Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 15 november om 10.00 uur: ds. Barendregt, Dinteloord.

  Collecten: Edukans en Kerkrentmeesters.

* Zondag 22 november om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: Pastoraal werk Steenbergen en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 22 november, eeuwigheidszondag, gedenken we de overledenen. Al jaren krijgt ieder in de kerk op deze zondag de gelegenheid ook zelf een kaarsje aan te steken aan het licht van de Paaskaars. Vorig jaar brandden er na deze dienst 56 kaarsjes. Dit zal nu in verband met de Corona niet mogelijk zijn. De aanwezigen -maximaal 30- kunnen een kaarsje aansteken, anderen kunnen dat op hetzelfde moment thuis doen. Ook is het mogelijk om na afloop van de dienst naar de kerk te komen en alsnog een kaars aan te steken en bij de andere brandende kaarsjes te plaatsen. De kerk zal daartoe nog een half uur na de dienst open blijven.

Gemeenteleven:

Kimberly Hage verblijft nog in Changes GGZ, De Beeklaan 4, 4661 EP Halsteren. We wensen haar en haar familie kracht en hopen op herstel. Dhr. G. de Neve heeft een operatie ondergaan en is inmiddels thuis herstellende. U beiden en de zieken thuis, ook zij van wie de behandeling niet door kon gaan heel veel sterkte en kracht gewenst. Inmiddels horen we ook heel regelmatig van Corona in onze naaste omgeving. Het blijft een gevaarlijk virus dat ouderen en jongeren ernstig ziek kan maken. Ook u sterkte gewenst.

Engelenpostproject:

Er zijn nog wel wat ‘engelen’ nodig die in de Adventsweken een kaartje sturen naar mensen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Wilt u ons weer helpen ? Graag uw aanmelding voor 21-11 bij Lieneke den Haan per mail: vdheijden@home.nl of tel.nr. 0167-564324. Of bij mij, cbiemond@delta.nl

Een lege horizon:

In dagblad Trouw stond een artikel over de geschiedenis van het vergezicht in de kunst (20-10 2020). Daarbij een illustratie van het schilderij: de monnik bij de zee, van C. D. Friedrich. Je ziet een monnik op het strand met voor hem een eindeloze zee. Aan de horizon is geen schip, geen licht, niets. Het schilderij biedt geen richting, geen oplossing, geen uitzicht. Er is geen stip aan de horizon. In plaats daarvan verbeeldt het de machteloosheid die je als mens kunt voelen tegenover de wereld. De lege, strakke horizon, zonder gids of uitzicht, voelt als een afgrond.

De schrijfster van het artikel -Joke de Wolf- verbindt de geschiedenis van het vergezicht met leven in onze huidige tijd: het einde van de Coronapandemie is nog niet in zicht, velen ervaren de toekomst als donker en dreigend en zien geen licht. Maar is onze horizon werkelijk leeg? In deze dagen op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar-zondag voleinding- moet ik altijd denken aan mijn oma. Diepe dalen in haar leven hadden hun sporen achtergelaten en haar somber gemaakt. Haar lievelingslied was “Door de nacht van strijd en zorgen” (lied 801 NLB) en als ze dat zong dan voelde je de verandering: de woorden gaven haar hoop, de melodie maakte haar hart lichter.

Vers 5 van dit lied zingt:

‘Met één lied uit duizend monden gaan wij zingend door de nacht,

Door één Geest tesaam verbonden, naar de kust waar God ons wacht’.

En met alle verdriet en onzekerheid die deze tijd met zich meebrengt is dat toch onze horizon: De Eeuwige die ons wacht.

Een hartelijke groet,                                                      ds. Corry Biemond

VAN DE SCRIBA

Ambtsdragers

In januari loopt de ambtstermijn van ouderling Hanny van der Zee af, zij heeft aangegeven actief te willen blijven als pastoraal medewerker.

Gerda Verkouter heeft aangegeven haar ambt van ouderling neer te willen leggen maar wil eveneens graag pastoraal medewerker worden.

Ook komt er een vacature als voorzitter van de kerkenraad, want Piet Vogelaar heeft, na jaren leiding gegeven te hebben aan de kerkenraad, besloten een stap terug te doen, wel blijft hij kerkrentmeester.

We zijn dankbaar voor het vele werk dat Hanny, Gerda en Piet in de kerkenraad verricht hebben en blij dat zij actief blijven voor de gemeente. U begrijpt dat we nu dus drie vacatures hebben: twee ouderlingen en een voorzitter van de kerkenraad.

Wij hopen dat u na wilt denken of u een van deze ambten zou kunnen vervullen, u bent nodig voor de voortgang van het werk in onze gemeente. Voor aanmelding of meer informatie kunt u zich bij de scriba Conny Bom melden. U kunt haar ook namen doorgeven van personen waarvan u denkt dat zij geschikt zijn voor een ambt.

Zingen

De samenzang vormt een wezenlijk onderdeel van de eredienst.

De Coronapandemie maakt dit echter voorlopig onmogelijk.

Een alternatief hiervoor is dat één of meerdere (max. 3) personen voor in de kerk de door de predikant aangegeven liederen zingt.

Zij houden 5 meter afstand van de gemeenteleden/voorganger en 1 ½ meter van elkaar en daarmee volgen we de richtlijnen van de PKN.

Wilt u hier aan mee doen dan kunt u zich opgeven bij Tiny Reink (e.reink@ziggo.nl of 06-28267579).

U hoeft geen geoefende zanger te zijn, ieder die graag zingt is welkom.

Preekvoorziener

Al jarenlang wordt ons predikantenrooster verzorgd door Annie de Vries. We zijn haar daar heel dankbaar voor. Annie heeft aangegeven dat ze hiermee wil stoppen. We zoeken daarom een opvolg(st)er. Mocht u interesse hebben, meldt u zich dan bij de scriba, Conny Bom, connybom@autobom.nl / 0167-564745.

Beelduitzending

Na overleg heeft het college van kerkrentmeesters besloten de eindejaarscollecte te laten vervallen en daarvoor in de plaats een dankdagcollecte te houden.

De kerkenraad heeft aangegeven om beelduitzendingen van de kerkdiensten tijdens de Corona pandemie te willen verzorgen.

Uit de opbrengsten van deze dankdagcollecte willen we graag de investeringen die hiervoor nodig zijn bekostigen.

Daarom vragen wij u om royaal mee te doen met deze collecte

(bankrekeningnr. Kerkrentmeesters NL73 RABO 0148 8207 00).

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage,                              Conny Bom, scriba

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 15 november Edukans:

Wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school.

We werken aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante opleidingen voor jongeren. Wij geloven dat talent niet verloren mag gaan.

De 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Zondag 22 november pastoraal werk Steenbergen:

Pastoraal werk hoort bij de taken van de ouderlingen.

Zij bezoeken ouderen, zieken en overige gemeenteleden die daar prijs op stellen. Ook iemand die nieuw is in de gemeente krijgt een welkomstbezoekje. Omdat het bezoekwerk een omvangrijke taak is worden de ouderlingen bijgestaan door een groep bezoekvrijwilligers.

Gezamenlijk zijn de ouderlingen ook verantwoordelijk voor de eredienst, kindernevendienst en jeugdwerk.

De 2e collecte is bestemd voor het collge van kerkrentmeesters.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen.

Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,                     Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 26 november a.s. verschijnt, inleveren voor 20 november a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *