Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 31 oktober om 10.00 uur: mevr. H. van der Leeuw.

  Collecten:  Diaconie Steenbergen en Kerkrentmeesters.

* Zondag 7 november om 10.00 uur: mevr. H. van der Leeuw.

  Collecten: Najaarszending KiA en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

ENGELENPOST

Net zoals voorgaande jaren willen we in de Adventsperiode weer een engelenpostproject organiseren. Het project houdt in dat gemeenteleden in de vier weken voorafgaande aan het kerstfeest een kaartje sturen naar iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken of die iets bijzonders heeft gedaan het afgelopen jaar. Er wordt weer een lijst gemaakt van mensen die voor engelenpost in aanmerking komen. Om deze mensen allemaal ”engelenpost” te kunnen bezorgen hebben we “engelen “ nodig. Ik hoop dat er ook dit jaar weer voldoende “engelen “ binnen onze gemeente te vinden zijn die mee willen werken aan dit project. Inmiddels weten we van de afgelopen jaren, dat zowel de ontvanger als de afzender het heel leuk vinden om aan dit project mee te doen.

Wilt u in de Adventsperiode, welke start op zondag 28 november 2021, voor iemand weer “een engel“ zijn? Geeft u zich dan z.s.m. op bij mij. Dat kan per mail: vdheijden@home.nl of tel.nr: 06-37298045. Of bij 1 van de andere Diaconieleden. Doet U weer mee?

Een vriendelijke groet,

Lieneke den Haan

 

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Opbrengst collectes september 2021:

Werelddiaconaat Ghana                  €  159,15

Missionairwerk ‘de Kliederkerk’        €    60,10

Zending Kerk in Actie                       €  112,60

Vredeswerk KiA                                €    62,65

Kerkrentmeesters                             €  374,95

Bloemenfonds                                  €    20,00

Waarvoor onze hartelijke dank.

Zondag 31 oktober:

Er wordt gecollecteerd voor de Diaconie Steenbergen en voor het college van kerkrentmeesters.

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben, zowel financieel als sociaal ondersteunend.

Zondag 7 november:

Collectes zijn bestemd voor de Najaarszending KiA en het college van kerkrentmeesters.

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,

Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 11 nobember a.s. verschijnt, inleveren voor 5 november a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *