Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN

HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 29 november om 10.00 uur: dhr. M. v.d. Meer.

  Collecten: Voedselbank GoedOntmoet en Kerkrentmeesters.

* Zondag 6 december om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: Voedselbank Goed Ontmoet en Kerkrentmeesters.

* Zondag 13 december om 10.00 uur: ds. N.Sjoer.

  Collecten: Voedselbank GoedOntmoet en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 29 november, eerste zondag van Advent gaat voor dhr. v.d. Meer, op 6 december hoop ik zelf voor te gaan. Jesaja 40: 1-11 en Johannes 1: 18-28 zijn dan de Bijbellezingen. Weemoed, deemoed en inkeer lees ik bij het jaarrooster als thema van deze dienst. Dat past ook wel bij deze tijd, want zijn we klaar om Christus te ontvangen?

Op zondag 13 december gaat ds. N. Sjoer voor. Voor alle diensten geldt dat u zich van te voren moet aanmelden bij mevr. Conny Bom. Voor wie niet aanwezig kan zijn: sinds eind november zijn de diensten niet alleen te volgen via kerkomroep (alleen geluid) maar ook via youtube: www.protestantse-gemeentesteenbergen.nl en dan de link aanklikken.

Adventsproject:

De kindernevendienst geeft deze weken een eigen invulling aan het project van Kind op Zondag: Het beste nieuws.

Gemeenteleven:

Kimberly Hage verblijft nog in Changes GGZ, De Beeklaan 4, 4661 EP Halsteren. Voor haar en haar familie een moeilijke periode, zeker nu ze ook nog afscheid moesten nemen van de vader van Marianne. We wensen jullie kracht en vertrouwen toe. We denken ook aan de zieken die hier liever niet met name willen worden genoemd en aan hen die moeten ervaren dat hun krachten afnemen. Ik wens u allen toe dat u het licht van Advent ook uw zorgen verlicht.

Dank:

Een woord van dank voor de inzet van Will Traets en Jeroen Saarloos die het mogelijk hebben gemaakt dat de diensten nu ook een beeldverbinding hebben gekregen. Voor deze periode waarin niet iedereen naar de kerk kan, een zeer waardevolle manier om de diensten toch bij te wonen.

Relivisie:

Op vrijdag 27 november zal er weer een uitzending van Relivisie zijn die in onze kerk is opgenomen. Het programma over geloven in West-Brabant wordt uitgezonden op Zuid-West TV (Ziggo kanaal 40) en is ook te zien via de website: www.zuidwesttv.nl

Engelenpostproject:

Het engelenpostproject is weer van start gegaan, ik hoop dat ontvangers en schrijvers van de post er weer veel plezier aan beleven.

Tenslotte:

Advent is vooruitzien, hopen, maar ook bezinning en inkeer. Een lied dat dit mooi samenbrengt is “Lied voor de Advent” van Gerard Wijdeveld:

Ik heb mijn hart tot u geheven, Heer, al mijn hoop zijt gij. Ik weet : gij zult mij niet begeven; mijn Heiland is nabij. Al ligt de wereld diep verduisterd, al drukt de grauwe tijd, mijn hart heeft met geloof geluisterd, mijn hart heeft zekerheid. Mijn hart weet dat ons oud verlangen weldra vervulling vindt. Het eeuwig licht is reeds ontvangen, de maagd verwacht haar Kind. Vergeef, Heer, al mijn slechte daden,zet recht mijn dwarse voet en leer mij lopen langs uw paden mijn Heiland tegemoet.

Een hartelijke groet,                                                     ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Ds. Biemond ontving t.b.v. beeld tv van de kerkdiensten 50 euro.

De kerkrentmeesters bedanken de gever  hiervoor heel hartelijk.

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 29 november Voedselbank GoedOntmoet:

Ook in West-Brabant en Zeeland leven veel mensen op of onder de armoedegrens. Stichting GoedOntmoet zet zich in voor huishoudens in West-Brabant, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, verstrekken zij aan deze huishoudens. Deze huishoudens worden naar hen verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders.

De 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Zondag 6 december Adventsproject:

Dit jaar kiezen we voor de Voedselbank GoedOntmoet als Adventsproject. Deze hebben in deze corona tijd zoveel meer aanvragen gekregen dat ze wel een financiële ondersteuning kunnen gebruiken.

De 2e collecte is bestemd voor het collge van kerkrentmeesters.

Zondag 13 december Adventsproject:

Voedselbank GoedOntmoet.

De 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen.

Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,                     Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

VAN DE KINDERNEVENDIENST

Adventsproject “Het beste nieuws”

Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Daarover denken we in de komende adventstijd met de kinderen na. Zo leven we toe naar kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Zijn komst is goed nieuws voor de hele wereld. Juist in deze tijd kijken we uit naar goed nieuws. We willen dan ook met de kinderen iets van dat goede nieuws vertellen. In welke vorm we dat zullen doen, blijft nog even een verrassing. Willen jullie meedoen, laat het ons dan weten!

Groetjes,                                                                              Conny, Hannelie en Fia

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 17 december a.s. verschijnt, inleveren voor 11 december a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *