Rond de Kerken

Steenbergen Hervormde Gemeente

Zondag 16 juni om 10.00 u: ds. A. Ravensberg.

 Collecten: Jeugdwerk Brab. Wal en Kerkrentmeesters.

*Zondag 23 juni  om 10.00 u: ds. ten Kate.

 Collecten: Binnenl. Diaconale hulp en Kerkrentmeesters.

*Zondag 30 juni om 10.00 u: mw. B. de Waal.

  Collecten:  Diaconie en Kerkrentmeesters.

*Zondag 7 juli om 10.00 u: ds. I. Koeman.

  Collecten: War Child en Kerkrentmeesters.

WEL EN WEE

Mw. Nienhuis-den Haan heeft onlangs in het ziekenhuis gelegen, en is daarna verhuisd naar Onze Stede. Daarnaast is zij op 6 juni 101 jaar geworden. Wat bijzonder. Wij wensen haar veel geluk toe. En dat zij nog een goede tijd in Onze Stede mag beleven.

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 16 juni vieren we het Heilig Avondmaal.

VAKANTIE PREDIKANT

Van 17 juni tot 15 juli heb ik vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba. Zonodig weet zij welke collega’s in kunnen vallen.

                                                                               Ds. Annet Ravensberg

TOEKOMST BRABANTSE WAL

Het samenwerkingscontract is getekend! We gaan met vier gemeentes verder in om nieuwe wegen in te slaan naar een toekomstgerichte en vitale kerk. 

Weer samen ontdekken waar het om gaat in de kerk, waartoe de kerk er is en welke rol de kerk speelt in deze tijd. Ons actief openstellen voor de werkzaamheid van God in deze wereld. We willen vooruitkijken, naar nieuwe vormen van kerk-zijn zoeken, zonder direct de oude vormen op te geven. 

We gaan dit met elkaar doen, maar blijven aparte gemeenten met eigen kerkgebouwen. 

Dit samenwerkingsproces zal worden ondersteund door een regiopredikant. Momenteel zijn we bezig daarvoor fondsen te werven. 

Op deze foto ziet u de voorzitters van de vier Brabantse Wal-gemeenten, die dinsdag 28 mei jl. het samenwerkingscontract hebben getekend. Van links naar rechts: Mevrouw Charlotte Verbraak, voorzitter PG Bergen op Zoom, de heer Dick van Arkel, voorzitter van de PG Woensdrecht, de heer Bernard Klazema, voorzitter van de PG Halsteren/Nieuw-Vossemeer en mevrouw Hannelie Saarloos, voorzitter van de PG Steenbergen.

                                                                                              De kerkenraad

Graag wil ik me aan jullie voorstellen

Mijn naam is Ferry Wesdijk, ik ben 51 jaar en getrouwd met Evelien. 

Wij zijn gezegend met 2 kinderen Lisa (16) en Kayne (13). 

Wij wonen in Oud-Beijerland. Naast mijn baan als logistiek manager ben ik nu sinds 1 november werkzaam als teamleider van Youth for Christ Brabantse Wal en mag ik deel uitmaken van dit mooie team. 

Wat zo mooi aan dit werk is dat God elke dag bij je is en je leidt. Als je bedenkt dat we in november van start zijn gegaan hoog in een kerktorenkamertje in Steenbergen, daar een plan van aanpak hebben geschreven en als je dan kijkt naar wat er tot nu toe al is bereikt, dan kunnen wij daar alleen maar dankbaar voor zijn. 

We vinden het belangrijk dat er op de Brabantse Wal goed jongerenwerk plaats gaat vinden, dat YfC van maatschappelijk belang mag zijn hier. Dat jongeren een plek krijgen waar ze zich erkend voelen en dat ze weer wat gaan betekenen in deze lastige samenleving (en dan druk ik mij zachtjes uit). 

Ons doel hier in de Blokstallen in Bergen op Zoom is om er voor alle jongeren te zijn en ons team uit te breiden met nog meer vrijwilligers en vaste krachten zodat we 5 dagen per week voor de jongeren aanwezig kunnen zijn. Ons verlangen is dat ze allemaal Jezus leren kennen. 

                                                                                              De kerkenraad

DIACONIE

Opbrengst collectes mei  2024

Aktie Vakantietas                                                              €  124,60

Binnenlands Diaconaat                                                     €    88,20

Pinkstercollecte Missionair Werk                                      €  147,50

Gehandicapten  ZuidWest Brabant                                   €    99,95

Collectebussen bij uitgang tbv de Zending                        € 130,95

Collectebussen bij uitgang tbv orgel en onderhoudsfonds€   82,49

Kerkrentmeesters                                                              €  452,75

Diaconie                                                                             € 178,35

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de Diaconie,                         Fia, Corine, Marianne en Lieneke

Zondag 16 juni:

Er wordt gecollecteerd voor Jeugdwerk Brabantse Wal en voor het college van Kerkrentmeesters.

Jongeren hebben behoefte aan een eigen plek. Een plek waar ze worden gezien en gehoord en waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek waar hun kwaliteiten en talenten ingezet kunnen worden en waar ze samen zijn en verbinding kunnen zoeken met elkaar.

We willen er zijn voor de jongeren; een relatie met hen aangaan. Wij geloven dat je alleen vanuit een vertrouwensband met jongeren een positieve invloed kan hebben op hun persoonlijke ontwikkeling. Gedreven door Gods liefde zoeken we hen op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Zo willen we dichterbij jongeren komen en iets van Jezus’ leven laten zien. Iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen.

Zondag 23 juni:

Er wordt gecollecteerd voor Binnenlandse Diaconale Hulp Ongedocumenteerden (KerkinActie) en voor het college van Kerkrentmeesters.

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. 

Zondag 30 juni:

Er wordt gecollecteerd voor de Diaconie en voor het college van Kerkrentmeesters.

Een diaken doet veel meer dan alleen maar rondgaan met de collectezak in de zondagse kerkdienst.
Diakenen zijn meestal helpers en doeners maar zijn samen met de kerkenraad ook bestuurders. De diaconie heeft oog en oor voor hen die arm en kwetsbaar zijn en zij voert haar taken uit binnen en buiten de gemeente. Zo worden er namens de diaconie bijvoorbeeld verschillende acties ondernomen om geld of middelen in te zamelen voor goede doelen en/of hulpbehoevenden.

Zondag 7 juli:

Er wordt gecollecteerd voor War Child en voor het college van Kerkrentmeesters.

Kinderen sterker dan oorlog? Absoluut. Kinderen zijn veerkrachtig – dat zien wij elke dag. Gelukkig maar. Want loskomen van oorlog, dat vraagt nogal wat van kinderen. Ze hebben een oma, een ouder of hun beste vriendje verloren. Herinneringen aan geweld zijn hardnekkig, waardoor het moeilijk is om mensen te vertrouwen. Net als concentreren. Of in slaap vallen.

Een kind uit de oorlog halen is één – maar daarmee heb je de oorlog nog niet uit het kind. War Child weet hoe dat moet. Uit ervaring én uit onderzoek. Zo weten we zeker dat wat zij doen, werkt.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekeningnummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,                                   Lieneke, Corine, Fia en Marianne

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor vijf weken zal gelden en op 11 juli a.s. verschijnt, inleveren voor 5 juli a.s. bij mij via de mail van Niek: niekvangiels@hotmail.com

Dit omdat de mails niet altijd aankomen op mijn eigen mailadres.

Met vriendelijke groet,                                                          Greet van Giels

Volgend artikel