Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 10 januari om 10.00 uur: ds. Noordam.

  Collecten:  Light of Life en Kerkrentmeesters.

* Zondag 17 januri om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten:  Palliatieve Zorg en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 10 januari gaat ds. Noordam voor in de dienst, op 17 januari hoop ik zelf voor te gaan. Voorlopig zijn alle diensten alleen te volgen via internet en kerkomroep. Als u nog geen liturgie voor de dienst ontvangt kunt u zich bij onze scriba, mevr. Conny Bom aanmelden voor de nieuwsbrief.

Gemeenteleven:

Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Ieder die te maken heeft met ziekte of zorgen wensen we kracht en Gods nabijheid toe. Meer nog dan anders vraag ik u mij op de hoogte te stellen van zorgen, ziekte of vreugden. Omdat we elkaar bijna niet ontmoeten kan het zo maar gebeuren dat niemand op de hoogte is van uw situatie. Ook als u denkt: ik heb al lang helemaal niets gehoord van de kerk, en u zou dat wel willen neem dan contact op.

Terugblik:

Kerstvieringen zonder gemeente: u en ik hebben het samenzijn gemist, het samen zingen, de kerstvreugde met elkaar delen. Gelukkig was het wel mogelijk elkaar digitaal te ontmoeten. En ik weet van de reacties dat velen van u van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, ook van buiten onze gemeente. Zo konden we -al was alles anders dan anders- toch samen Kerstfeest vieren. Heel hartelijk dank voor allen die dit mogelijk hebben gemaakt. En ook wel leuk om te vermelden: van onze jongste zoon kreeg ik een fotootje gestuurd waarop te zien hoe is hoe onze kleindochters (3 en 1 jaar oud) vol verbazing zitten te kijken naar oma op de televisie.

3 januari:

Op deze zondag was een dienst van afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers gepland. Ook dit kon niet doorgaan, we hopen binnenkort meer informatie te kunnen geven over een nieuwe datum, maar u zult begrijpen daarvoor moeten we eerst weer met meer mensen in de kerk mogen zijn.

Ten slotte:

Graag wil ik u nog hartelijk danken voor de vele goede wensen die ik voor mijn 65e verjaardag kreeg en die Piet en ik mochten ontvangen rond de jaarwisseling. Wij wensen ook u Gods Zegen en alle goeds voor het nieuwe jaar. En deze keer voeg ik daar aan toe: houd moed en vertrouwen.

En ik zei tegen de engel die bij de poort van het (nieuwe) jaar stond: ‘Geef mij een lamp, zodat ik veilig het onbekende kan betreden.’ En hij antwoordde: ‘Ga naar buiten de duisternis in en leg je hand in de hand van God. Dat zal voor jou beter zijn dan licht en veiliger dan een bekende weg.’

Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Opbrengst collectes december 2020

Tijdens de Adventsperiode werd er gecollecteerd voor de Voedselbank Goed Ontmoet, hetgeen het mooie bedrag van € 532,75  heeft opgebracht.

Tevens werd er gecollecteerd voor:

Kinderen in de Knel   € 118,50  en voor  het college van  Kerkrentmeesters € 153,75.

Waarvoor onze hartelijke dank.

Zondag 10 januari

De 1e collecte is voor Light of Life en de 2e collecte is voor het college van kerkrentmeesters.

Light of Life helpt kinderen in Nepal.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Goed onderwijs is onderwijs dat past in deze tijd, waar nieuwe inzichten in verwerkt zijn, waar een bijdrage wordt geleverd aan duurzaamheid en perspectief wordt geboden op een goede toekomst.

Light of Life helpt kinderen in Nepal om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Zo krijgen ze de mogelijkheden hun eigen weg te vinden en de keuzes te maken die goed voor ze zijn.

Zondag 17 januari

De 1e collecte is bestemd voor Palliatieve Zorg en de 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Wat is Palliatieve Zorg? Wanneer je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt, dan kun je palliatieve zorg krijgen. Deze zorg heeft als doel om je leven draaglijker en comfortabeler te maken, door lijden te voorkomen of te verlichten. De zorg kan weken, maanden of jaren duren. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om familie en naasten.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,

Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

BEDANKT

Mijn hartelijke dank voor het mooie bloemstuk dat ik mocht ontvangen voor het 16 jaar vrijwilligster zijn bij de kerkdiensten in Hof van Nassau, ik was echt verrast. Ik heb dit altijd met liefde gedaan.

Dinie van Wijk

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 21 januari a.s. verschijnt, inleveren voor 15 januari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *