Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 18 juli om 10.00 uur: ds. T. Van Veldhuizen.

  Collecten: SchuldHulpMaatje en Kerkrentmeesters.

 * Zondag 25 juli om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

   Collecten: Benares Schoolfonds en Kerkrentmeesters.

* Zondag 1 augustus om 10.00 uur: dhr. A. Slabbekoorn.

  Collecten: St. Vrijw. Pall. Thuiszorg W-Br. en Kerkrentmeesters.

* Zondag 8 augustus om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: KiKa en Kerkrentmeesters.

* Zondag 15 augustus om 10.00 uur: ds. A. Meeuwissen.

  Collecten: VluchtelingenWerk Steenbergen en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. C. BIEMOND

Bij de diensten:

Op de kerkenraadsvergadering van 7 juli is besloten dat er vanaf 11 juli weer (zachtjes) gezongen mag worden in de kerkdiensten. Daar hebben we lang naar uitgezien en we zijn dankbaar dat het weer mogelijk is. Het koffiedrinken wordt per zondag bekeken, is mede afhankelijk of het lukt de anderhalve meter afstand te bewaren. Dit alles onder voorbehoud dat er niet weer strengere maatregelen worden afgekondigd. Langzamerhand wordt het dus weer als voor de Corona, ik hoop dat u als gemeente er ook weer voor kiest de diensten bij te wonen, pas dan is alles weer ‘gewoon’. Voorgangers de komende periode zijn: 18 juli: mevr. ds. Tineke van Veldhuizen, 25 juli ds. Corry .Biemond, 1 augustus: dhr. A. Slabbekoorn, 8 augustus: ds. Corry Biemond en op 15 augustus: mevr. ds. Anne-Wil Meeuwissen uit St.Maartensdijk.

In Memoriam:

Op 6 juli jl. overleed mevr.Trijntje Johanna -Rita- de Vos-Nienhuis in de leeftijd van 62 jaar. Rita werd geboren in Sint Maartensdijk, waar ze ook getrouwd is met André de Vos, die ze had leren kennen bij het oude ABG, waar Rita als bejaardenverzorgster werkte. Na 4 jaar huwelijk verhuisden ze naar de Kartuizerstraat in Welberg waar ook de beide dochters Carola en Marjolein geboren zijn. Ze is een zorgzame vrouw, die er altijd voor haar gezin is. Zachtaardig ook en alleen streng voor zichzelf. Ze heeft het niet altijd gemakkelijk gehad, ze heeft jaren te maken gehad met rugproblemen die haar flink belemmerden maar kwam daar weer redelijk bovenop. Begin 2020 echter bleek ze zeer ernstig ziek, een operatie in Tilburg bracht weer enige hoop, maar begin dit jaar bleek dat er geen genezing meer mogelijk was. Het was heel moeilijk om te zien hoe de ziekte haar meer en meer in de greep kreeg. Haar man André heeft haar tot het einde toe op buitengewone liefdevolle wijze begeleid. Op 10 juli hebben we afscheid van Rita genomen in het crematorium in Bergen op Zoom. We bidden dat haar man en dochters en schoonzonen troost mogen vinden in het geloof dat God de Heer zich over haar heeft ontfermd. De Heer is mijn herder, al dreigt ook het graf, geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen. Lied 23b:3

Gemeenteleven:

Mevr. S. Bos en mevr. R. v. Weezel zijn beiden weer thuis na een verblijf in ziekenhuis gevolgd door het revalidatiecentrum. Beiden hebben moeten ervaren dat hun hoge leeftijd hen kwetsbaar maakt, kracht en sterkte gewenst met de veranderingen die dat met zich mee brengt. Anderen- die hier liever niet bij name genoemd willen worden hebben te maken met behandelingen, onderzoeken of wachten op een operatie. We wensen hen sterkte en goede moed.

Welkom in de kerkenraad:

Op 11 juli namen we afscheid van Mevr. Hanny van der Zee, mevr. Gerda Verkouter en de heer Arjaan Hage. Veel dank aan alle drie voor het werk voor de gemeente. Als nieuwe ambtsdragers mochten we bevestigen: mevr. Hannelie Saarloos, ouderling en voorzitter van de kerkenraad, mevr. Conny Bom, ouderling-scriba, en de heer Jan Peter Sonneveld, ouderling-kerkrentmeester.

Vooruitblik:

Op 5 september neemt de kindernevendienst afscheid van Dagmar van Saarloos, en natuurlijk zullen we daar ook in de dienst aandacht aan besteden. Op 18 en 19 september is het startweekend en markeren we het begin van het winterwerk. Houd deze dagen vrij in uw agenda!

Ten slotte:

Na een fijne vakantie ben ik begonnen aan de laatste periode als uw predikant. Op 3 oktober zal ik officieel worden losgemaakt van de gemeente. Wilt u mij nog graag een keer spreken, aarzel dan niet contact op te nemen. Slechts één telefoontje/ mailtje scheidt ons van een afspraak.

Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

 Zondag 18 juli:

Er wordt gecollecteerd voor SchuldHulpMaatje en voor het college van kerkrentmeesters.

Schulden, armoede, we zien het overal om ons heen. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met (dreigende) financiële problemen.

SchuldHulpMaatje en Kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. We vullen elkaar aan en kunnen samen werkelijk mensen helpen om hun financiële problemen de baas te worden. Die hulp is gericht op zelfredzaamheid. Want alleen een gift lost een schuldenprobleem niet op.

Zondag 25 juli:

Collectes zijn bestemd voor Benares Schoolfonds en het college van kerkrentmeesters.

Stichting Benares Schoolfonds maakt onderwijs mogelijk voor kansarme kinderen in Varanasi, India, en sinds enkele jaren ook in de stad Jaipur.
De kinderen komen uit gezinnen met een inkomen ver beneden de armoedegrens.
Onderwijs kost geld, soms veel geld. Zonder hulp blijft scholing buiten bereik van de allerarmsten.

Stichting Benares Schoolfonds vindt onderwijs de belangrijkste manier om sociale veranderingen tot stand te brengen. Scholing bant armoede uit, opent de ogen van mensen, maakt ze zelfbewuster. En dán kunnen zij het heft zelf in handen nemen en opkomen voor hun rechten.

Zondag 1 augustus:

Collectes zijn bestemd voor St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg West-Brabant en het college van kerkrentmeesters.

Wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. U wilt samen het best mogelijke uit de laatste periode halen. De goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ kunnen daarbij helpen. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. De vrijwilligers zijn er voor u, als het er echt om gaat. De geboden zorg is kosteloos en kan op korte termijn worden gerealiseerd.

Zondag 8 augustus:

Collectes zijn bestemd voor KiKa en het college van kerkrentmeesters.

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Ons doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

Zondag 15 augustus:

Collectes zijn bestemd voor VluchtelingenWerk Steenbergen en het college van kerkrentmeesters.

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Steenbergen. We begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven we voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,

Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

BEDANKT

Bij deze wil ik iedereen van harte bedanken voor alle kaarten, bezoekjes en bloemen die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum. Ik was hierdoor blij verrast.

Hartelijke groet,

mevr. R. van Weezel

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 19 augustus a.s. verschijnt, inleveren voor 13 augustus a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *