Uittreksel van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

*Zondag 14 juli om 10.00 u: ds. Ruitenburg.

 Collecten: Ned. Bijbelgenootschap en Kerkrentmeesters.

*Zondag 21 juli  om 10.00 u: ds. Bisschop.

 Collecten:  Schuldhulpmaatje en Kerkrentmeesters.

*Zondag 28 juli om 10.00 u: ds. G. de Jong.

  Collecten: Diaconie en Kerkrentmeesters.

*Zondag 4 augustus om 10.00 u: mw. B. de Waal.

  Collecten: KiKa en Kerkrentmeesters.

 *Zondag 11 augustus om 10.00 u: ds. Hummel.

 Collecten: Vluchtelingenwerk Stb en Kerkrentmeesters.

Ons is voorgegaan

Met schrik en ontroering hebben wij het bericht van het overlijden van ons gemeentelid Thijs Abresch ontvangen. Geboren op 9 mei in Oude Tonge en van ons heengegaan op 10 juni 2024 te Steenbergen.

Zijn afscheid in het crematorium heeft op 17 juni jl. plaatsgevonden.

Thijs was een ‘doener’ in onze kerk

Zo bakte hij tijdens de rommelmarkt die jaarlijks werd georganiseerd, zijn bekende saucijzenbroodjes voor de verkoop.

Maar hij was vooral actief bij de groep vrijwilligers in het onderhoud van onze begraafplaats. Dat heeft hij zolang vol gehouden tot het door lichamelijke problemen niet meer mogelijk was en hij zijn intrek nam in Onze Stede.

Maar …. op de woensdagen wist hij de mannen te vinden op de koffietijd, voor een praatje en sigaretje!

In de eredienst van zondag 23 juni jl. is in het Licht van Christus een kaars ter gedachtenis van Thijs ontstoken aan de Paaskaars.

Daarbij klonken de woorden uit Psalm 139:

‘Heer, die mij kent zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga. Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen:

’t ligt alles open voor Uw ogen.

Ja overal, op al mijn wegen,

en altijd weer komt Gij mij tegen’.

Wat een troostrijke gedachte om op weg naar Gods’ Rijk Hem tegen te komen, bij de hand worden genomen door de Levende God.

God zorgt voor ons, Hij maakt alles nieuw, ook het leven van Thijs, zo bidden wij dat Thijs rust en vrede mag hebben voor altijd.

Wij bidden om troost, kracht en Gods’ nabijheid voor zijn vrouw Henny, de kinderen Dasja en Ric, Pieter en Daniëlla, de kleinkinderen Roel, Jens, Florien, Janica en Sylvia en allen bij wie Thijs een bijzondere plaats innam.

Wij wensen hen veel sterkte voor nu en de komende tijd.

                                                                                                     Hanny van der Zee

Van de kerkrentmeesters
Deze week is het orgel in de kerk weer gestemd en is weer helemaal in
orde. Laatst kwamen er soms wat vreemde geluiden uit, maar dat had te
maken met de vochtige omstandigheden, na de vele regen in de afgelopen tijd. Het orgel wordt iedere twee jaar gestemd en dat is voldoende, zoals de stemmer van Orgelbouwer Verschuren ons vertelde.
Het buitenschilderwerk van de kerk is wegens de vele regen daarom ook
uitgesteld naar augustus.
Van N.N. kregen we weer een bijdrage voor het onderhoud van de kerk.
Daarvoor onze hartelijke dank.
Wij wensen ieder een fijne vakantie toe en een hartelijke groet namens
de kerkrentmeesters,

                                                                                                               Piet Vogelaar

Van de scriba

Beste mensen,

De vakantieperiode breekt aan. De schoolvakanties zijn in onze regio al begonnen en de jeugd kan gaan genieten van een welverdiende vakantie.

Ook voor de niet meer schoolgaande gemeenteleden breekt de tijd van vakantie aan. Of het nu dicht bij huis is of ver weg, hopelijk vindt iedereen de ontspanning die bij een vakantie hoort.

Ook in de kerk staat alles even op een laag pitje.

Dominee Annet is bijna terug van vakantie en zal deze zomer grotendeels aanwezig zijn, de leden van de kerkenraad gaan nu ook de zomer in op een tandje lager dan normaal.

Natuurlijk gaat niet heel de kerkenraad allemaal tegelijkertijd op vakantie, er is altijd wel iemand aanwezig als dat nodig mocht zijn.

Ikzelf ben al op vakantie geweest en ben daarom bereikbaar op het telefoonnummer en mailadres onderaan dit stukje.

Hoe jullie zomer ook wordt, nat, droog, vrolijk, zorgelijk, ik hoop dat iedereen de tijd vindt om wat tot rust te komen. Op adem te komen. Daar gaat vakantie namelijk over. Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse vacare, wat ‘leeg worden’ betekent.

Om vervolgens na de zomervakantie weer met nieuwe energie aan het nieuwe kerkelijke seizoen te beginnen.

Die energie hoeven we niet allemaal uit onszelf te halen. We weten dat het ons ook geschonken wordt. God trekt met ons mee, een nieuw seizoen in.

Fijne zomer (vakantie) allemaal,

Conny Bom – Scriba

Tel. 0167 – 56 47 45 connybom@autobom.nl

Gemeente-ochtend

Op zondagmorgen 23 juni 2024, na de dienst, hebben we de gemeente-ochtend gehouden.

Hannelie Saarloos, voorzitter kerkenraad, heeft een toelichting gegeven op de dingen die momenteel belangrijk zijn voor onze gemeente.

Zo kwam naar voren dat er een intentieverklaring is getekend door de Brabantse Wal gemeenten om (als de subsidies hiervoor verstrekt worden) een Regio predikant aan te trekken. Deze zal de samenwerking tussen de gemeenten van de Brabantse Wal naar een hoger niveau tillen.

Ook werd er gesproken over Youth for Christ, welke activiteiten zij ontplooien voor onze jeugd.

Anton Beurkens heeft de cijfers van de kerkrentmeesters inzichtelijk gemaakt voor de gemeenteleden. De aanwezigen vonden het fijn dat er een goede uitleg werd gegeven aan deze, voor vele mensen onbegrijpelijke, balanscijfers.

Fia Traets lichtte de activiteiten en de cijfers toe van de diaconie.

De cijfers worden nu op de website geplaatst.

Na het beantwoorden van een aantal vragen, die door de colleges werden beantwoord, of meegenomen om te overleggen, sloot Hannelie met het volgende af:

Kerk

Hier is een stoel voor wie moe is.

Hier is hoop voor wie verdwaald is.

Hier is liefde voor wie ontmoedigd is.

Hier is geloof voor wie twijfelt.

Hier ben je thuis.

Hier word je verwacht zoals je bent.

Want God heeft naar jou gezocht.

God heeft op jou gewacht.

Sta even stil,

Bewonder de schoonheid van deze kerk.

Adem het verleden van dit huis,

Je eigen nieuw begin.

Sluit je ogen, word even stil.

In de stilte hoor je de echo van Gods’ woord.

Ga even zitten,

Hol ook hier jezelf niet voorbij.

Vouw je handen, open je hart.

Bid.

En als dat niet kan,

Als je niet geloven kan, omdat je pijn hebt,

Ga dan toch naar huis met de zegen:

Vrede en alle Goeds

Hartelijk dank voor iedereen die bij deze gemeente-ochtend aanwezig was.

Namens de kerkenraad,                                                      Conny Bom

DIACONIE

Actie Vakantietas 2024

Actie Vakantietas, een prachtig initiatief van Kerk in Actie, waar wij ons als Diaconie ook dit jaar weer graag voor ingezet hebben.

Via sponsoring en 2 collectes in de kerk werd er ruim € 1.200,00 opgehaald. Een prachtig bedrag waar we heel blij mee waren.

Daar de “Vakantietas “ bestemd is voor kinderen van 0 t/m 12 jaar EN die verbonden zijn aan de Voedselbank, werd contact opgenomen met de Voedselbank Steenbergen. In totaal zijn er 31 kinderen op dit moment verbonden aan de Voedselbank in onze gemeente.

Voor deze 31 kinderen heeft de Diaconie de afgelopen weken veel speelgoed gekocht / verzameld waarmee de “Vakantietas “ gevuld kon worden. Denk aan knutselspullen, springtouwen, stoepkrijt, ballen enz. Tevens hebben we er tegoedbonnen van de IJssalon Boon, ’t Snoepwinkeltje en het Kruidvat aan toe kunnen voegen.

Op vrijdag 5 juli werden de tassen afgeleverd bij de Voedselbank Steenbergen. Zij zorgden ervoor dat de tassen bij de kinderen terecht kwamen.

Hartelijk bedankt namens de Diaconie,

              Fia Traets, Marianne Zuidweg, Corine Arkenbout en Lieneke den Haan

Collecteren voor gordijnen

Na overleg met de Kerkrentmeesters is besloten GEEN collectes meer te houden voor nieuwe gordijnen. De Kerkrentmeesters zullen daar zelf zorg voor dragen. 

Namens de diaconie,                                                     Lieneke den Haan

Zondag 14 juli:

Er wordt gecollecteerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap en voor het college van Kerkrentmeesters.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Ze willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods’ boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

Daarnaast gebruiken duizenden kinderen de kinderdienstmethode Bijbel Basics en boeken als de Samenleesbijbel of de Prentenbijbel. Ook inspireren ze heel veel ouders via het platform Kind&Bijbel. Zo ervaren ook nieuwe generaties de rijkdom van de Bijbel. 

Zondag 21 juli:

Er wordt gecollecteerd voor SchuldHulpMaatje en voor het college van Kerkrentmeesters.

Naastenliefde is de basis en het evangelie de inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met de SchuldHulpMaatje aanpak wil men een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken zij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties. 

Zondag 28 juli:

Er wordt gecollecteerd voor de Diaconie en voor het college van Kerkrentmeesters.

Een diaken doet veel meer dan alleen maar rondgaan met de collectezak in de zondagse kerkdienst.
Diakenen zijn meestal helpers en doeners maar zijn samen met de kerkenraad ook bestuurders. De diaconie heeft oog en oor voor hen die arm en kwetsbaar zijn en zij voert haar taken uit binnen en buiten de gemeente. Zo worden er namens de diaconie bijvoorbeeld verschillende acties ondernomen om geld of middelen in te zamelen voor goede doelen en/of hulpbehoevenden.

Zondag 4 augustus:

Er wordt gecollecteerd voor KiKa en voor het college van Kerkrentmeesters.

Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Inmiddels overleeft 81% van deze kinderen de eerste vijf jaar na de diagnose. Mede dankzij de onderzoeken die KiKa financiert. Want zo’n 20 jaar geleden lag dit nog rond de 72%. Een duidelijk bewijs dat onderzoek écht helpt en 100% kans op genezing steeds dichterbij komt. 

Zondag 11 augustus:

Er wordt gecollecteerd voor Vluchtelingenwerk Steenbergen en voor het college van Kerkrentmeesters.

Naar schatting zijn er wereldwijd 100 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Vluchtelingenwerk komt op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekeningnummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,                                   Lieneke, Corine, Fia en Marianne

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 15 augustus a.s. verschijnt, inleveren voor 9 augustus a.s. bij mij via de mail van Niek: niekvangiels@hotmail.com

Dit omdat de mails niet altijd aankomen op mijn eigen mailadres.

Met vriendelijke groet,                                                          Greet van Giels

Volgend artikel