Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 9 januari om 10.00 uur:  ds. Timmers-Huigens.

  Collecten: St. Light of Life en Kerkrentmeesters.

* Zondag  16 januari om 10.00 uur: ds. A. ten Kate.

  Collecten: St.Palliatieve Thuiszorg W-Br. en Kerkrentmeesters. 

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

‘Sterren ontelbaar, in diepdonkere nacht, verhalen van licht, beloven ons kracht’

Graag wil ik u bedanken voor de vele goede wensen die ik rond mijn verjaardag en de feestdagen uit de gemeente mocht ontvangen. Intussen ligt  de emeritaatsviering al weer drie maanden achter ons, maar ik denk er nog vaak met dankbaarheid aan terug.  Fijn is het ook om te merken dat er zo velen met ons mee leven in de zorgen om onze jongste zoon. Ik kan u melden dat het op dit moment naar omstandigheden redelijk met hem gaat. Hij verdraagt de behandelingen goed en onderzoeken wijzen uit dat de ziekte zich niet verder verspreidt. Daar zijn we heel dankbaar voor. U, mede namens Piet,  alle goeds toewensend en boven alles Gods Zegen voor het nieuwe jaar,

Hartelijke Groet,

ds. Corry Biemond

Bedankt “ENGEL”

Ook dit jaar werd er  weer, tijdens de Adventsperiode,  bij vele gemeenteleden “Engelenpost” bezorgd.

Dat dit enorm werd gewaardeerd bleek wel uit de verzoeken die ik kreeg om de “engel“ te bedanken.

De mooie kaarten met mooie teksten of lieve woorden die zij mochten ontvangen hebben hen erg goed gedaan.

Een kaartje sturen voelt misschien als een klein gebaar, maar wordt door velen enorm gewaardeerd.

Ik wil alle “engelen” dan ook  hartelijk  bedanken dat je  ook dit jaar weer “engel “ wilde zijn voor iemand.

Bedankt !

Hartelijke groet,

Lieneke den Haan

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Opbrengst collectes november 2021:

Najaarszending Kerk in Actie   €   171.=

Edukans                                   €   104.25

Make a Wish                             €  109.15

Kerkrentmeesters                      €  731.99

Opbrengst collectes december 2021:

Adventsproject                         €    965.89

(door diaconie aangevuld tot € 1.000.= )

Kinderen in de knel                  €      48.50

Diaconie                                   €      48.00

Zowel de Diaconie als de Kerkrentmeesters kregen een nn gift van

€ 225.=.

Waarvoor onze hartelijke dank.

Met vriendelijk groet,

Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

Zondag 9 januari:

Er wordt gecollecteerd voor de Stichting Light voor Life en voor het college van Kerkrentmeesters.

Light of Life helpt kinderen in Nepal.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs.

Goed onderwijs is onderwijs dat past in deze tijd, waar nieuwe inzichten
in verwerkt zijn, waar een bijdrage wordt geleverd aan  duurzaamheid
en perspectief wordt geboden op een goede toekomst.

Light of Life helpt kinderen in Nepal om hen zo goed mogelijk voor
te bereiden op de toekomst. Zo krijgen ze de mogelijkheden hun eigen weg te vinden en de keuzes te maken die goed voor ze zijn.

Wij werken in de eigen omgeving van het kind. Onze acties komen voort en sluiten aan bij wensen en behoeften die zich ter plekke voordoen.

Zondag 16 januari:

Er wordt gecollecteerd voor St. Palliatieve Thuiszorg W-Brabant en voor het college van Kerkrentmeesters.

Wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. U wilt samen het best mogelijke uit de laatste periode halen. De goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ kunnen daarbij helpen. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. De vrijwilligers zijn er voor u, als het er echt om gaat. De geboden zorg is kosteloos en kan op korte termijn worden gerealiseerd.

De geboden hulp is gratis voor de personen die de hulp ontvangen. Maar zij maken natuurlijk wel kosten. De stichting beschikt over een budget via rijkssubsidie van het Ministerie van VWS. Deze subsidie is echter niet toereikend. Giften en donaties zijn daarom altijd welkom.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken oprekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,

Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 20 januari a.s. verschijnt, inleveren voor 13 januari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *