Samenvatting van Rond de kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 30 augustus om 10.00 uur: dhr. Mostert.

  Collecten:  Plusbus en Kerkrentmeesters.

* Zondag 6 september om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: Vluchtelingenwerk Steenbergen en Kerkrentmeesters.

 

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 30 augustus gaat voor de heer Mostert en de week erna, 6 september hoop ik zelf de dienst te leiden.

Gemeenteleven:

Mevr. v.d. Giessen is inmiddels verhuisd van het Bravisziekenhuis naar het centrum voor geriatrische revalidatiezorg van tante Louise in Bergen op Zoom. We hopen met haar dat het herstel verder doorzet en zij weer spoedig naar huis kan terug keren.

Begin nieuw kerkelijk seizoen:

Op 20 september staat de start gepland van het nieuwe kerkelijk seizoen. Het door de PKN aangedragen thema luidt: Het goede leven, bloeien in Gods Licht. We zijn nog zoekende naar wat mogelijk is als startactiviteit onder de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. In de volgende Rond de Kerken hoop ik u meer te kunnen vertellen.

Intussen komen de vergaderingen weer volop op gang, meestal in de kerk omdat we daar de anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Het blijft een aparte ervaring dat we nu niet alleen over de inhoud na moeten denken maar ons elke keer ook moeten afvragen: kan dat wel en hoe moeten we het dan vormgeven? De diaconie is bijeen geweest en heeft onder meer nagedacht over het vieren van de Maaltijd van de Heer. De kerkenraad zal hier in september een besluit over nemen. Ook de commissie Vorming en Toerusting is bij elkaar gekomen om naar de mogelijkheden voor het winterseizoen te kijken. We sluiten aan bij het jaarthema: het goede leven en hopen dit van verschillende kanten te belichten. We beginnen met het vervolg op de avonden over de Verloren Zoon n.a.v. het boek van Henri Nouwen. Door de operatie aan mijn rug en de daaropvolgende Corona crisis hebben we de bespreking van dit boek niet af kunnen maken. Dit willen we alsnog doen en wel op maandag 28 september en maandag 2 november om 19.30 uur in de kerk. Ik hoor graag als u er weer bij bent (cbiemond@ziggo.nl). De andere activiteiten vindt u op de flyer die rond de Startzondag wordt uitgereikt en op de site verschijnt.

Ten slotte: een hartelijke groet aan u allen,                   ds.Corry Biemond

 

 

ZINGEN

Vanuit de gemeente komt regelmatig de vraag naar voren waarom er niet gezongen wordt tijdens de dienst.

Vanuit het rekenmodel (PKN) is af te lezen dat ons kerkgebouw geschikt is om te mogen zingen, maar dat de verantwoording of het wel of niet gebeurt, bij de kerkenraad ligt.

De kerkenraad heeft daarom overleg gehad en besloten om tot nader te bepalen datum NIET te zingen tijdens de dienst.

We vinden het heel erg jammer dat we dit besluit, ingegeven door de beperkingen door het Corona virus, moeten nemen en hopen dat de tijd snel aanbreekt dat er weer gezongen mag gaan worden.

Voorop staat de gezondheid van alle gemeenteleden en voorgangers.

Namens de kerkenraad,                                                           Conny Bom

 

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

 

Zondag 30 augustus:

De 1e collecte is voor de Plusbus en de 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Gedreven door een behoefte van vele inwoners van Steenbergen is er ruim 30 jaar  geleden het initiatief genomen tot de oprichting van de plusbus. In de loop van de jaren is dit met ondersteuning van de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen (SWOS) en vele vrijwilligers uitgegroeid tot een professionele organisatie die niet meer weg te denken is uit de Gemeente Steenbergen.

Zondag 6 september:

De 1e collecte is bestemd voor Vluchtelingenwerk Steenbergen en de 2e collecte is betemd voor het college van kerkrentmeesters.

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen in Steenbergen. Zij begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven ze voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen.

Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,                           Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KERKBONNEN

Met ingang van 20 september zullen de (gele) kerkbonnen van 75 cent niet meer worden verkocht. We stappen dan over op (blauwe) bonnen van 1 euro per stuk. Vanzelfsprekend kunt u de gele bonnen van 75 eurocent wel blijven inleveren in onze collectebussen.

Namens de kerkrentmeesters en diaconie,

Met vriendelijke groet,                                             Christian van Saarloos

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 10 september a.s. verschijnt, inleveren voor 4 september a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *