Samenvatting Rond de kerken nr. 68

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 26 januari 9.30 uur: pastoor H. de Kort en mw. H. v.d. Zee.

  In het kader van de week van Gebed voor de Eenheid is er een  

  Oecumenische dienst in Gummaruskerk met een gezamenlijke collecte                                                                        

Zondag 2 februari 10.00 uur: nog niet bekend bij versturen van kopij.

 Collectes: 1e Werelddiaconaat (ZWO); 2e College kerkrentmeesters;

  3e Onderhoudsfonds.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zondag 2 februari na de dienst zullen er weer artikelen van de wereldwinkel te koop worden aangeboden.

Ontmoetingsmiddag

Helaas moeten we u meedelen dat de ontmoetingsmiddag is gestopt vanwege te weinig animo. Dank aan de vele medewerkers voor hun jarenlange inzet.

Hartelijke groet,                                                      Grietha en Hanneke

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 26 januari is er een Oecumenische dienst in het kader van de week van Gebed voor de eenheid. Deze dienst heeft als thema: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ naar Handelingen 28: 2. Voorgangers in deze dienst zijn mevr. Hanny van der Zee en pastoor Hans de Kort. Deze dienst is in de Gummaruskerk en begint om 9.30 uur. We hopen (en vertrouwen) erop dat veel van de trouwe kerkgangers deze dienst zullen bijwonen.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Wie zorgen heeft om gezondheid van zichzelf of van wie hen lief zijn wensen we Gods nabijheid toe. Mevr. A. Huisman is verhuisd aan Hof van Nassau, woning 8, kamer 8. We wensen haar dat ze zich er snel thuis gaat voelen.

Afwezigheid:

Als alles volgens plan verloopt word ik op 22 januari geopereerd aan mijn rug. Ik zal maar een paar dagen in het ziekenhuis hoeven te blijven maar daarna wacht een uitgebreid en lang traject van revalidatie. Zodra het kan hoop ik mijn werkzaamheden weer op te pakken. Tot het zover is kunt u voor pastorale zorg terecht bij de ouderlingen. U wordt verzocht bij ziekte en zorgen met hen of met de scriba contact op te nemen.

Ten slotte: een hartelijke groet,                                      ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Oudejaarscollecte

 Namens de kerkrentmeesters wil ik u allen bedanken voor het prachtige bedrag van 3.825,00 euro bestemd voor  de oudejaarscollecte. Alle gevers en collectanten bedankt voor uw medewerking.

Aktie Kerkbalans

Als u dit leest is de Aktie Kerkbalans weer begonnen. De klokken hebben zaterdag geluid en de vlag hangt in top. De vrijwilligers zijn weer op pad met de enveloppen en daarom hopen we weer op uw medewerking om mee te doen met deze aktie met als motto:

GEEF OM JE KERK. Het is voor ons onmogelijk om het pastoraat, diaconie en onderhoud van de kerk te financieren zonder uw steun. Ieder jaar zijn wij toch weer verrast dat we toch weer een mooi bedrag ophalen en laten we hopen dat we ook dit jaar weer verrast worden. Iedereen die op welke manier meewerkt aan de aktie, veel succes.

In de envelop zit ook nog een briefje i.v.m. de privacywetgeving. Wij vragen u dit goed te lezen en zo nodig in te vullen en in de antwoordenvelop te doen.

Bedankt

Hierbij wil ik Geke Hallema bedanken die, ondanks haar verhuizing, toch samen met Annie de Vries nog lang de preekvoorziening heeft gedaan. Geke, namens ons allen bedankt, en voor jullie alle goeds toegewenst.

Na overleg is Tiny Reink bereid gevonden het werk van Geke over te nemen en samen met Annie het werk voort te zetten, wij wensen jullie veel succes toe.

                                                                                             Piet Vogelaar         

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 26 januari:

Er is een oecumenische dienst in de Gummaruskerk met een gezamenlijke collecte.

Zondag 2 februari:

De 1e collecte is bestemd voor Werelddiaconaat (ZWO).

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.

De 2e collecte is bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters en de uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,                      Christian, Hanneke, Corine en Lieneke

BEDANKT
Met grote dankbaarheid hebben wij onze diamanten trouwdag mogen vieren, wat mede door de geweldige mooie kerkdienst voor ons een onvergetelijke dag is geworden en wij zullen hier nog vaak aan terug denken. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor de vele goede wensen die we in grote hoeveelheden mochten ontvangen in het bijzonder dominee Biemond en de Kindernevendienst heel veel dank.

                                                                              Kees en Annie de Vries

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 6 februari a.s.  verschijnt, inleveren voor 31 januari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *