reink.

                                                                             Conny Bom en Tiny Reink

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 9 januari a.s.  verschijnt, inleveren voor 3 januari   a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *