Samenvatting van Rond de Kerken nr. 43

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 7 oktober 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: 1eKerk en Israel;  2eCollege kerkrentmeesters;

  3eBloemenfonds.

*Zondag 14 oktober 10.00 uur: ds. G. Van Driesten, Streefkerk.

  Collecten: 1eLeven van Visserij in Nepal;

  2eCollege kerkrentmeesters; 3eOnderhoudsfonds.

Verpleeghuis de Lindenburgh

* Vrijdag 12 oktober 10.30 uur: pastor L. Pepels.

   Woord- en Communieviering.

* Vrijdag 19 oktober 10.30 uur: mevr. U. Berger

   Woord- en Gebedsviering met Communie.

Ambacht 18. 

AGENDA

U bent van harte welkom op deontmoetingsmiddagin de kerkenraadskamer. Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 16.30 staat er koffie of thee voor u klaar. Het is fijn om even met elkaar in gesprek te kunnen zijn. 

VAN DS. BIEMOND

Bij de diensten:

Op 7 oktober is het Israëlzondag en hoop ik zelf voor te gaan. Dezelfde dag zal in besloten kring in onze kerk de belijdenis en doop plaats vinden van mevr. Nellij de Bruijn-Kooijman. Mevr. de Bruijn heeft een diep verlangen gedoopt te worden, maar kan vanwege haar gezondheid de kerkdienst niet bijwonen, vandaar dat er voor een aparte viering gekozen is. Daarin zullen we uit Handelingen 8 het verhaal van de kamerheer lezen die Filippus vraagt of hij gedoopt kan worden. Wij wensen mevr. de Bruijn en haar familie een gezegende dag en kracht voor de toekomst. Haar adres is: Franseweg 109, 4651GH Steenbergen. Op 14 oktober gaat ds. v. Driesten voor, u wel bekend.

Zieken:

In het centrum voor geriatrische Revalidatiezorg van Tante Louise verblijft nog altijd mevr. Mevr. W. H. Verhagen-Koomans-van den Dries. Zij heeft het bericht gekregen dat zij niet meer naar haar woning aan de Westhavendijk kan terugkeren. Een teleurstelling en het begin van een onzekere periode. We hopen met haar dat er snel duidelijkheid komt waar zij zal gaan wonen. Wij wensen haar en anderen die te maken met gezondheidsproblemen Gods nabijheid toe.

Studieverlof:

Van 8 t/m 12 oktober ben ik afwezig i.v.m. studieverlof. De eerste dagen ga ik naar Hydepark in Doorn voor een cursus contextueel Bijbellezen, de laatste dagen worden besteed aan een cursus over de visitatie nieuwe stijl.

Ten slotte: een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 7 oktober:

1 ste collecte is bestemd voor Kerk en Israël. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen,vinden er ontmoetings- ennetwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden. 2 de collecte is voor het werk van de Kerkrentmeesters. Uitgangscollecte komt ten goede aan het Bloemenfonds.

Zondag 14 oktober:

1e collecte is bestemd voor Leven van visserij in Nepal. In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen  en over de verkoop van de vis. UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nepalvisserij

Namens de Diaconie,

Christian, Corrie, Marianne, Hanneke

BEDANKT

Hartelijk dank voor de mooie bloemen en ook voor de goede zorgen.

Het heeft me erg goed gedaan.

Met vriendelijke groet,

Adriaan Heesters

DANK

Ondanks de AVG heb ik veel medeleven ondervonden tijdens mijn opname in het ziekenhuis en de herstel periode thuis.  Een heel hartelijke dank voor de kaarten, telefoontjes, e-mails en vooral bezoek. Dank aan de kerkenraad voor het mooie bloemstukje, bezoek van ds. Biemond en kerkenraadsleden.  Dit alles heeft mij goed gedaan en ik ben  heel dankbaar voor een geslaagde operatie en nu weer wat stappen vooruit.

Hartelijke groet,

Hanny van der Zee

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor tweeweken zal gelden en op 18 oktober verschijnt, inleveren voor 12 oktober a.s. bij mij greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *