Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 18 oktober om 10.00 uur: ds. B. ten Kate.

  Collecten:  Werelddiaconaat en Kerkrentmeesters.

* Zondag 25 oktober om 10.00 uur: dhr. C. v.d. Voorde.

  Collecten: Zonnebloem Steenbergen en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Komende diensten zijn er gastvoorgangers. Op 18 oktober ds. B. ten Kate en op 25 oktober dhr. C. v.d. Voorde, gezegende diensten gewenst. Dit zijn diensten met een maximum van 30 bezoekers, u kunt zich hiervoor opgeven bij onze scriba, mevr.Conny Bom: connybom@autobom.nl

Aanmelden kon tot donderdagavond 20.00 uur voorafgaande aan de dienst.

Gemeenteleven:

Mevr. v.d. Giessen kwam onverwachts snel naar huis, omdat er een corona uitbraak was in de revalidatiekliniek waar zij verbleef. Met haar zijn we dankbaar dat ze zelf niet ziek werd en we hopen dat ze spoedig nog verder zal herstellen. Kimberly Hage is opgenomen in Halsteren. We wensen haar en haar ouders veel sterkte. Haar adres is: Changes GGZ, t.a.v. Kimberly Hage, De Beeklaan 4, 4661 EP Halsteren. Een kaartje wordt op prijs gesteld.

Andere gemeenteleden kregen bericht dat operatie of behandeling nodig was, soms werd die ook juist uitgesteld. U allen sterkte gewenst en Gods Nabijheid. Ook al ontvangt u in deze dagen misschien liever geen bezoek, ik blijf graag op de hoogte van uw wel en wee. We kunnen ook telefonisch met elkaar spreken!

Vorming en Toerusting:

Op 28 oktober a.s. was er een filmavond gepland in onze kerk maar helaas kan dat nu niet doorgaan. We hopen dat het in het voorjaar wel lukt.

Teleurstelling:

Er is al veel gezegd en geschreven over de reden dat we weer terug moeten naar 30 gemeenteleden in de kerkdiensten. Een enorme teleurstelling, zeker ook voor al die mensen die de afgelopen periode zich hebben ingespannen de diensten op een goede wijze te laten verlopen. Maar het aantal besmettingen blijft maar oplopen en extra voorzichtigheid is geboden, ook in de kerken. We hopen dat deze situatie niet lang gaat duren, intussen wordt er achter de schermen hard gewerkt om de diensten ook met beeld uit te kunnen zenden. U hoort er zo spoedig mogelijk meer van.

Verlof:

Tot 25 oktober heb ik vakantieverlof. Voor dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met de ouderlingen of onze scriba mevr. Bom.

Ten slotte:

Op 4 oktober konden we samen de Maaltijd van de Heer vieren en hoorden we dat er plaatsen en momenten zijn waar we boven onze zorgen worden uitgetild en vrede ontvangen. Dat we er kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst uit mogen putten (lied 885).

Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Beste gemeenteleden,

Op 4 november is het dankdag voor gewas en arbeid.

Op deze dag danken we God voor alle zegeningen die wij de afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. We staan stil bij wat wij allemaal bezitten: ons werk, eten, gezondheid en inkomen.

Helaas is dit geen vanzelfsprekendheid meer.

Bij het omzien naar elkaar en hulp bieden indien nodig, mogen wij erop vertrouwen dat God ons geeft wat wij nodig hebben.

Wij mogen dankbaar zijn voor alles wat wij ontvangen.

Dankbare kerkrentmeesters?

Jazeker!

Dankbaarheid omdat we een eigen predikant hebben, een voltallige kerkenraad, organist, kindernevendienst en heel veel vrijwilligers, die meewerken om dit allemaal in stand te houden.

Dankbaar ook dat we ondanks de Corona toch weer iedere week een zondagsdienst mogen hebben en dat onze gemeente tot nu toe gespaard is gebleven van ziekte en/of sterfte door Corona.

Al deze zaken, en niet te vergeten het onderhoud van het kerkgebouw en orgel, kosten geld.

In de week rondom dankdag organiseert het College van kerkrentmeesters een inzamelingsactie.

Deze komt in de plaats van de gebruikelijke eindejaarscollecte.

Met de opbrengst van deze collecte kan belangrijk werk in onze eigen gemeente blijven doorgaan.

Wij hopen op een royale bijdrage voor deze dankdagcollecte.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Kerkrentmeesters,

Ineke, Arjaan en Piet

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Opbrengst collectes augustus 2020:

02 aug         Benarus schoolfonds              €   63,00

                      Kerkrentmeesters                 €   67,85

09 aug          Slachtoffers Beiroet               € 762,00

                      Kerkrentmeesters                 € 102,50

16 aug          St. KiKa                                 €   79,25

                      Kerkrentmeesters                 €   55,75

23 aug          Hospice de Markies               €  150,35

                      Kerkrentmeesters                 €  124,75

30 aug          Plusbus Steenbergen            €    69,50

                      Kerkrentmeesters                 €    46,05

Waarvoor onze hartelijke dank.

Zondag 18 oktober werelddiaconaat (ZWO):

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

De 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Zondag 25 oktober Zonnebloem Steenbergen:

Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseren ze ook verschillende activiteiten.

De 2e collecte is bestemd voor het collge van kerkrentmeesters.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen.

Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,

Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 29 oktober a.s. verschijnt, inleveren voor 23 oktober a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *