Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 22 augustus om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: Zonnebloem Steenbergen en Kerkrentmeesters.

* Zondag 29 augustus om 10.00 uur: dhr. P. Mosterd.

  Collecten: Ontmoetingswinkel Steenbergen en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen Wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. C. BIEMOND

Bij de diensten:

Op zondag 22 augustus ga ik zelf voor. Het leesrooster geeft voor deze zondag Johannes 6 aan, waar Jezus zichzelf ‘het brood dat leven geeft’ noemt. Heel toepasselijk voor een dienst waarin we de Maaltijd van de Heer mogen vieren. Ieder die gelooft is welkom aan de tafel. Op zondag 29 augustus gaat voor de heer P. Mosterd.

Gemeenteleven:

Mevr. van der Giessen is verhuisd naar woonzorgcentrum ‘de Vossemeren’, kamer 24 in Nieuw Vossemeer, zij blijft verbonden met onze gemeente. Afgelopen periode hadden meerdere gemeenteleden te maken met ziekte en zorgen: de heer P. Maris, Bergen op Zoom mocht weer uit het ziekenhuis naar huis keren, anderen- die hier liever niet bij name genoemd worden- waren kort opgenomen voor een operatie of behandeling. Weer anderen zijn in een fase van onderzoeken en bezorgd over uitkomsten. We wensen u allen sterkte en vertrouwen.

Ten slotte:

Het is fijn om te zien dat de zondagse diensten weer bijna als voorheen bezet zijn. Langzaam gaan we terug naar ‘normaal’. Wat ik hoop dat blijft – ook als de anderhalve meter maatregelen voorbij zijn- is dat de gemeente zich verdeelt over de kerkbanken. Voor een voorganger zo veel fijner om te zien dan de gemeente samengepakt achterin de kerk.

Wilt u mij nog een keer spreken voordat ik per 1 oktober met emeritaat ga, aarzel dan niet contact op te nemen.

Een hartelijke groet,                                                   ds. Corry Biemond

 

 

DANKBETUIGING

Wij willen ieder hartelijk danken voor de manier waarop u met ons heeft meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare Rita de Vos-Nienhuis. In deze verdrietige tijd hebben wij veel troost gehad aan uw steun, uw bezoeken, berichten en kaartjes. Uw betrokkenheid, steun en medeleven waren hartverwarmend na het overlijden van onze lieve Rita. Zij zal dan ook altijd in gedachte blijven als een lieve, zorgzame vrouw en moeder, voor ons. Tevens willen wij een speciale dank uitbrengen aan ds. C. Biemond, voor alles wat zij voor Rita en ons heeft betekend tijdens haar ziekte en de laatste dagen van haar verblijf in het ziekenhuis. De manier waarop zij ons heeft bijgestaan, hoe zij de crematiedienst heeft verzorgd voor ons heeft ons veel steun gegeven, en het verdriet van het verlies helpen te verwerken.

                                                  André de Vos, Carola en Rob, Marjolein en Giulio

 

BEDANKT

Hierbij willen wij u danken voor alle gedachten, opbeurende apps en kaarten tijdens Piet zijn verblijf in het ziekenhuis!

Piet en Corry Maris

 

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 22 augustus:

Er wordt gecollecteerd voor de Zonnebloem Steenbergen en voor het college van kerkrentmeesters.

Maar liefst 1,3 miljoen Nederlanders hebben een matige of ernstige lichamelijke beperking. Voor veel van hen is sociaal isolement een dagelijkse realiteit. De vrijwilligers van de Zonnebloem zijn elke dag actief om dit isolement te verkleinen. Zij gaan op bezoek, organiseren uitstapjes, bieden een luisterend oor en geven aandacht. Op deze manier kunnen mensen uitkijken naar iets leuks.

Zondag 29 augustus:

Collectes zijn bestemd voor de Ontmoetingswinkel Steenbergen en het college van kerkrentmeesters.
In de Ontmoetingswinkel in de Kaaistraat no.30 in Steenbergen zijn dagelijks activiteiten, zoals handwerken, tekenen, puzzelen, een spel  spelen of  werken aan een bouwpakket.
Er is voldoende ruimte voor een ieder om zijn/haar verhaal te doen en wanneer nodig kan men helpen met het zoeken naar een passende oplossing, zoals bv het vinden van een maatje.  Iedereen die het leuk vind om samen bezig te zijn is welkom, van jong tot oud. Veel mensen raken door allerlei omstandigheden in een sociaal isolement en het doel is om  deze mensen bij elkaar te laten komen zodat niemand eenzaam hoeft te zijn.

 

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

 

Opbrengst collectes juli 2021:

Actie Vakantietas                         €  109,70

Ned.Bijbel Genootschap              €  159,55

Benarus Schoolfonds                   €    91,50

Kerkrentmeesters                         €  406,95

De collecte voor de Watersnoodramp in Limburg   heeft in totaal

€  638,50 opgebracht.

Waarvoor onze hartelijke dank.

Met vriendelijk groet,

Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

 

BARBEQUE

Het is al weer een aantalen jaren geleden maar dit jaar willen we toch weer een BBQ organiseren.

Deze BBQ willen we houden op zaterdag 25 september en niet op zaterdag 18 september zoals eerder was aangegeven.

Noteer deze datum alvast in uw agenda !!

De uitnodiging hiervoor volgt nog.

We hopen dat er veel gemeenteleden aan deel kunnen nemen.

De BBQ-commissie,

Fia, Hanneke, Corine en Lieneke

 

VAN DE KINDERNEVENDIENST

Beste mensen, omdat Dagmar van Saarloos na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaat, nemen we als kindernevendienst afscheid van haar als ‘kind van de kindernevendienst’.

Dit staat gepland in de dienst van 5 september a.s.

De vraag vanuit de leiding van de kindernevendienst is deze:

– Wij willen graag Dagmar iets toewensen voor de tijd na de kindernevendienst. Het lijkt ons leuk om dat ook aan alle gemeenteleden te vragen.

De vraag is dus aan jullie: willen jullie ons mailen, briefje/kaart sturen of op een andere manier kenbaar maken wat jullie Dagmar voor de toekomst toe willen wensen?

Wij vanuit de kindernevendienst zullen deze wensen verzamelen en haar deze op een leuke manier aanbieden in de dienst van 5 september a.s.

U mag uw wens ondertekenen met uw naam maar dat hoeft niet per se.

We hebben voor deze manier gekozen, omdat nog niet iedereen naar de dienst komt en we toch alle gemeenteleden hierin willen betrekken.

Ook heeft u nu een tijdje om er over na te denken en wordt u niet ‘overvallen’ bij de ingang van de kerk met de vraag iets te bedenken en op te schrijven.

Omdat we er nog iets leuks van moeten maken willen we jullie vragen om uiterlijk 22 augustus jullie wensen bij ons in te leveren.

We hopen op veel reacties zodat we er iets moois voor Dagmar van kunnen maken.

De leiding van de kindernevendienst,

Met vriendelijke groet,

Fia, Conny en Hannelie

 

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 2 september a.s. verschijnt, inleveren voor 27 augustus a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *