Samenvatting van Ron de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 4 oktober om 10.00 uur: mevr. ds. C. Biemond.

  Collecten:  Kerk en Israel en Kerkrentmeesters.

* Zondag 11 oktober om 10.00 uur: mevr. ds. T. Veldhuizen.

  Collecten: Noah’s Ark en Kerkrentmeesters. 

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 4 oktober hopen we voor het eerst sinds het begin van de Coronatijd de maaltijd van de Heer te vieren. Omdat de bij ons gebruikelijke vorm van vieren in de kring nu niet mogelijk is, is er gekozen voor een lopende viering waarbij u zelf brood en wijn pakt. De diakenen hebben alles goed uitgedacht en we denken dat het zo mogelijk is toch met elkaar het Avondmaal te vieren. Van belang is wel dat ieder de instructies van de diakenen opvolgt. Ik hoop zelf voor te gaan en we lezen in deze dienst  uit Exodus 4 en Psalm 23. Voor 11 oktober staat mevr. ds. T. Veldhuizen op het preekrooster. Gezegende diensten gewenst.

Pastoraat:

Mevr. v. d. Giessen verblijft nog in het Centrum voor geriatrische revalidatiezorg in Bergen op Zoom. We hopen met haar dat ze spoedig voldoende hersteld zal zijn om naar huis te komen. Begin oktober zal Kimberly Hage worden opgenomen voor behandeling van haar ondergewicht. We wensen haar en haar familie kracht en sterkte toe. Andere gemeenteleden kregen bericht dat nieuw onderzoek of nieuwe behandelingen nodig zijn. We wensen u allen sterkte en kracht en dat u zich gedragen mag weten door Gods Zegen en de nabijheid van mensen.

Vorming en Toerusting:

Op de Startzondag is het programma van Vorming en Toerusting najaar 2020 uitgedeeld. Eén van de eerste activiteiten is een meditatieve herfstwandeling op 2 oktober. Verzamelen om 10 uur bij mij thuis: Heimolen 74B te Bergen op Zoom. We lopen ong. 5 km. Opgeven uiterlijk 30 september bij mij: cbiemond@delta.nl of 0164858514.

Afwezigheid:

Van 9 oktober t/m 25 oktober ben ik afwezig i.v.m. verlof. We hoopten naar Israel te gaan maar dat gaat onder de huidige omstandigheden niet door.

Ten slotte:

Corona houdt ons nog altijd in de greep. Dat levert spanningen op in de samenleving en ook in de kerk kost het soms moeite om ons aan de maatregelen te houden. Toch is dat de enige manier waarop we de eredienst kunnen vieren. De moeite waard dus, zou ik zo zeggen. Daarbij: laten we moed houden, alles is anders, maar Gods trouw blijft altijd en immer dezelfde.

Een hartelijke groet,

 ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

KERKBALANS 2020

Beste  mensen

Tot einde augustus hebben we het mooie bedrag voor Kerkbalans 2020 van  € 25.142,– ontvangen.

We hebben nog een mooi bedrag van verschillendende van u tegoed, maar het jaar is nog niet voorbij. Misschien denkt u nu: o ja, ik heb ook een bedrag toegezegd, maar moet het nog overmaken.

We zullen heel blij zijn als we het door u allen toegezegde bedrag mogen ontvangen.

Dit jaar hebben we veel onderhoud aan de kerk gepleegd. Met name het interieur laten schilderen. Nieuwe verlichting rond de kansel, zodat ook het orgel prachtig is verlicht. Buiten zijn de goten aan oostzijde vernieuwd. Dit was een flinke aanslag op onze bankrekening.

We hopen de door u toegezegde bedragen te mogen ontvangen.

Bijvoorbaat hartelijk dank.

De kerkrentmeesters,

Piet, Arjaan en Ineke

JAARSTUKKEN 2019

De jaarstukken van 2019 zijn gereed en liggen ter  inzage.

Omdat er dit  jaar geen gemeenteavond is geweest kunt u deze komen inzien. Mailt u naar inekebreure@gmail.com of belt u even 0167-521729  Dan maken we een afspraak.

Met hartelijke groeten,

Ineke Breure 

 

VAN DE DIACONIE

COLLECTES 

Zondag 4 oktober Kerk en Israël

Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. De 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Zondag 11 oktober Noah’s Ark

Deze christelijke organisatie, opgericht in 1999, bevindt zich even buiten de stad Mukono in centraal Oeganda en biedt een thuis aan meer dan 170 achtergelaten en mishandelde kinderen. Meer dan 300 kinderen uit de armste families krijgen gratis onderwijs en een kliniek biedt goede en betaalbare gezondheidszorg aan.

De 2e collecte is bestemd voor het collge van kerkrentmeesters.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen.

Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,

Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 15 oktober a.s. verschijnt, inleveren voor 9 oktober a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *