Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 15 januari om 10.00 uur: mevr. B. de Waal.
Collecten: St. Pall. Thuiszorg W-Brabant en Kerkrentmeesters.
* Zondag 22 januari om 10.00 uur: mevr. de Jong.
Collecten: CliniClowns en Kerkrentmeesters.
* Zondag 29 januari om 10.00 uur: ds. ten Kate.
Collecten: Bartimeus en Kerkrentmeesters.

AGENDA:
18 januari 2023: ontmoetingsmiddag om 14.30 uur in de Kerk

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Dankdagcollecte
Voor de dankdag collecte  zijn er nog een aantal giften bijgekomen van
onze leden. Ook hebben wij een mooie bijdrage gekregen van het Joppe
van Poortvlietfonds. Er is ook een gift binnen gekomen van N.N. die wij
onverwachts soms krijgen. Deze giften zullen wij besteden voor de
aanschaf van beeld en geluid, vandaar onze hartelijke dank aan een
ieder die heeft bijgedragen op welke manier dan ook.

Seniorenkerstfeest
De collecte die is gehouden met het seniorenkerstfeest heeft het mooie
bedrag van 380 euro opgebracht. Uit de verhalen die ik gehoord heb,
heeft iedereen genoten van de kerstviering en de kerstmaaltijd.
Nogmaals onze hartelijke dank voor al deze gaven.

Aktie Kerkbalans
Zoals u misschien al iets gehoord of gezien heeft, zal de jaarlijkse
kerkbalans weer gehouden worden van 14 tot 28 januari. Wij zijn er
bijna klaar voor om alles bij u te bezorgen. Degene met een mailadres
krijgen alles via de mail, de anderen krijgen de envelop thuis bezorgd.
Wij hopen dat we weer een mooi bedrag tegemoet mogen zien. Het
afgelopen jaar heeft ons bijzonder verrast, omdat we meer ontvangen
hebben dan was toegezegd. Het is heel bijzonder dat iedereen toch
meeleeft met de kerk.
Voor ons als vrijwilligers geeft dat ook een flinke steun in de rug om
met al het werk door te gaan.
Hartelijke groet, Piet Vogelaar

“ENGELENPOST” 
Net als voorgaande jaren hebben weer veel gemeenteleden in de
Adventsperiode een kaartje gestuurd naar iemand die wel wat extra
aandacht  kon gebruiken.
Inmiddels weten we van de afgelopen jaren, dat de  “engelen”  het heel
leuk vinden om aan dit project mee te doen.
Dat de ontvanger het zeer op prijs stelt,  blijkt wel uit de reacties die we
terug krijgen.
Bedankt “engelen” dat je ook dit jaar weer mee wilde doen.
Hopelijk wil je ook volgend jaar weer “engel“ zijn?
Hartelijke groet, Lieneke den Haan

DIACONIE
Opbrengst collectes december
Tijdens de adventsperiode werd er gecollecteerd voor het
Vluchtelingenwerk Steenbergen.
Dit heeft het mooie bedrag van € 607.75  opgebracht.
Op 1 e  Kerstdag werd er gecollecteerd voor Kinderen in de Knel.
Dit heeft in totaal  € 258,15 opgebracht.
De collectes voor de Kerkrenmeesters heeft in totaal € 581,36
opgebracht.
Hartelijk bedankt voor uw steun.

Gift
De Diaconie heeft een gift mogen ontvangen van € 400.=. waarvoor
onze hartelijke dank.

Collecte 15 januari:
Er zal worden gecollecteerd voor Stichting Palliatieve Thuiszorg West-
Brabant en voor het college van Kerkrentmeesters.
Het doel van de St. Palliatieve Thuiszorg is: ‘Er zijn, als het er om gaat’

Het bieden van tijd, aandacht en ondersteuning, daar waar nodig en
gewenst is, aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten.

Collecte 22 januari:
Er wordt gecollecteerd voor de CliniClowns en voor de

Kerkrent.meesters

CliniClowns zijn er voor iedereen die bang, onzeker, eenzaam of
verdrietig is en de kracht van een lach hard nodig heeft. Een zorgeloos
moment met CliniClowns maakt dat zieke kinderen even vergeten dat ze
ziek zijn en mensen met dementie of een beperking zich gezien en
begrepen voelen. Dat maakt écht een wereld van verschil; het haalt de
positieve kracht in henzelf naar boven. En dat heeft een blijvend effect.
Collecte 29 januari:
De collectes zijn bestemd voor Bartimeus en voor het college van
Kerkrentmeesters.
De Stichting Bartimeus wil er voor zorgen dat alle mensen die
slechtziend of blind zijn in Nederland het leven kunnen leiden dat bij hen
past.
Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag
op het rekeningnummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie
Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en
datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op
rekeningnummer NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan
onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.
Met vriendelijk groet, Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

VERJAARDAGFONDS
Beste medewerkers van het verjaardagfonds, op maandag 30 januari om
14.00 uur willen we samen komen in de kerkenraadskamer om de
opbrengst van het jaar 2022 te tellen. Willen jullie ook je lijsten
meebrengen. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn graag een telefoontje
naar 0167-561359.
Jenny van de Velde

DANK
Graag wil ik, mede namens Piet, bedanken voor de vele kerst- en
nieuwjaarswensen die we uit u midden mochten ontvangen. Het is fijn
om te merken dat u nog altijd met ons meeleeft. Wij hebben het jaar af
mogen sluiten met redelijk goede berichten over de gezondheid van
Benjamin. Het blijft spannend, maar we mogen met hoop het nieuwe jaar
in gaan en daar zijn we heel dankbaar voor. We wensen u voor 2023
Gods’ Zegen en alle goeds toe.
ds. Corry Biemond

KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden
en op 2 februari a.s. verschijnt, inleveren voor 27 januari a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com
Met vriendelijke groet, Greet van Giels