Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN

HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 26 juni om 10.00 uur: ds. Los.

  Collecten: Diac.Hulp Ongedocumenteerden en Kerkrentmeesters.

* Zondag 3 juli om 10.00 uur: mevr. B. De Waal.

  Collecten: Aktie Vakantietas en Kerkrentmeesters.

* Zondag 10 juli om 10.00 uur: mevr. I. Koeman

  Collecten: Ned. Bijbelgenootschap en Kerkrentmeesters

 SAMEN KERK ZIJN

Wat is het fijn dat we op zondag weer bijeen kunnen komen om te luisteren naar Gods Woord, te zingen en te bidden, daarna onder de koffie elkaar te ontmoeten.

Maar kerk-zijn geldt niet alleen op zondag, ook in de week is het goed om elkaar te zien en te spreken.

Voor de corona tijd organiseerde de commissie Vorming & Toerusting verschillende activiteiten. We willen dit weer op gaan pakken.

Als start eerst een ontmoetingsochtend of -middag om te peilen waar de behoeften liggen en de belangstelling naar uitgaat.

Op de komende zondagen zullen er intekenlijsten in de kerk liggen met verschillende data.

Als u daar uw naam op invult en uw voorkeur voor een ochtend of middag, dan hoort u daarna welke datum het wordt.

Ik hoop op een goede respons en een gezellige ochtend of middag met elkaar.

                                                                                            Bieneke de Waal

VAN DE DIACONIE

Opbrengst collectes april  2022

Diaconie                                               €  106,95

Barmhartige Samaritaan                      €  156,90

Kerkrentmeesters                                 €   309,50

Bloemenfonds                                       €    92,55

Opbrengst collectes mei 2022

Aktie Vakantietas                               €  76,40

Noodhulp Nigeria   (Kerk in Aktie)     €138,02

De Glind   Binnenl Diaconaat            €  96,00

Gehandicapten ZW Brabant              €115,50

Jeugdwerk Steenbergen KND           € 105,00

Kerkrentmeesters                               € 380,70

Onderhoudsfonds                               €   72,00

Waarvoor onze hartelijke dank.

Opbrengst collecte  40-dagentijd ten behoeve van De Ontmoetingswinkel.

De collectes t.b.v. het 40-dagentijdproject, zijnde de Ontmoetingswinkel, hebben opgebracht: €  788,00.

De spaarpotjes hebben in totaal  € 424,12 opgebracht.

Daarmee kwam de totale opbrengst op het prachtige bedrag van

€ 1.212,12.

In oktober 2022 wordt door Rian Liefhebber van de Ontmoetingswinkel weer een “Kledingbank“ georganiseerd.

Rian heeft aangegeven met welke kleding zij enorm geholpen zou zijn voor deze Kledingbank.

In augustus zullen wij het bedrag van € 1.212,12 dan ook gaan omzetten in kleding waar enorm veel behoefte aan is.

Collectes

Zondag 26 juni:

Er wordt gecollecteerd voor binnnenlandse hulp aan ongedocumenteerden en voor het college van Kerkrentmeesters.

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

Zondag 3 juli:

Er wordt gecollecteerd voor Aktie Vakantietas en voor het college van Kerkrentmeesters.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer andere kinderen erop uit trekken, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kun je hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de vakantie. De duurzame tasjes zijn voor 1 euro per stuk te koop bij Kerk in Actie.

Zondag 10 juli:

Er wordt gecollecteerd voor het Ned. Bijbelgenootschap en voor het college van Kerkrentmeesters.

Het  Nederlands Bijbelgenootschap  brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken oprekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,                         Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor vijf weken zal gelden en op 14 juli a.s. verschijnt, inleveren voor 8 juli a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                           Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *