Samenvatting Rond de Kerken jrg. 47, nr.14

STEENBERGEN  HERVORMDE GEMEENTE

Pinksteren 31 mei om 10.00 uur: Dit is een gezamenlijke dienst van de  PKN gemeenten van Halsteren, Woensdrecht, Halsteren en Nieuw Vossemeer, Roosendaal, Steenbergen en Bruinisse. Er zijn vier voorgangers. Deze dienst wordt uitgezonden via Zuidwest TV (Ziggo kanaal 40), via de website: www.zuidwesttv.nl maar is ook te volgen via www.kerkomroep.nl en dan gemeente Halsteren kiezen.

* Zondag 7 juni om 10.00 uur: zal er weer een ”gewone” dienst zijn,

  Nader bericht volgt.

* Zondag 14 juni om 10.00 uur: ds. F. De Ronde, Fijnaart.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

7 juni is er weer een “gewone” kerkdienst, maar omdat er geen koffiedrinken zal zijn worden er ook geen spulletjes van de wereldwinkel  verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

De dienst van Pinksteren -31 mei- is een gezamenlijke dienst van de PKN gemeenten van Halsteren, Woensdrecht, Halsteren en Nieuw Vossemeer, Roosendaal, Steenbergen en Bruinisse. Er zijn vier voorgangers en er wordt muzikale medewerking verleend door Leonie en Ruben Wigman. Deze dienst wordt uitgezonden via Zuidwest TV (Ziggo kanaal 40), via de website: www.zuidwesttv.nl maar is ook te volgen via www.kerkomroep.nl en dan gemeente Halsteren kiezen.

De week erna, 7 juni is er een ‘gewone’ dienst vanuit onze kerk. Maar wat heet in deze dagen gewoon? Er zullen maar 30 mensen aanwezig mogen zijn, er mag niet gezongen worden en ieder krijgt een plaats aangewezen. Dat en nog veel meer staat beschreven in een protocol dat door de PKN is opgesteld. We hebben er als kerkenraad over vergaderd in de kerk, een bijzonder moment, er was huiver uit zorg voor opleving van het virus, maar al pratende met elkaar groeide het enthousiasme, zagen we de mogelijkheden ook in de 1 ½ meter samenleving diensten te houden. Ieder dacht mee, mensen boden hun diensten aan en ten slotte konden we eensgezind besluiten de vieringen weer op te starten (dit alles natuurlijk onder voorbehoud dat er geen wijziging komt in de voorschriften van de regering). Terugkijkend was het een bijeenkomst die ik niet snel zal vergeten, een Pinksterervaring in het klein. Op zondag 14 juni gaat voor ds. F. de Ronde uit Fijnaart. Gezegende diensten gewenst!

Gemeenteleven:

Van de zieken vermelden we dhr. B. Boon, die 25 mei geopereerd is. Als alles volgens plan verlopen is is hij nu weer thuis. We wensen hem een voorspoedig herstel. Onze gedachten zijn ook bij hen die hier liever niet genoemd worden maar wel te maken hebben met ziekte en afnemende krachten. U allen wensen we Gods nabijheid toe. Dat wensen we ook aan allen die het zo moeilijk hebben in deze dagen. Met name denk ik aan hen die in Onze Stede, het Hof van Nassau, Smalstad en in Aan de Zuidwal wonen en het al zo lang zonder bezoek moeten stellen.

Gelukwensen zijn er voor dhr. en mevr. S. Kraak-de Geus uit Halsteren, die op 29 mei 50 jaar getrouwd zijn. Ze zijn dankbaar dat ze lief en leed hebben kunnen delen en elkaar tot steun konden zijn. Felicitaties zijn er ook voor dhr. en mevr. B. J. den Haan-van der Heiden, die op 8 juni 25 jaar getrouwd zijn. Ook bij hen overheerst de dankbaarheid voor de jaren samen. We wensen beide bruidsparen – ondanks de beperkende maatregelen – een mooie dag toe en Gods Zegen voor de toekomst.

Ten slotte:

Elly en Rikkert Zuiderveld hebben afgelopen week voor het laatst opgetreden, helaas zonder publiek. Ik herinner me hen vooral van een optreden in een jeugddienst in Puttershoek. Eén groot muzikaal feest waarin ze in de dienst de kinderen twee liedjes leerden die ik nog vaak terug hoorde in contacten met de jeugd. Later hoorde ik Rikkert nog wel eens voor de radio als hij een gedicht bij de actualiteit maakte, vaak heel raak. Dat geldt voor mij ook van de volgende uitspraak van hem: “Draag je het leed van de wereld op je schouders, onthou dan dat je zelf gedragen wordt.“

Gezegende Pinksteren gewenst,

                                                                                     ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 31 mei: Kerk in Actie.

Help een stille coronaramp voorkomen. Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen nu geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. We want food! Dat schreeuwen kinderen naar de politie die in Zuid-Afrika de orde probeert te handhaven. En een predikant in Rwanda zegt: We verdelen het voedsel maar we hebben niet genoeg voor iedereen. Kerk in Actie volgt de situatie in deze landen en probeert te helpen. Niet alleen in Rwanda en Zuid-Afrika maar ook in Indonesië, Moldavië, Colombia en het Midden-Oosten. Men ondersteunt kerken die opstaan zodat mensen niet omkomen. U kunt Kerk in Actie helpen om te helpen. Tijdens onze regionale Pinksterdienst op 31 mei in Halsteren (aanvang tien uur, uitgezonden via ZuidWest-tv) zal er aandacht zijn voor de collecte voor dit doel. U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van uw eigen plaatselijke diaconie onder vermelding van Pinkstercollecte KiA. Het bankrekeningnummer van de diaconie van de Protestantse Kerk Steenbergen is NL51 RABO 0148 8206 11. Doe dit voor of tijdens de Pinksterdagen! Mogen wij op u en jou rekenen?

Zondag 7 juni: Stichting Vakantieweek

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.

Zondag 14 juni: Barmhartige Samaritaan.

De stichting Weeshuis “De barmhartige Samaritaan” in Oekraine zijn aan het sparen voor een drinkwater filter installatie voor het hele weeshuis. U begrijpt dat voor de realisatie hiervan veel geld nodig is en daarom vraagt men om uw bijdrage.

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie, dan zorgen wij dat het bij de respectievelijke goede doelen komt.

NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,                       Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

 

Hieronder volgt nog een dankwoord van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg voor de opbrengst van de 40-dagentijd collecte.

Via deze weg  willen wij alle mensen bedanken voor hun bijdrage aan de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West Brabant & Tholen (VPTZ). Wij zijn enorm blij met de ontvangen collectegelden uit  de 40 dagen  tijd. Onze missie is: daar waar nodig en gewenst, tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan ieder in de laatste levensfase en diens naasten. Mensen die ernstig ziek zijn  willen vaak graag thuis blijven om hier, samen met hun dierbaren, hun laatste levensfase af te sluiten. Van de familie vraagt dit veel inspanning, tijd en zorg. Op verzoek verlenen  de vrijwilligers van VPTZ  hierbij ondersteuning. De vrijwilligers van VPTZ zijn specifiek geschoold in het bieden van steun in de laatste levensfase. Zij bieden een luisterend oor, een helpende hand en ontlasten de mantelzorgers. Onze diensten verlenen wij kosteloos en dat komt mede door giften zoals de uwe. Zou u meer informatie willen of in contact willen komen met VPTZ West-Brabant & Tholen? Tijdens een gesprek bij u thuis hoort een van onze coördinatoren graag met welke hulp u uit de brand zou zijn geholpen. Bel gerust met 06 514 980 69, of stuur een email naar info@vptz-westbrabanttholen.nl.

Nogmaals hartelijk dank voor de ontvangen steun.

Met vriendelijke groet, blijf gezond,                                        Louise Smit

 

BEDANKT

Bij deze willen we ieder van harte bedanken voor de mooie kaarten en bloemen die we voor ons 55-jarig huwelijk hebben ontvangen .

Met vriendelijke groet,                                                Annie en Piet Bierens

 

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 18 juni a.s. verschijnt, inleveren voor 12 juni a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *