Samenvatting van Rond de Kerken jrg. 47 .17

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 21 juni om 10.00 uur: ds. Corry Biemond.

  Collecten: Werelddiaconaal (ZWO) en Kerkrentmeesters.

* Zondag 28 juni om 10.00 uur: mevr. v.d. Leeuw, Oudenbosch.

  Collecten: War Child en Kerkrentmeesters.

* Zondag 5 juli om 10.00 uur: ds. v.d. Eijk, Zwijndrecht.

  Collecten: Binenlands Diaconaat en Kerkrentmeesters.

Alledrie de diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl en dan kiezen voor Steenbergen nb

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zolang er geen koffiedrinken zal zijn worden er ook geen spulletjes van de wereldwinkel verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 21 juni hoop ik zelf voor te gaan, op 28 juni mevr. v.d. Leeuw uit Oudenbosch en op 5 juli ds. v.d. Eijk uit Zwijndrecht.

Let wel: Tot 1 juli zijn er nog diensten met maximaal 30 aanwezigen. Daarna is een -zoals het zich nu laat aanzien- een groter aantal toegestaan maar ook dan zal gelden dat u zich voor donderdagavond 20 uur moet aanmelden bij de scriba, mevr.Conny Bom. (connybom@autobom.nl / 0167 – 56 47 45). In de loop van vrijdag krijgt u dan bericht of u aanwezig kunt zijn.

Gemeenteleven:

De heer J. Warnar hoopt na een operatie, als u dit leest, weer thuis te zijn. De heer K. de Vries is in afwachting van een operatie half juni en de heer B. Boon is thuis herstellende van een ingreep. We wensen u sterkte en geduld bij het herstel. Mevr. M. Zuidweg is ziek thuis, op haar werk was een uitbraak van Corona en zij is hier door besmet geraakt. Voor u allen en voor de zieken die hier liever niet genoemd worden bidden we om kracht en genezing. Daarnaast zijn er nog de bewoners in de verzorgings- en verpleeghuizen die nog steeds temaken hebben met bezoekrestricties. Dat ook zij d.m.v. kaartjes en telefoontjes mogen merken dat we hen niet vergeten!

De eerste keer:

Op 7 juni was er voor het eerst weer een dienst waarbij gemeenteleden aanwezig mochten zijn. Ondanks alle regels waar we ons aan moeten houden was het een heel mooi moment. Na al die weken voor lege banken ontroerde het om weer (een deel van) de gemeente te kunnen ontmoeten. We luisterden in deze dienst naar orgelspel van lied 885: Groot is uw trouw o Heer, en voelden ons voor even opgetild uit de dagelijkse werkelijkheid.

Afwezigheid:

Van 27 juni t/m 19 juli ben ik afwezig in verband met vakantie. Voor pastorale zorg in deze periode kunt u contact opnemen met de scriba of de ouderlingen. Zij weten wie er van de collegae waarnemen.

Ten slotte: een hartelijke groet,                                      ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 21 juni: Werelddiaconaat (ZWO).

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander de FARC.  Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden.

Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur.

Zondag 28 juni: War Child

Zij zetten zich in voor een beter leven van honderdduizenden kinderen in oorlog. Ze helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Ze zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele, en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Dat doen ze wereldwijd.

Zondag 5 juli: Diaconaat.

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Diaconieën komen tot in de haarvaten van de maatschappij. Kerk in Actie verbindt diakenen met elkaar zodat zij kennis kunnen delen.

Collectes tijdens de coronaperiode.

Daar we enige tijd niet naar de Kerk mochten, werd door de Diaconie een oproep gedaan aan de gemeenteleden om eventueel collectegeld over te maken naar de rekening van de Diaconie tbv verschillende collectes.

Daaraan werd door diverse gemeenteleden gehoor gegeven. Het geld werd per maand bij elkaar opgeteld en verdeeld over de diverse instanties waarvoor de collectes die maand bestemd waren. Tenzij er expliciet door het gemeentelid was aangegeven voor welke collecte het geld bestemd was.

In de maand april werd in totaal € 95,= overgemaakt. Dit bedrag werd evenredig verdeeld en overgemaakt naar de Rudolph Stichting en Noah’s Ark.

In de maand mei werd in totaal € 190,= overgemaakt. Dit bedrag werd verdeeld over Voedselbank Goed Ontmoet, De Wens-Ambulance en Gehandicaptenzorg West-Brabant.

De Pinkstercollecte voor KiA loopt nog.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen.

Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,                           Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

 

BEDANKT

Bij deze willen we iedereen bedanken voor de prachtige bloemen en vele kaarten die we mochten ontvangen voor ons vijftigjarig huwelijk.

Met vriendelijke groeten,                                                      Adrie en Siem Kraak

 

 

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor vijf weken zal gelden en op 9 juli a.s. verschijnt, inleveren voor 3 juli a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *