Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 28 maart om 10.00 uur: ds. A.A.S. ten Kate .

  Collecten: 40-dagentijd collecte en Kerkrentmeesters.

 * Witte Donderdag 1 april om 19.30 uur: ds. C. Biemond.

   Viering van de Maaltijd van de Heer.

   Collecten: 40-dagen tijd collecte en Kerkrentmeesters.

* Goede Vrijdag 2 april om 19.30 uur: ds. A.A.S. ten Kate.

Er wordt niet gecollecteerd.

* Stille Zaterdag 3 april om 22.00 uur: ds. A.A.S. ten Kate.

   Bij verlenging avondklok begint de dienst om 19.30 uur.

   Er wordt niet gecollecteerd.

* 1e Paasdag 4 april om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: 40-dagentijd collecte en Kerkrentmeesters.

* Zondag 11 april om 10.00 uur: ds. G. van Driesten.

  Collecten: Noah’s Ark en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 28 maart, Palmzondag gaat ds. ten Kate voor uit Bergen op Zoom en horen we van de intocht van Jezus in Jeruzalem uit Marcus 11. Op

1 april – Witte Donderdag – hoop ik zelf voor te gaan en vieren we de Maaltijd van de Heer. In verband met Corona doen we dit zittend in de banken. Brood en wijn wordt per persoon bij de ingang van de kerk klaargezet en neemt u mee naar uw plaats. Na de instellingswoorden gebruiken we tegelijk brood en wijn. Thuis kunt u meedoen door voor aanvang van de dienst een stukje brood en een glaasje wijn klaar te zetten. Het is anders dan anders maar we hopen op deze manier toch waardig te gedenken dat Jezus op de avond voor zijn sterven met zijn leerlingen de Maaltijd vierde. Aanvang van de dienst 19.30 uur.

Op Goede Vrijdag gaat ds. ten Kate voor en wordt het lijdensverhaal gelezen uit Marcus 14 en 15. Ook deze dienst begint om 19.30 uur.

Op Stille Zaterdag gaat ds. ten Kate ook voor en luisteren we naar Genesis 1, Exodus 14,25-31 Jona 2 Romeinen 6, 1-14 en Johannes 20, 1-10. De aanvangstijd van deze dienst is in principe 22.00 uur, maar als de avondklok na 31 maart verlengd wordt, zal ook deze dienst om 19.30 uur beginnen. Houdt u daarvoor de nieuwsbrieven en de website in de gaten. Op 4 april, Paasmorgen vieren we in een feestelijke dienst de Opstanding van onze Heer. Thema van deze dienst zal zijn: ‘Een nieuwe start’. We lezen het verhaal van de opstanding uit Marcus 16 en Corneel Droogers op orgel/ piano en Elke Beurkens met klarinet verzorgen de muziek. Op 11 april gaat ds. G. van Driesten voor, u welbekend. Voor alle diensten geldt dat u zich om deze bij te wonen aan moet melden bij onze scriba, mevr. Conny Bom. De diensten zijn ook te volgen via Youtube en kerkomroep.

Gemeenteleven:

Mevr.T. van Dijke, Wapenplaats 70, 4651 DV Steenbergen, is zeer ernstig ziek opgenomen in het Amphia ziekenhuis in Breda. Na heel spannende dagen gaat het intussen beter met haar en heeft zij de intensive care mogen verlaten. We hopen dat zij verder mag herstellen. Mevr. R. de Vos is zeer ernstig ziek, zij is thuis Karthuizerstraat 11, 4651 XZ  Steenbergen, waar zij liefdevol verzorgd wordt door haar man. Mevr. L. Boudeling is opgenomen in het Centrum voor Geriatrische Revalidatiezorg, Boerhaaveplein 1, 4624VT Bergen op Zoom, kamer 1. Zij zal een kaartje zeer op prijs stellen. Naast genoemde gemeenteleden zijn er ook anderen die zorgen om de gezondheid hebben of behandelingen ondergaan. We wensen u allen Gods Nabijheid en troost toe.

Ten slotte:

We gaan op weg naar Pasen, voor het tweede achtereenvolgende jaar vieren we dat noodgedwongen anders dan anders. Er mogen maar een beperkt aantal mensen in de kerk. Er mag niet gezongen worden. Maar het evangelie zal klinken, en we mogen ons eraan vasthouden dat met Pasen God een nieuw begin maakt: ‘Waar Pasen wordt gevierd is dood voorbijgegaan, daar wortelt weer de hoop in ’t menselijk bestaan.’ (M.de Bruijne).

Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Dit jaar zijn we begonnen met de brieven voor Kerkbalans 2021 per mail of per post bij u allen te bezorgen. Dit, omdat we nog steeds te maken hebben met corona en we de mensen die normaal altijd bezorgden,  geen risico wilden laten lopen.

We hopen dat u begrip hebt voor deze manier van  bezorgen.

We hebben in totaal 304 mails en enveloppen bezorgd bij u allen. Daarvan is een heel aardig gedeelte terug ontvangen met uw toezeggingen. Ook een aantal mensen hebben een bedrag aan ons overgemaakt t.b.v. de Kerkbalans, zonder het formulier te retourneren. We hebben evenwel nog niet van iedereen een reactie gekregen. Tot eind februari hebben we al een bedrag van  10.370,00 euro ontvangen, waar we natuurlijk erg dankbaar voor zijn. Dat is een heel goede start en natuurlijk hopen we dat u allen wilt gaan meedoen met de actie Kerkbalans 2021.

We zien graag de laatste reacties met een toezegging tegemoet.

Een hartelijke groet van,

uw Kerkrentmeesters   

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Opbrengst collectes februari 2021

Werelddiaconaat Kerk in Actie                   €   77.50

Bloemenfonds                                            € 109.50

21 en 28 februari: 40 dagen project

Brabant voor Moldavië ( tussenstand)        € 160.=

Jeugdwerk Prot. Kerk   (31.01)                   €   30.=

Waarvoor onze hartelijke dank.

 Zondag 28 maart en Witte Donderdag 1 april:

De 1e collecte is voor de 40-dg.tijd collecte “Brabant voor Moldavie”, zie voor informatie het algemene gedeelte voor in Rond de Kerken, de 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Goede Vrijdag 2 april en Stille Zaterdag 3 april:

Er is geen collecte.

1e Paasdag 4 april:

De collectes zijn bestemd voor de 40-dg.tijd collecte en voor het college van Kerkrentmeesters.

Zondag 11 april:

De collectes zijn bestemd voor Noahs’ Ark en voor het college van Kerkrentmeesters.Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,

Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 15 april a.s. verschijnt, inleveren voor 9 april a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *