Samenvatting van Rond de Kerken jrg. 47 nr. 18

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 12 juli om 10.00 uur: ds. T. Veldhuizen.

  Collecten:  Diaconie Steenbergen en Kerkrentmeesters.

* Zondag 19 juli om 10.00 uur: ds. E. Barendregt.

  Collecten: Schuldhulpmaatje en Kerkrentmeesters.

* Zondag 26 juli om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten:  Ned. Bijbelgenootschap en Kerkrentmeesters.

* Zondag 2 augustus om 10.00 uur: dhr. A. Slabbekoorn.

  Collecten: Benares Schoolfonds en Kerkrentmeesters.

* Zondag 9 augustus om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: St. VPTZ West-Brabant en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Wereldwijdwinkel

Zolang er geen koffiedrinken zal zijn worden er ook geen spulletjes van de wereldwinkel verkocht.

 

VAN DS. CORRY BIEMOND 

Dank

Een woord van dank is er voor de kerkenraadsleden die de afgelopen periode een aantal gemeenteleden regelmatig gebeld hebben om te vragen hoe het met hen ging. Van wat ik gehoord heb hebben de telefoontjes en de kaartjes geholpen de moeilijke tijd van de lockdown door te komen. Het omzien naar elkaar dat onze gemeenschap zo kenschetst, is hiermee [en door alle anderen die ook aandacht gaven aan ouderen, zieken en alleenstaanden] weer heel waardevol gebleken. Zoals iemand mij schreef: het waren echte lichtpuntjes in donkere dagen

Nu het leven weer steeds “normaler“ wordt stopt deze actie van de kerkenraad.

Dank is er ook voor onze scriba, mevr. Conny Bom, die gedurende de hele Coronaperiode de weekbrief met daarin de liturgie heeft uitgewerkt en naar u verzonden en vanaf 1 juni ook de aanmeldingen van de kerkdiensten op zich nam. Vanaf 1 juli zit de extra periode dat zij schriba was er op. Maar gelukkig hoeven we geen afscheid van haar te nemen, tot januari blijft ze de kerkenraad ondersteunen en daarna is ze bereid opnieuw scriba te worden. Heel bijzonder en ook heel welkom !

Afwezigheid

Tot 20 juli ben ik afwezig in verband met vakantie. Voor dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met de scriba mevr. Conny Bom of met de ouderlingen.

Hartelijke groet,

Ds. Corry Biemond

VAN DE OUDERLINGEN

Bij de diensten:

Zondag 12 juli hoopt ds. T. Veldhuizen bij ons voor te gaan, op 19 juli ds. E. Barendregt en op 26 juli ds. C. Biemond. Op 2 augustus gaat voor dhr. A. Slabbekoorn en op 9 augutus ds. C. Biemond.

Goede en gezegende diensten toegewenst.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend zijn er nu geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Wel zijn enkele gemeenteleden herstellende van een operatieve ingreep. Hopelijk zijn zij op de goede weg van genezing.

Van harte beterschap gewenst en sterkte voor allen die met zorg of ziekte te maken hebben.

 

Bij het verschijnen van Rond de Kerken is de eerste kerkdienst met ongeveer 70 kerkgangers achter de rug. Voor sommigen zal het ook de eerste kerkgang geweest zijn na lange tijd. Het is goed om samen te zijn en stil te zijn voor God.

In Woord en Dienst [een opiniemagazine voor Protestants Nederland] las ik een column van Gertine Blom, theoloog en jeugdwerker in de Anglicaanse Kerk te Cambridge. Daarboven stond: Het is stil in mijn leven. Woorden die ons aanspreken. Het is werkelijk stil in ons leven. Lege agenda”s geen afspraken, bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen geen dag aangestreept op de kalender van familie bezoek. Leeg !!!! . Tijd voor onszelf. Die tijd gunnen we onze dominee van harte. Na een zeer drukke periode hopen wij dat zij van een welverdiende vakantie mag genieten ! Op de laatst gehouden kerkenraadsvergadering, in de kerk op 1,5 meter afstand van elkaar, opende ds. Biemond de vergadering met woorden uit het boek Prediker, hfst. 3 Alles heeft zijn tijd. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.

Wij zijn stil gezet, tijd om ons te bezinnen – hoe verder met ons leven – de manier van kerkzijn – wat heeft prioriteiten.

Als kerkelijke gemeenschap ervaren we nu hoe belangrijk het is om elkaar in het oog te houden. Bidden voor onze regering, voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Voor zieken en eenzamen, rouwdragenden, voor ouderen en jongeren. Voor hen die zorg dragen voor een naaste.

Wij mogen ook dankbaar zijn voor al het goede dat we ervaren in onze gemeenschap.. het omzien naar elkaar is verrassend en helend !

Een bemoedigde groet met de woorden van Gezang 170 : 2 [liedboek 1973] Arts aller zielen, “t is genoeg, als Gij ons neemt in Uw hoede.

Dat is ons geloof, hoop en vertrouwen.

Een hartelijke groet,

Gerda, Tiny, Hanny

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Als u dit leest staat de steiger misschien nog tegen de kerk aan. Omdat de goot slijtage begon te vertonen hebben we, om erger te voorkomen, besloten deze te laten vernieuwen. De firma Jobse is nu bezig om de goot te vervangen en nog wat kleine dingen na te kijken. Het is wel een hoge kostenpost, maar uitstel betekent misschien straks nog hogere kosten en we proberen ons gebouw goed te onderhouden, zodat we niet achter raken.

Onze dank gaat uit aan iedereen die regelmatig de collecte overmaakt op onze rekening.

Ondertussen is de solidariteitskas bij u binnen gekomen en vragen u ook daar aan te denken, waarbij wij ook gemeenten die niet zo sterk zijn  kunnen ondersteunen .

De tussenstand van de kerkbalans is momenteel  21.610,00 euro, dus dat gaat fantastisch.

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw gaven in deze coronatijd en dat u aan de diaconie en de kerkrentmeesters denkt .

Namens de kerkrentmeesters

Piet Vogelaar

SCRIBA

In september 2006 heb ik het ambt van scriba overgenomen van mijn voorgangster Corrie Warnar.

Dit houdt dus in dat ik 14 jaar als scriba zitting heb gehad in de kerkenraad. Een periode waarin ik met veel verschillende mensen heb samengewerkt binnen de kerkenraad en waar ik veel heb geleerd.

Ook een lange tijd waarin ik met plezier de taken van scriba heb vervuld.

Omdat kerkordelijk is vastgesteld dat mensen een maximale periode een ambt mogen bekleden, is het voor mij nu tijd om het ambt van scriba neer te leggen.

Aangezien niemand zich heeft aangemeld om deze functie van mij over te nemen, heb ik op verzoek van de kerkenraad besloten om het ambt na een onderbreking van 6 maanden (vanaf 1 juli blijf ik verbonden aan de kerkenraad als toegevoegd lid) weer op mij te nemen.

Ik hoop dus in januari 2021 weer bevestigd te worden in het ambt van scriba.

Conny Bom-Hensen

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 12 juli:

De 1e collecte is voor de Diaconie in onze gemeente en de 2e collecte is voor het college van Kerkrenmeesters.

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk.

Zondag 19 juli:

De 1e collecte is voor Schuldhulpmaatje en de 2e collecte is bestemd voor het college van Kerkrentmeesters.

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.
Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Zondag 26 juli:

De 1e collecte is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap en de 2e collecte is bestemd voor het college van Kerkrentmeesters.

Samen met u brengt het Ned. Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. In binnen- en buitenland, in nieuwe vormen en talen en voor nieuwe generaties. Steun ons werk voor de Bijbel.

Zondag 2 augustus:

De 1e collecte is bestemd voor Benares Schoolfonds en de 2e collecte is voor het college van Kerkrentmeesters.

Stichting Benares Schoolfonds maakt onderwijs mogelijk voor kansarme kinderen in Varanasi, India, en sinds enkele jaren ook in de stad Jaipur. De kinderen komen uit gezinnen met een inkomen ver beneden de armoedegrens. Onderwijs kost geld, soms veel geld.

Zondag 9 augustus:

De 1e collecte is voor de St. Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en de 2e collecte is voor het college van Kerkrentmeesters.

Thuis zijn tot het einde. VPTZ biedt hulp in de laatste fase, zo kan de cliënt deze periode doorbrengen in de eigen vertrouwde omgeving.

VPTZ vrijwilligers komen bij de cliënt in huis. Tevens zijn wij te vinden in diverse zorginstellingen in de regio.

Onze hulp is gratis voor de personen die de hulp ontvangen. Maar wij maken natuurlijk wel kosten. De stichting beschikt over een budget via rijkssubsidie van het Ministerie van VWS. Deze subsidie is echter niet toereikend. Giften en donaties zijn daarom altijd welkom.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen.

Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,

Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

 

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 13 augustus a.s. verschijnt, inleveren voor 7 augustus a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels