Samenvatting van Rond de kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 18 april om 10.00 uur: dhr. A. Slabbekoorn .

  Collecten:  Rudolphstichting en Kerkrentmeesters.

 * Zondag 25 april om 10.00 uur: ds. H. van het Maalpad.

   Collecten:  Diaconaat en Kerkrentmeesters.

* Zondag 2 mei om 10.00 uur: ds. T. Veldhuizen.

Collecten:  Voedselbank Goed Ontmoet en Kerkrentmeesters

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 18 april gaat voor de heer A. Slabbekoorn. De voorganger van 25 april is ds. van het Maalpad, op 2 mei gaat voor ds. T. Veldhuizen. Ik stond zelf op het rooster voor 25 april, maar als alles volgens plan verloopt ben ik dan met ziekteverlof in verband met een heupoperatie.

Gemeenteleven:

Groot is de dankbaarheid dat mevr. T. van Dijke weer thuis mocht komen uit het Amphia ziekenhuis in Breda. We wensen haar sterkte en geduld met de verdere revalidatie. We ontvingen bericht van overlijden op 20 maart 2021 van de heer Ko de Vos, in de leeftijd van 92 jaar. Hij woonde sinds kort samen met zijn vrouw in het ABG in Bergen op Zoom, voorheen aan het Wijngaardenbolwerk in Steenbergen. We wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte toe bij dit grote verlies. Tevens ontvingen we bericht van overlijden op Paasmorgen van mevr. Annie Verwijs-Quist in de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde de laatste jaren in de Hof van Nassau. We wensen haar man en allen die van haar gehouden hebben sterkte en Gods Nabijheid toe.

Terugblik:

Voor de tweede maal vierden we de Stille Week en Pasen anders dan anders. Toch mogen we ondanks de Coronaperikelen terugkijken op mooie diensten in de Stille Week en Paasmorgen. Veel dank aan allen die dat mogelijk hebben gemaakt.

Emeritaat:

Op 1 oktober aanstaande komt er na bijna 12 jaar een einde aan mijn werkzaamheden voor de gemeente. De kerkenraad heeft namelijk ingestemd met mijn verzoek om vervroegd met emeritaat te gaan. Ik heb met veel vreugde in de gemeente gewerkt en ik kijk dan ook dankbaar op deze periode terug. Het afscheid zal zijn op 3 oktober en ik hoop natuurlijk dat we dan weer als gemeente mogen samen komen. Tot die tijd hoop ik – na mijn ziekteverlof – nog velen van u te ontmoeten.

Pastorale zorg:

Tijdens mijn afwezigheid kunt u voor dringende pastorale zorg contact opnemen met onze scriba, mevr. Conny Bom. Zij neemt contact op met een van de predikanten van de Brabantse Wal, die voor mij waarnemen.

Ten slotte:

Een hartelijke groet aan u allen en ik hoop binnen niet al te lange tijd weer in uw midden te kunnen zijn,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

De opbrengst  van de collectes van het 40 dagentijd project Moldavië bedraagt tot op heden : € 1.578,12.

Omdat er op dit moment nog bijdragen binnenkomen op de bankrekening, is dit een tussenstand.

Een heel mooi bedrag, waarvoor onze hartelijke dank.

 De opbrengst van de collectes voor de Kerkrenmeesters bedroeg in de maand maart  € 353,55.

Ook voor dit bedrag onze hartelijke dank.

Zondag 18 april:

Er wordt gecollecteerd voor de Rudolphstichting en voor het college van kerkrentmeesters.

De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen in Jeugddorp De Glind. We willen uithuisgeplaatste kinderen, een kwetsbare groep, een stimulerende leefomgeving bieden waarin zij allereerst kunnen herstellen van wat ze hebben meegemaakt. Vervolgens mogen ze weer gewoon kind zijn. En dan komt er ook weer ruimte voor ontwikkeling en kunnen kinderen en jongeren zich voorbereiden op en werken aan hun toekomst.

Zondag 25 april:

Er wordt gecollecteerd voor het diaconaat en voor het college van kerkrentmeesters.

De diaconie heeft als voornaamste taak te zorgen voor het welzijn van gemeenteleden en niet-gemeenteleden. Deze taak komt op verschillende manieren tot uiting. De diaconie verzorgt de collectes tijdens de dienst. Elke zondag zorgt de diaconie met de hulp van vrijwilligers dat er een bloemstuk naar een gemeentelid gaat die iets bijzonders meemaken. De diaconie doet ook de verzorging van de viering van het Heilig Avondmaal en zorgt er voor dat alles in goede orde verloopt.

Zondag 2 mei:

Er wordt gecollecteerd voor de Voedselbank Goed Ontmoet en voor het college van Kerkrentmeesters.

Ook in West-Brabant en Zeeland leven veel mensen op of onder de armoedegrens. Stichting Goed Ontmoet zet zich in voor huishoudens in West-Brabant, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, verstrekken wij aan deze huishoudens. Deze huishoudens worden naar ons verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,

Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

BEDANKT

Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk wat ik mocht ontvangen van de kerk, ik was er zeer blij mee. Ik vind het jammer dat ik niet naar de kerk kan, maar wil via deze weg iedereen de hartelijke groeten doen.

Coby Ringenaldus

BEDANKT

Graag wil ik het kerkbestuur bedanken voor het mooie Paasboeket dat ik mocht ontvangen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
Tevens wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes die wij mochten ontvangen.
Het heeft ons heel veel goeds gedaan.
Groetjes,

Karel en Toos van Dijke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 6 mei a.s. verschijnt, inleveren voor 30 april a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *