Samenvatting van Rond de Kerken.

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 13 februari om 10.00 uur: ds. Inkelaar.

  Collecten:  Noah’s Ark en Kerkrentmeesters.

Zondag  20 februari om 10.00 uur: Mw. v.d. Leeuw.

  Collecten:  Rudolphstichting en Kerkrentmeesters.

WERELDWINKELVERKOOP

In onderling overleg met het bestuur van de Wereldwinkel hebben wij besloten dat de wereldwinkelverkoop via de kerk stopt. Mensen die ons een warm hart toedragen weten de winkel in de Kaaistraat inmiddels wel te vinden. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Elly en Ineke

VAN DE DIACONIE

Paasgroetenactie 2022

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.”

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

In de kerkdiensten vanaf 6 februari kunnen de paaskaarten worden meegenomen en thuis worden geschreven. U kunt ze tot uiterlijk 6 maart inleveren in de kerk bij onze diakenen.

De diaconie zal ze dan gezamenlijk opsturen.

Mocht u niet in staat zijn om naar de kerk te komen, belt u dan een van onze diakenen, dan overleggen we hoe u alsnog mee kunt doen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op  protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Namens de Diaconie,

Christian, Hanneke, Corine en Lieneke

COLLECTES

Zondag 13 februari:

Er wordt gecollecteerd voor Noah’s Ark in Uganda en voor het college van Kerkrentmeesters.

Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU – Noah’s Ark Kinderbediening Uganda) is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Uganda in 1999 opgericht door Piet en Pita Buitendijk. De organisatie bestaat inmiddels uit een kinderhuis, een kleuterschool, een basisschool en een middelbare beroepsopleiding, een medische kliniek en nog veel meer sociale en medische outreach programma’s in de nabije en verre omgeving.

Noah’s Ark richt zich op Uganda’s meest kwetsbare kinderen en de gebieden in de directe omgeving die het meest door armoede zijn getroffen. Door de jaren heen heeft Noah’s Ark het leven van duizenden kinderen en volwassenen beïnvloed. Op dit moment noemen honderden kinderen Noah’s Ark hun thuis, zijn er meer dan 350 leerlingen ingeschreven in onze scholen en heeft onze medische kliniek ontelbaar vele anderen in de omliggende omgeving geholpen.

Zondag 20 februari:

Er wordt gecollecteerd voor de Rudolphstichting en voor het college van Kerkrentmeesters.

De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. In Jeugddorp De Glind vinden kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling. Rudolphstichting steunt kinderen, gezinshuizen en algemene dorpszaken.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken oprekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,

Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

VAN HET VERJAARDAGFONDS

De opbrengst van het verjaardagfonds over de jaren 2020 en 2021 heeft het mooie bedrag opgebracht van 2478,25 euro. Ieder die eraan heeft bijgedragen hartelijk dank. Het bedrag is overgedragen aan de Kerkrentmeesters, die er vast  weer een goede bestemming voor zullen vinden.

Jenny van de Velde

DANK

Mijn hartelijke dank voor het prachtige boeket bloemen van het bloemenfonds van de kerk en de post die ik mocht ontvangen

tijdens mijn korte verblijf in het Bravisziekenhuis, ik was er blij mee.

Met vriendelijke groet,

Dinie van Wijk

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 24 februari a.s. verschijnt, inleveren voor 18 februari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *