Liturgie van 22 oktober

Liturgie Zondagmorgen  22 okt 2023 Steenbergen

Welkom/mededelingen

Aanvangslied:  Lied 72: 1 en 2  Geef heer de koning uwe rechten.

Moment van stilte

Votum ook in dit uur is onze hulp in de naam des HEEREN die hemel en aarde heeft gemaakt en die alle dingen onderhoudt door het woord zijner kracht, ja die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen het werk zijner handen eenmaal in ons begonnen Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest Amen

Lied 19:  vs 1 en 2  De hemel roemt de Heer

Wetslezing:  Exodus 20 1 t/m 17

Lied: 19: vs 4 en 6

Gebed: Verlichting Gods Geest

Schriftlezing:  Lukas 16:   10 t/m 15  en 1 Tim 6:  6 t/m 10  en 17 t/m 19

Lied: 27: 1 en 7  Mijn licht mijn heil is Hij mijn God en Heere

Schriftlezing:  1 Tim 6:  6 t/m 10 en 17 t/m 19

Lied 63: 1 en 3  Mijn God Gij zijt mijn toeverlaat

Verkondiging:  Leven van genoeg

Meditatief orgelspel

Lied: 835: 1 en 4  Jezus ga ons voor

Dankgebed,voorbeden,  stil gebed  afsluitend met Onze Vader

Mededeling Diaconie/collecte

Slotlied: 442 1 en 2   Op u mijn Heiland blijf ik hopen

Zegen: De Heere zegene u en Hij behoede u. de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u Zijn vrede..  Amen