Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 13 september om 10.00 uur: mevr. ds. I. Koeman.

  Collecten:  Jeugdwerk Steenbergen en Kerkrentmeesters.

* Zondag 20 september om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: Kerk in Actie Zending en Kerkrentmeesters.

* Zondag 27 september om 10.00 uur: ds. G. van Driesten.

  Collecten: Vredeswerk en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 13 september staat mevr. ds. I. Koeman genoteerd als voorganger maar op moment van dit schrijven is in verband met de Coronamaatregelen nog niet helemaal duidelijk of zij ook voor kan gaan. Zo nodig zal er voor vervanging worden gezorgd. Op 20 september vieren we de startzondag. Voor deze dienst is de doop aangevraagd voor Eline Jacoba Cornelia, dochter van Benjamin en Esther Biemond-Bastiaanse, mijn jongste kleindochter. Een feestelijk begin van het nieuwe winterseizoen. Thema is het Goede Leven en al zal het in verband met de Corona anders dan anders zijn, we hopen dat we u iets van het goede leven kunnen laten proeven. Op 27 september gaat ds. G. van Driesten voor, u welbekend. Goede diensten gewenst.

Gemeenteleven:

Mevr. v.d. Giessen verblijft nog in het Centrum voor geriatrische revalidatiezorg in Bergen op Zoom. We hopen met haar dat ze snel genoeg hersteld is om weer naar huis te kunnen. Verder waren er meerdere gemeenteleden die een teleurstellende uitslag van onderzoeken kregen. Zij vervolgen of beginnen met behandelingen. We wensen allen die hier mee te maken hebben Gods’ Zegen toe.

Vorming en Toerusting:

Met de commissie Vorming en Toerusting is gekeken wat mogelijk is onder de Coronamaatregelen. Het is gelukt om toch een programma samen te stellen rond het thema: Het goede leven. Eén van de activiteiten waar ik u nu al voor wil uitnodigen is een herfstwandeling op vrijdagmorgen 2 oktober. Vertrek om 9.30 uur bij mij thuis, Heimolen 74B Bergen op Zoom, opgave noodzakelijk, uiterlijk 30 september liefst per mail: cbiemond@delta.nl of 0164 858514. We zullen ons aan de Coronaregels houden.

Vervolg gespreksgroep De verloren Zoon: in januari is er een abrupt einde gekomen aan de gespreksgroep over het boek van Henri Nouwen: de Verloren Zoon. In de vorige Rond de Kerken heb ik gemeld dat ik dit graag weer op wil pakken. Wel in de kerk om de 1 ½ meter te kunnen waarborgen. Data: 28-9 en 2-11 2020. Tot nu is er maar een enkele reactie gekomen. Wilt u mij laten weten of u wel of niet weer mee doet? Rond de Startzondag verschijnt het overzicht van de verdere activiteiten.

Nieuw mailadres:

Mijn mailadres is veranderd in cbiemond@delta.nl. Het oude mailadres wordt binnenkort afgesloten.

Ten slotte: een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES 

Zondag 13 september:

De 1e collecte is bestemd voor Jeugdwerk Protestantse Kerk Steenbergen en de 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Elke zondag wordt er door onze vrijwilligers kindernevendienst georganiseerd. Naast tijd is hiervoor ook materiaal benodigd. Onze kinderen zijn onze toekomst. Uw bijdrage is van harte welkom.

Zondag 20 september:

De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie Zending en de 2e collecte is betemd voor het college van kerkrentmeesters.

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest.

Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Zondag 27 september:

De 1e collecte is voor het Vredeswerk en de 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moet vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen.

Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Kledingbank

In de week van 21 t/m 25 september wordt er in de Gemeente Steenbergen een kledingbank opgezet in een pand op het industrieterrein. De kledingbank is bedoeld als noodhulp voor mensen met een minimum inkomen die woonachtig zijn in Steenbergen. Wij als Diaconie staan hier achter en willen u vragen of u nog winterkleding in uw kast heeft die u niet meer draagt en die u misschien wilt afgeven in de ontmoetingswinkel Kaaistraat 30. Ook staan er op de collectetafels een extra collectebus waar u een donatie in mag stoppen, zodat ze daar nieuw ondergoed en/of sokken van kunnen kopen.

Met vriendelijke groet,

Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KERKBONNEN

Met ingang van 20 september zullen de (gele) kerkbonnen van 75 cent niet meer worden verkocht. We stappen dan over op (blauwe) bonnen van 1 euro per stuk. Vanzelfsprekend kunt u de gele bonnen van 75 eurocent wel blijven inleveren in onze collectebussen.

Namens de kerkrentmeesters en diaconie,

Met vriendelijke groet,

Christian van Saarloos

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 1 oktober a.s. verschijnt, inleveren voor 25 september a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *