Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 20 december om 10.00 uur: dhr. C. v.d. Voorde.

  Collecten: Voedselbank GoedOntmoet en Kerkrentmeesters.

* Kerstnachtdienst 24 december om 22.00 uur: ds. W. Vermeulen.

  Collecten: Voedselbank GoedOntmoet en Kerkrentmeesters.

* 1e Kerstdag 25 december om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: Kinderen in de Knel en Kerkrentmeesters.

* Zondag 27 december om 10.00 uur: ds. F.C. De Ronde.

  Collecten: Voedselbank GoedOntmoet en Kerkrentmeesters.

* Zondag 3 januari om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: Diaconie en Kerkrentmeesters. 

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 20 december, 4e Advent gaat voor dhr. v.d. Voorde. Op 24 december gaat ds. W. Vermeulen uit Bergen op Zoom voor in de kerstnachtdienst. Aanvang 22.00 uur. Op 25 december is er om 10.00 uur een gezinsdienst waarin we de geboorte van Jezus vieren. Thema van deze dienst is: Wereldnieuws. Muzikale medewerking wordt verleend door Marloes en Annemijn Koole, piano en viool. Op 27 december is ds. F. de Ronde onze gastvoorganger. Op 3 januari – de eerste zondag in het nieuwe jaar – is er afscheid en bevestiging van ambtsdragers. Voor alle diensten geldt dat u zich vooraf moet opgeven! Volg hiervoor de aanwijzingen in de weekbrief.

Gemeenteleven:

Mevr. Riet. v. Dijk in Hof van Nassau heeft een lelijke verwonding opgelopen bij een ongeluk in haar kamer. We hopen op een spoedig herstel en wensen haar geduld. Kimberly Hage is weer thuis, zij en haar ouders zijn erg dankbaar voor de vele lieve berichten, kaarten en andere belangstelling tijdens haar opname. We wensen haar sterkte met het vervolg van de behandeling, post blijft heel erg welkom, haar adres is Bastion 23, 4691 ER Tholen.

Dank:

Voor mevr. Dinie van Wijk is er een einde gekomen aan het vrijwilligerswerk dat zij namens onze gemeente deed in de kerkdiensten van Tante Louise, de laatste jaren in het Hof van Nassau. Werk dat ze met heel veel vreugde heeft gedaan en dat zeer gewaardeerd werd door de bewoners. Heel veel dank Dinie, voor de inzet en liefde waarmee je dit werk heb gedaan!

Bevestiging en Afscheid:

Op 3 januari is er een dienst van bevestiging en afscheid van ambtsdragers. Afscheid nemen we van de ouderlingen mevr. Hanny van de Zee en mevr. Gerda Verkouter. We zijn hen heel dankbaar voor hun werk in de gemeente en hun bijdrage aan de kerkenraad. Beiden hebben toegezegd dat zij zich willen blijven inzetten voor het pastorale werk in de gemeente en zij zullen dan ook pastoraal medewerker worden. Bevestigd zal worden in het ambt van scriba, mevr. Conny Bom. Het lijkt wel een beetje aan de gemeente voorbij gegaan te zijn, maar de ambtstermijn van Conny verstreek in januari 2020. Ze tekende een half jaar bij en toen die tijd ook voorbij was bleef ze haar werk als scriba doen en door de Coronapandemie werd dat ook nog eens veel meer. Nu is ze bereid opnieuw ouderling-scriba te worden. Heel bijzonder en daar ben ik zelf ook heel blij mee. De heer Piet Vogelaar stopt met zijn werk als voorzitter van de kerkenraad. Piet heeft op zijn eigen manier leiding gegeven dat was heel plezierig en ieder kon op hem rekenen. We zullen hem missen maar zijn dankbaar dat hij het ambt van kerkrentmeester wil voortzetten. We hopen op 3 januari nog anderen in een ambt te kunnen bevestigen maar dat is op dit moment nog niet bekend.

Preekvoorziening:

Mevr. Annie de Vries is na jaren gestopt als preekvoorziener van onze gemeente. We danken haar voor alle jaren trouwe inzet. Maar u begrijpt het wel: er is een nieuwe preekvoorziener nodig. Denkt u eens na of dit werk niet iets voor u is, u kunt het vanuit huis doen, en het meeste werk heeft u eraan in de eerste maanden van het jaar als predikanten benaderd moeten worden voor een preekbeurt. U wilt toch ook dat er iedere zondag een voorganger is?

Engelenpost:

Er zijn ook dit jaar weer genoeg ‘engelen’ gevonden om ieder die wel wat extra aandacht verdient van post te voorzien. Heel veel dank! Ook dank aan mevr. Lieneke de Haan die de coördinatie weer voor haar rekening nam. En voor 2021: ‘Als de engel slaapt in jou, mag ik hem dan wekken? Als de engel slaapt in mij, wil jij hem dan wekken?’

Ten slotte:

Alles is anders dit jaar. We zijn meer dan ooit geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven en velen kennen grote zorgen. Maar ook in deze donkere dagen gaan we op weg naar Bethlehem, naar het Kind in de kribbe. Ik hoop van harte dat we Zijn licht ook in ons leven zien schijnen. Mede namens Piet wens ik U gezegende dagen en vertrouwen in de toekomst, Ga mee naar later, volg me naar morgen een onbekende verte tegemoet. Geef je in vrede, weet je geborgen in Licht dat ons begroet.

Een hartelijke groet,                                                     ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van 3500,00 euro opgebracht. Onze hartelijke dank gaat uit naar alle gevers en iedereen die heeft meegewerkt aan deze collecte.

Van deze opbrengst hebben wij materialen aan kunnen schaffen, zodat we nu met beelduitzending gestart zijn.

Nogmaaals onze hartelijke dank,                                  Ineke, Arjaan en Piet   

VAN DE SCRIBA

Beste mensen, Kerst komt in zicht en daarmee ook de kerstvieringen.

De kerstnachtviering is op 24 december om 22.00 uur met ds. W. Vermeulen uit Bergen op Zoom en de kerstviering op 25 december om 10.00 uur met ds. C. Biemond met medewerking van de kinderen en leiding van de kindernevendienst en enkele jeugdleden.

Op dit moment is door de coronamaartregelen ook bij deze diensten het toegestane aantal mensen die de dienst bij mogen wonen 30 personen per dienst. Mochten de regels worden aangepast dan zullen wij deze uiteraard volgen. De dienst kan ook via de site / YouTube (http://protestantse-gemeentesteenbergen.nl/ ) worden gevolgd, zodat we buiten de personen die aanwezig kunnen zijn, nog meer mensen op die manier kunnen bereiken. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om naar de dienst te kunnen komen kunt U zich opgeven voor één van de diensten:

– Kerstnachtdienst op 24 december, of

– Kerstviering op 25 december.

Op deze manier kunnen er in totaal 60 personen een kerstdienst bijwonen. U kunt zich aanmelden vanaf vrijdag 18 december t/m 21 december a.s. bij Conny Bom: connybom@autobom.nl of tel. 0167 – 56 47 45. Uiterlijk dinsdag 22 december ontvangt u een mail/telefoon dat u aanwezig kunt zijn. Als u geen bericht krijgt dan houdt dit automatisch in dat er geen plaats is gereserveerd en kunt u de dienst dus niet bijwonen.

Verdere details leest u op de site of ontvangt u via de mail.

Namens de Protestantse Kerk Steenbergen,               Conny Bom-Hensen

SENIORENKERSTFEEST

Zoals u allen ongetwijfeld al begrepen hebt kon dit jaar het seniorenkerstfeest niet doorgaan. Tot onze grote spijt bleek dit door de coronamaatregelen helaas onmogelijk. De kerkenraad volgt hierin het advies van de PKN.

Ieder jaar doen ds. Corry Biemond en de bezoekvrijwilligers hun uiterste best om een mooie en zinvolle kerstviering te verzorgen. Dit alles in een gezellige sfeer en fijne gesprekken met elkaar. Het hoogtepunt van dit samen zijn is de kerstmeditatie en het gezamenlijk zingen van de vertrouwde liederen, het uitzien naar het feest van de geboorte van God’s  Zoon, een hoopvol bericht. Wij hopen dat in het komende jaar deze viering weer mogelijk zal zijn.

Wensen wij u Gezegende Kerstdagen toe en vervuld van Gods zegen, op onbekende wegen, het jaar 2021 tegemoet.

Hartelijke groet,                                                      de Bezoekvrijwilligers

BEDANKT

Na 21 jaar de Preekvoorziener van onze Gemeente geweest te zijn heb ik besloten deze functie terug te geven aan de Kerkenraad. Met grote inzet maar ook met plezier heb ik getracht ondanks de bestaande  beperkingen om elke zondag een bij onze gemeente passende voorganger te vinden. Blij verrast ben ik door de vele bedankjes en ook nog de bloemen die ik heb gekregen. Hiervoor mijn hartelijke dank. Mijn opvolger wens ik het nodige succes en ik blijf altijd bereid om eventueel hulp  te verlenen.

                                                                                                             Annie de Vries

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Opbrengst collectes oktober 2020

Kerk en Israël                           € 147,55

Noah’s Ark                                € 158,50

ZWO Werelddiaconaat              € 107,70

Stichting De Zonnebloem          € 136,70

Kerkrentmeesters                      € 294,80

Waarvoor onze hartelijke dank.

Opbrengst collectes november 2020

Najaarszending Kerk in Actie     €   51,50

Diaconie Steenbergen                € 168,50

Educans                                     €   51,50

Pastoraalwerk Steenbergen           € 118,65

Voedselbank Goed Ontmoet          €   82,15

Kerkrentmeesters                           € 549,20

Waarvoor onze hartelijke dank.

Zondag 20 december en

Kerstnachtdienst 24 december Adventssproject.

Dit jaar kiezen we voor de Voedselbank GoedOntmoet als Adventsproject. De Voedselbank heeft in deze corona tijd zoveel meer aanvragen gekregen dat ze wel een financiële ondersteuning kunnen gebruiken.

1e Kerstdag 25 december: Kinderen in de knel.

Veel kinderen en en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. KerkinActie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel  te verbeteren?

Zondag 27 december Voedselbank GoedOntmoet.

Zondag 3 januari: Diaconie Steenbergen.

De diaconie heeft als voornaamste taak te zorgen voor het welzijn van gemeenteleden en niet-gemeenteleden. Deze taak komt op verschillende manieren tot uiting. De diaconie verzorgt de collectes tijdens de dienst. Elke zondag zorgt de diaconie met de hulp van vrijwilligers dat er een bloemstuk naar een gemeentelid  gaat die iets bijzonders meemaken. De diaconie doet ook de verzorging van de viering van het Heilig Avondmaal en zorgt er voor  dat alles in goede orde verloopt.

Op alle dagen is de 2e collecte bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

 

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,                     Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 7 januari a.s. verschijnt, inleveren voor 31 december a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *