Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 17 juli om 10.00 uur: mevr. v.d. Leeuw.

  Collecten:  Schuldhulpmaatje en Kerkrentmeesters.

* Zondag 24 juli om 10.00 uur: Hannie van der Zee.

  Collecten:  Benares Schoolfonds en Kerkrentmeesters.

* Zondag 31 juli om 10.00 uur: nog niet bekend

  Collecten:  St. Pall. Thuiszorg W-Br. en Kerkrentmeesters

* Zondag 7 augustus om 10.00 uur: mevr. B. de Waal.

  Collecten: KiKa en Kerkrentmeesters

* Zondag 14 augustus om 10.00 uur: mevr. B. de Waal.

  Collecten: Vluchtelingenwerk Stb. en Kerkrentmeesters

SAMEN KERK ZIJN

Wat is het fijn dat we op zondag weer bijeen kunnen komen om te luisteren naar Gods Woord, te zingen en te bidden, daarna onder de koffie elkaar te ontmoeten.

Maar kerk-zijn geldt niet alleen op zondag, ook in de week is het goed om elkaar te zien en te spreken.

Voor de corona tijd organiseerde de commissie Vorming & Toerusting verschillende activiteiten. We willen dit weer op gaan pakken.

Als start eerst een ontmoetingsochtend of -middag om te peilen waar de behoeften liggen en de belangstelling naar uitgaat.

Op de komende zondagen zullen er intekenlijsten in de kerk liggen met verschillende data.

Als u daar uw naam op invult en uw voorkeur voor een ochtend of middag, dan hoort u daarna welke datum het wordt.

Ik hoop op een goede respons en een gezellige ochtend of middag met elkaar.

                                                                                                       Bieneke de Waal

VAN DE KINDERNEVENDIENST

In de dienst van 24 juli a.s. nemen we als kindernevendienst afscheid van Yaro Saarloos en Luc van den Berg. Yaro gaat vanaf het nieuwe schooljaar naar het voortgezet onderwijs en Luc gaat naar groep 8. Omdat hij na de vakantie als enige overblijft voor de kindernevendienst neemt hij daarom ook afscheid.

Natuurlijk geen echt afscheid, maar Yaro en Luc gaan wel de kindernevendienst verlaten en gaan verder op hun zoektocht binnen de kerk.

De ‘bagage’ die ze in al die jaren van de kindernevendienst hebben meegekregen, maken we visueel door het aanbieden van een reistas met inhoud. In de dienst geven we hun beiden even extra aandacht en wensen hun veel succes op hun zoektocht in het leven en binnen de kerk, wetende dat ze altijd op God kunnen vertrouwen.

Graag willen we u vragen om voor hen een gebed, spreuk, wens te schrijven en deze voor woensdag 20 juli a.s. bij Fia, Hannelie of Conny in te willen leveren (mag ook via de mail: connybom@autobom.nl ) zodat wij er iets leuks van kunnen maken.

Met het afscheid van deze oudste kinderen nemen we ook afscheid van de traditionele, wekelijkse kindernevendienst tijdens de zondagochtenden. De laatste jaren daalde het aantal kinderen dat in de zondagdienst aanwezig was zeer sterk.

Hierdoor ontstond de vraag of het aanbieden (voorbereiden, organiseren) van een kindernevendienst nog wel gewenst en nodig was.

De leiding heeft een besluit hierover lang voor zich uit kunnen schuiven, maar heeft uiteindelijk de, voor hen zeer moeilijke, beslissing moeten nemen om haar activiteiten te stoppen.

We kijken als ‘hecht, enthousiast KND-team’ dankbaar terug op de prachtige jaren waarin we de kinderen hun eigen onderdeel mochten aanbieden en tegelijkertijd onderdeel waren van de gemeenschappelijke dienst. Hoogtepunten waren de jaarlijkse feestdagen en de projecten rond de 40 dagentijd en de adventsperiode, kinderkerstfeest en natuurlijk het op kamp gaan.

De betrokkenheid van de gehele gemeente was dan duidelijk voelbaar voor de kinderen (en ons).

Namens de kindernevendienstleiding willen we alle kinderen, vrijwilligers, predikanten en gemeenteleden bedanken met wie we al die jaren prettig hebben samengewerkt.

Leiding kindernevendienst,

                                                                                            Fia, Hannelie en Conny

VAN DE DIACONIE

 

Actie vakantietas

Afgelopen periode is onze diaconie hard bezig geweest met het initiatief “Actie vakantietas”.

Kinderen in Steenbergen die het financieel niet zo goed hebben, willen we toch een mooie zomervakantie laten beleven.

Daartoe draagt onze “Actie vakantietas” een steentje bij.

Mede namens uw bijdragen aan de afgelopen collectes die we hiervoor hebben gehouden, aangevuld met de bijdragen van een aantal stichtingen die we benaderd hebben, zijn we tot een fantastisch resultaat gekomen.

We hebben via de Voedselbank en de Ontmoetingswinkel 30 kinderen tot 12 jaar aangemeld gekregen die we deze zomer gaan verrassen.

We hebben al een selectie aan spullen gekocht en deze ondertussen verdeeld over de verschillende tassen.

Speciale dank gaat hierbij uit naar Lieneke de Haan, Hanneke van Es, Corine Arkenbout en Ard de Gast.

Nogmaals onze hartelijk dank voor uw bijdragen, mede namens de kinderen.

Collectes

Zondag 17 juli:

Er wordt gecollecteerd voor SchuldHulpMaatje en voor het college van Kerkrentmeesters.

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.

Zondag 24 juli:

Er wordt gecollecteerd voor St. Benares Schoolfonds en voor het college van Kerkrentmeesters.

Stichting Benares Schoolfonds (BSF) maakt onderwijs mogelijk voor kansarme kinderen in Varanasi en Jaipur, India.
De kinderen komen uit gezinnen met een inkomen ver beneden de armoedegrens.
Onderwijs kost geld, soms veel geld. Zonder hulp blijft scholing buiten bereik van de allerarmsten.

Stichting Benares Schoolfonds vindt onderwijs de belangrijkste manier om sociale veranderingen tot stand te brengen. Scholing bant armoede uit, opent de ogen van mensen, maakt ze zelfbewuster. En dán kunnen zij het heft zelf in handen nemen en opkomen voor hun rechten.

De stichting ondersteunt vijf scholen door onderwijsmaterialen en de salarissen en training van onderwijzers te betalen.

Zondag 31 juli:

Er wordt gecollecteerd voor de St. Palliatieve Thuiszorg W-Brabant en voor het college van Kerkrentmeesters.

“Wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. U wilt samen het best mogelijke uit de laatste periode halen. De goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ kunnen daarbij helpen. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. De vrijwilligers zijn er voor u, als het er echt om gaat. De geboden zorg is kosteloos en kan op korte termijn worden gerealiseerd”.

Zondag 7 augustus:

Er wordt gecollecteerd voor KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij en voor het college van Kerkrentmeesters.

Het inzamelen van geld voor wetenschappelijk onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkankerbestrijding.

Zondag 14 augustus:

Er wordt gecollecteerd voor Vluchtelingenwerk Steenbergen en voor het college van Kerkrentmeesters.

Naast persoonlijke ondersteuning bij onder andere de asielprocedure en het wegwijs maken van vluchtelingen in onze samenleving, komt VluchtelingenWerk ook op voor de belangen van vluchtelingen bij onze regering. Dit kunnen we alleen doen met uw steun.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken oprekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,                         Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

BEDANKT

Bij deze willen we iedereen bedanken voor de financiële bijdrage die bestemd is voor het kindertehuis in Oekraïne.

Namens Stichting “DE BARMHARTIGE SAMARITAAN”

                                                               Piet Bierens en Hers van Schouwen

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 18 augustus a.s. verschijnt, inleveren voor 12 augustus a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                           Greet van Giels

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *