Samenvatting van Rond de Kerken nr. 42

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 16 september 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: 1eVredeswerk;  2eCollege kerkrentmeesters;  3eOnderhoudsfonds.

*Zondag 23 september 10.00 uur: ds. A. van de Bor, Roosendaal. (Startzondag.)

  Collecten: 1eVluchtelingenwerk Steenbergen; 2eCollege kerkrentmeesters; 3eOnderhoudsfonds.

*Zondag 30 september 10.00 uur:ds. F.C. De Ronde, Fijnaart.

   Collecten: 1e Diaconie; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds.

 

Verpleeghuis de Lindenburgh

* Vrijdag 21 september 10.30 uur: pastoor Chazoor.

  Eucharisiteviering.

* Vrijdag 28 september 10.30 uur: mevr. U. Berger

   Woord- en Gebedsviering met Communie.

* Vrijdag 5 oktober 10.30 uur: ds. G. Lankhuijzen.

   Viering van de Maaltijd van de Heer.

Let op: Voorlopige locatie Nieuw-Vossemeer De Ambacht 18.

 

AGENDA

U bent van harte welkom op de ontmoetingsmiddag in de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 16 september gaat het over geloof en ongeloof rondom Jezus (Marcus 9: 14-29). Deze zondag begint ook de Interkerkelijke Vredesweek, ook daar zullen we in de dienst bij stil staan. Oorspronkelijk was deze zondag als startzondag gepland maar omdat veel gemeenteleden dan vanwege een koorreis afwezig zullen zijn, is deze activiteit verplaatst naar zondag 23 september. Tot mijn spijt kan ik dan niet zelf voorgaan in de dienst, omdat ik een preekbeurt in Bruinisse heb. U kunt deze morgen kennis maken met de nieuwe predikant van Roosendaal, ds. A. v. d. Bor. Op 30 september gaat ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart voor.

Pastoraat:

In overleg met de predikanten van de Brabantse Wal is besloten in deze rubriek weer de namen te noemen van de zieken en ook weer jubilea te vermelden ( natuurlijk alleen als daar toestemming voor is !). Dit omdat we de veranderingen die onder druk van de nieuwe privacywet (AVG) waren ingesteld, als een verarming van ons gemeenteleven ervaren. Omzien naar elkaar is een wezenlijk onderdeel van het samen gemeentezijn en dit willen we niet verloren laten gaan. Daarom vanaf nu weer namen, maar wel zonder huisadres. Bij de bloemengroet in de kerk blijft het zo dat enkel de naam van de ontvanger wordt genoemd.

Zieken:

In het centrum voor geriatrische Revalidatiezorg, Tante Louise verblijft nog mevr. Mevr. W. H. Verhagen-Koomans van den Dries. Zij zal een kaartje zeer op prijs stellen.(Adres: Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom). Wij wensen haar en anderen die te maken met gezondheidsproblemen sterkte en geduld. Maar boven dat alles: Gods nabijheid.

Gespreksgroep Prediker.

De Bijbel bestaat uit 66 boeken, de meesten bevatten een duidelijke boodschap over God en mensen, voor het boek Prediker geldt dat minder. Daarin worden vragen gesteld die je verder in de Bijbel bijna nergens vindt. Heeft het leven wel zin? Zijn gezondheid en genieten niet het allerbelangrijkste? Houdt God zich nog wel bezig met zijn schepping? Veel gelovigen in onze tijd herkennen deze vragen en daarom gaan we met elkaar op zoek naar de antwoorden die Prediker ons geeft. We maken gebruik van het boekje: Prediker -rafelranden aan de Bijbel- van E. van ’t Slot en L. van ’t Slot-Wieringa. Wanneer: op maandagavonden: 15-10, 5-11, 3-12 in 2018 en 7-1, 4-2, 4-3 in 2019.

U kunt zich nog opgeven tot 1-10 2018: cbiemond@ziggo.nl of 0164 858514.

Ten slotte: een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

 

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 16 September:

1ste collecte is bestemd voor Vredeswerk.

We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn, hen praktische hulp of een luisterend oor bieden.

Ook ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit.

In de Vredesweek vragen Kerk in Actie daar met klem aandacht en financiële steun voor.

2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters

Uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 23 September:

1ste collecte is bestemd voor Vluchtelingenwerk Steenbergen

Vluchtelingenwerk is de onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Ons land kan immers niet alleen andere landen aanspreken op het respecteren van mensenrechten, maar moet deze verantwoordelijkheid ook zelf nemen. Deze mensenrechten zijn vastgelegd in tal van internationale verdragen, die Vluchtelingenwerk als leidraad neemt voor haar activiteiten. Nederland heeft de plicht vluchtelingen bescherming en een menswaardig bestaan te bieden. Daar maakt Vluchtelingenwerk werk van.

2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters

Uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Zondag 30 September:

1ste collecte is bestemd voor de Diaconie.

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. ‘Kerkelijke armenzorg’ heette dat vroeger. Helpen waar geen helper is, zowel financieel als sociaal ondersteunend. Naast individuele hulp zamelt de diaconie geld in voor projecten in binnen- en buitenland.

2de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters

Uitgangscollecte komt ten goede aan het Onderhoudsfonds.

Namens de Diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke.

 

VAN DE KERKENRAAD

Na overleg met de predikant en de diaconie is er in de kerkenraad besloten dat we de achterste twee banken in de kerk gaan sluiten.

Het is de bedoeling dat we wat meer bij elkaar zitten, zodat er minder lege plekken komen en het voor de predikanten ook aangenamer is en gemakkelijker voor de diakenen om te collecteren. Het is misschien even wennen, maar als we ergens anders zijn gaan we ook bij elkaar zitten en in de winter is het lekker warm.

U kunt uw eigen kussen meenemen.

We gaan de banken niet weghalen, zodat we met concerten e.d. de ruimte kunnen gebruiken.

Namens de kerkenraad,

Piet Vogelaar

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 4 oktober verschijnt, inleveren voor 28 september a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *