Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 26 november om 10.00 u: mevr. Ploeg-Blokland.

  Collecten:  Pastoraat, Kerkrentmeesters en Bloemenfonds.

* Zondag 3 december om 10.00 uur: ds. de Ronde.

  Collecten: SpeelGoed Voor Elkaar en Kerkrentmeesters.

VAN DE KERKENRAAD

Terugblik intrededienst 29 oktober jl.

Wat hebben we als gemeente en kerkenraad, na het emeritaat van ds. Corry Biemond, uitgekeken naar de dag dat een nieuwe predikant zijn/haar intrede zou doen in onze gemeente. En, ja 29 oktober was het zover. Ds. Annet Ravensberg heeft gehoor gegeven aan onze oproep “Kom over en help ons “. We mogen terug zien op een mooie, warme en dankbare intrededienst van ds. Annet Ravensberg, bijgewoond door haar familie, vrienden, gasten en onze gemeenteleden. De dienst werd geleid door ds. W. Lolkema en onze kerkelijk werker Bieneke de Waal. Ds. Lolkema sprak de woorden van de verbintenis waarmee

  1. Ravensberg aan onze gemeente werd verbonden: ‘Moge God, onze hemelse Vader, die je naar deze plaats heeft geroepen, je aan deze gemeente verbinden en je de genade geven dat je daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn.’ Ook wij als gemeente hebben de taak haar te ontvangen, mee te werken in woord en daad, haar te sterken in ons gebed. Haar : Ja, van harte ! klonk als muziek in onze oren ! Na het zingen van het vreugdevolle Lied 672 werd de ambtelijke handdruk doorgegeven aan onze predikant nu verbonden aan de Hervormde Gemeente Steenbergen. De Schriftlezingen uit Exodus 13:17-22 en Mattheus 15 : 21-28 waren een handvat n.a.v. het landelijke thema van de PKN : Ga mee! Ds. Annet Ravensberg begon haar preek met een vraag aan de gemeente : Wie is er weleens verdwaald ? Welnu er gingen aardig wat vingers omhoog. We kunnen op velerlei manieren verdwalen, de weg kwijt raken. Eenieder van ons heeft zo zijn of haar eigen verhaal op dit gebied. En zeker ook ds. Annet. Het was mooi te zien, dat zelfs de voorganger kan verdwalen in haar eigen woorden en toch weer, na wat zoeken, de preek kon vervolgen. Aan het einde van de dienst werd door de voorzitter van de kerkenraad, Hannelie Saarloos, de beroepingscommissie ontbonden en werden zij bedankt voor hun inzet die, als dat nodig was, op een flexibele en creatieve manier werd gedaan. Als dank ontvingen zij een bloemetje. Ook ds. Lolkema werd hartelijk bedankt voor zijn inzet als consulent tijdens de periode dat de gemeente vacant was. Ondanks dat mw. Bieneke de Waal als kerkelijk werker en mw. Hanny van der Zee de ondersteuning in het pastoraat op zich hadden genomen en hij daar niet bij hoefde te springen, heeft hij onze gemeente veel ondersteund. Deze samenwerking is als zeer warm en prettig ervaren door de kerkenraad. Zij ontvingen ook een bloemetje hiervoor. Als slotlied mochten de bemoedigende woorden klinken van Lied 416. Ga met God en Hij zal met je zijn ! Deze woorden bidden wij ds. Annet en haar man Jaap toe. Veel zegen met haar taak als predikant om verbinding te zoeken met God en met elkaar. Een mooie tijd met Jaap in hun nieuwe woonplaats. Na de dienst werd door Hannelie een welkomstwoord gericht tot onze dominee. Naast de bloemen als welkom werden ook als symbolisch welkom de sleutels van de kerk overhandigd. Na deze overhandiging zong het gelegenheidskoortje een lied als welkom voor ds. Annet. Ds. de Jong uit Roosendaal nam daarna nog het woord namens de werkgemeenschap West Brabant. Hierna volgde een gezellig informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

Hanny van der Zee

Eeuwigheidszondag

Op zondag 26 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, in onze kerk ook bekend als eeuwigheidszondag. Op deze dag gedenken wij in onze kerkelijke gemeente de mensen die ons het afgelopen jaar door de dood ontvallen zijn. In deze dienst zullen de namen genoemd worden van de mensen van de gedenktafel en kaarsen ontstoken worden aan de paaskaars, als teken van ons geloof en dat zij deel mogen hebben aan het licht van Christus, onze levende Heer. Ook wordt er een enkele kaars ontstoken voor de mensen die niet bij naam genoemd zijn. Hierna worden alle aanwezigen uitgenodigd een kaars aan de paaskaars te ontsteken als nagedachtenis aan iemand die is overleden. Iedereen van harte welkom in deze dienst.

Leeskring

Jezus volgen. Op woensdagmiddag 29 november bespreken we het laatste hoofdstuk over de belofte.

Bieneke de Waal

Ervaringen van …….Bas

In januari dit jaar was ik na de dienst van mijn bakkie koffie aan het genieten. Stond ineens Conny Bom voor mijn neus. Of ik in de beroepingscommissie wilde voor een nieuwe dominee. Achteraf weet ik nog steeds niet waarom, maar na de eerste schrik heb ik gelijk ja gezegd. Pas later, thuis, dacht ik waarom ik? Ik weet hier helemaal niks van, waar moet ik beginnen. Wie zitten er nog meer in de commissie. Allemaal vragen die heel snel duidelijk werden. Tijdens twee sessies (cursus door ds. Loes Meijer) waarin ik en de rest van de commissie werd meegenomen op missie. De missie die Beroepingscommissie heet. Goed die sessies trouwens, want al heel snel werd duidelijk wat er van ons verwacht werd. Hoe we het beste dingen konden aanpakken. Konden we goede afspraken met elkaar maken over hoe we het aan zouden pakken. Wie wat zou doen. Zoals ik al zei, ik schrok even van de vraag, maar ben achteraf heel blij dat ik ja gezegd heb. Ik vond het een eer om dit te mogen doen voor onze gemeente. Ik heb gezien en mogen ervaren wat een clubje mensen kan doen en betekenen als zij ergens de schouders onder zetten. Met elkaar het gesprek aan gaan. Elkaar onderling, hoe verschillend ook, leren te vertrouwen. Elkaar steunen op momenten dat het nodig is. Begrip hebben als iemand er anders over denkt dan dat jezelf doet. En dat er naar elkaar wordt geluisterd en er aanpassingsbereidheid is. En daar hoorde tegenspreken ook bij. Het was voor mij een mooie en bijzondere periode om dit als voorzitter van die commissie te mogen beleven. Ik ben blij dat Conny me toen benaderde. Waarom? Ook ik ben soms te nadenkend. Wat gaat het aan tijd kosten, kan ik dit wel, is dit niet iets voor iemand die geloviger is als ik. Er zijn er vast die dit beter kunnen dan ik dat kan. Door een keer uit mijn comfortzone te stappen en snel ja te zeggen, zette ik me zelf voor het blok. En geloof me dat is voor mij soms een dingetje. Iemand die me goed kent, weet wat ik hiermee bedoel. En waarom dan blij. Als je aan zoiets begint, ben je niet alleen. Ik hoefde het wiel niet uit te vinden. Ik was samen met mensen die, zo bleek, er ook blanco instapten. Ik mocht en kon mezelf zijn en mijn kennis inbrengen. Er werd niet aan mijn manier van geloven getwijfeld. Ik maakte, net als de anderen, deel uit van een mooie club mensen. Ik weet het, overal ja op zeggen? Het spreekwoord is wel, dat vele handen licht werk maken. Dus als ik iedereen wat mag adviseren. Als iemand je onder de koffie of bij wat anders plots de vraag stelt of je iets wil doen. Verschiet eerst even van kleur, net als ik, zeg ja en zie wat er gaat gebeuren. Het kan heel veel voor anderen maar ook voor jezelf betekenen. Terugkrabbelen mag ook. Maar misschien doe je jezelf dan iets te kort.

Met de groeten van

Bas den Haan

Kerstnachtdienst 2023

U denkt vast kerstnachtdienst ?? Maar de kerkenraad kijkt graag vooruit! Omdat 24 december dit jaar op een zondag valt heeft de kerkenraad overleg gehad hoe deze dag ingedeeld gaat worden. Wordt het een zondag met 2 diensten of een zondag met alleen een kerstnachtdienst? De kerkenraad heeft beslist dat op zondag 24 december 2023 de ochtenddienst vervalt en dat op deze dag alleen de kerstnachtviering zal plaatsvinden.

DIACONIE

Actie Schoenendoos

Ook dit jaar zijn we blij verrast met het mooie resultaat van 25 !! schoenendozen. Dat de actie binnen en ook buiten onze gemeente, een warm hart wordt toegedragen, blijkt wel uit de vele spullen, versierde dozen en een heel mooi geldbedrag, die we hiervoor hebben ontvangen. Zaterdag 11 november zijn de dozen ingeleverd in Roosendaal en samen met de gemeente Woensdrecht, leverden we 50 dozen totaal in vanuit de Brabantse Wal !!

En dat we het niet voor niets doen, blijkt wel uit het overzicht van 2022: er zijn toen in totaal 45.000 dozen opgestuurd naar kinderen in o.a. Moldavië, Roemenië, Griekenland (Lesbos) en Sierra Leone. Nogmaals iedereen heel hartelijk bedankt.

Namens de diaconie

Fia

Opbrengst collectes oktober 2023.

Kerk in Israel  Kerk in Actie                  €   107,30

Hospice de Markies                              €   103,50

Zending : Landbouw in Indonesië         €     85,80

Indonesie / Papoea  Kerk in Actie         €     72,45

Diaconie                                                €    266,95

Bloemenfonds                                       €    194,65

Kerkrentmeesters                                  €    543,25

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de Diaconie                                  Fia, Corine, Marianne en Lieneke

Collecte 26 november:

Er zal worden gecollecteerd voor het Pastoraat en voor het college van Kerkrentmeesters.

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.

Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar

Collecte 3 december:

Er wordt gecollecteerd voor het Adventsproject SpeelGoed Voor Elkaar Dinteloord en voor het college van Kerkrentmeesters.

Adventsproject.

SpeelGoed Voor Elkaar zamelt goed herbruikbaar speelgoed in die vervolgens door wordt gegeven aan kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Doormiddel van een stempelkaart kan men speelgoed uit komen zoeken. Naast speelgoed zamelen ze ook kleding, boeken, accessoires voor de slaapkamers etc. in. Zolang het maar leuk is voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Ieder kind heeft recht op een cadeautje met de verjaardag of Sinterklaas.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekeningnummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,

Lieneke, Corine, Fia en Marianne

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 7 december a.s. verschijnt, inleveren voor 1 december a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels