Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

*Witte Donderdag 28 maart om 19.30 u: ds. A. Ravensberg.

 Avondmaal.

 Collecten: Diaconie en Kerkrentmeesters.

*Goede Vrijdag 29 maart  om 19.30 u: ds. A. Ravensberg.

*Stille Zaterdag 30 maart om 21.00 u: ds. A. Ravensberg.

*Pasen 31 maart om 10.00 u: ds. A. Ravensberg.

 Collecten: KerkinActie Colombia en Kerkrentmeesters.

*Zondag 7 april om 10.00 u: ds. v.d. Weerd.

  Collecten: Speelgoed voor Elkaar Dinteloord en Kerkrentmeesters.

VAN DE PREDIKANT

Opstanding

Bijna is het Pasen.

Wat verschilt het Paasfeest eigenlijk van Kerst.

Met Kerst hoor je al weken de kerstliedjes in de winkelstraten. Je struikelt over de engeltjes, en de liedjes over het kind dat geboren werd in de kribbe zijn niet te tellen. Of je nu gelooft of niet, de meeste mensen weten wel waar dit feest voor gelovige christenen om draait.

Hoe anders is dat met Pasen.

Oké, de Paaseieren liggen al weken in de winkel, en Paastakken zie je ook overal. Maar vraag een willekeurig persoon maar eens waar het met Pasen om draait. Grote kans dat je geen antwoord krijgt.

En zelfs als je wel het antwoord weet: Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Zelfs dan is de vraag nog: hoe kun je dat uitleggen? Hoe leg je dat bijvoorbeeld uit aan kinderen? Het is al moeilijk om met kinderen over de dood te praten. En hoe zou je dan kunnen vertellen over opstanding? Dat staat zo mijlenver weg van het nu, waarin we soms met onze neus op het feit worden gedrukt, dat de dood niet uit ons leven weg te wissen valt.

Ook in de theologie hebben geleerde gelovigen zich de hersenen gebroken over het hoe en waarom van de opstanding. Allerlei dogma’s, geloofsuitspraken die voor waar moesten worden gehouden waren het gevolg. Er zijn ook hele mooie dingen gezegd.

Toch blijf ik dan nog met de vraag zitten: Wat betekent Pasen nu, voor jou en voor mij? Hoe kun je je nu de opstanding voorstellen? Dat is toch bijna onvoorstelbaar?

En toch..

Door de jaren merk ik steeds meer dat dit feest, meer nog dan kerst, een diepe betekenis voor mij heeft gekregen.

In dit leven komen wij de dood onvermijdelijk tegen. We wonen er midden tussen in. Het kan jou, of mij, zomaar overkomen. De dood slaat diepe wonden. Je denkt soms dat je er nooit meer uit komt.

Juist dan, roept Pasen een diepe kracht in mij op. Doet de Paaskaars het licht van de hoop opnieuw branden.

Pasen gaat over dood en leven. Over dat het niet kan, en dat het toch gebeurt. Ja we leven midden tussen de dood. En ja, toch is de dood niet het laatste woord dat klinkt. Midden in de dood geloven wij in het leven.

In het navolgende lied is de Paasgedachte, dat gevoel van opstanding dwars door alles heen, heel mooi verwoord. Het leven, hier het Licht, komt uit het niets en uit het donker, is losgebroken uit een steen. Is een teken van leven. Komt bij God vandaan. Uit liefde. Dat licht gaat door het donker, door de dood heen, is niet te doven, komt naar ons toe.

Zomaar, uit wat niet kan, wordt opnieuw hoop geboren.

Ik wens u allen een hoopvol Pasen toe.

                                                                                                 Ds. Annet Ravensberg

Licht, ontloken aan het duister

Licht, ontloken aan het donker, 

Licht, gebroken uit de steen, 

Licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen!

Licht, geschapen, uitgesproken, 

Licht, dat straalt van Gods gelaat,

Licht uit Licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad!

Licht aan liefde aangestoken,

Licht dat door het donker brandt, 

Licht, jij lieve lentebode, 

zet de nacht in vuur en vlam!

Licht, verschenen uit den hoge, 

Licht, gedompeld in de dood,

Licht, onstuitbaar, niet te doven, 

zegen ons met morgenrood!

Licht, straal hier in onze ogen,

Licht, breek uit in duizendvoud, 

Licht, kom ons met stralen tooien,

Ga ons voor van hand tot hand!

Tekst: Sytze de Vries. Uit: Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.

Groothuisbezoek 16-18 april

Een leuke kans om in kleine kring elkaar (en mij als relatief nieuwe predikant hier) eens wat beter te leren kennen. Boeiend om met elkaar over een onderwerp in gesprek te gaan. Ik herinner me nog sommige momenten van jaren geleden. Zomaar een uitspraak van iemand die jaren met je mee blijkt te gaan.

Vanaf Pasen liggen er in de kerk intekenlijsten voor het Groothuisbezoek. U kunt zich ook per mail bij de scriba opgeven: connybom@autobom.nl .

De groothuisbezoeken zijn op:

Dinsdagavond 16 april 19.30-21.30 u. bij Burg. Popstraat 26, Dinteloord. Woensdagmiddag 17 april 14.00-16.00 u. bij Plataanstraat 10, Steenbergen

Woensdagavond 17 april 19.30-21.30 u. bij Drukkerij 8, Steenbergen

Donderdagmiddag 18 april 14.00-16.00 u. bij Doornedijkje 14, Steenbergen. Tot ziens!

Vakantie predikant

Van 1 tot 8 april ben ik een weekje vrij. Wilt u bij dringende zaken contact opnemen met de scriba of ouderling.

                                                                                                 Ds. Annet Ravensberg

VAN DE KERKRENTMEESTERS

De actie kerkbalans is inmiddels weer voorbij en wij hebben gelukkig
weer veel reacties binnengekregen. Mocht u nog geen reactie hebben
gegeven dan willen wij u graag daaraan herinneren zodat wij weer een
begroting kunnen maken voor onze financiële positie dit jaar. Er is tot
nu toe al een bedrag toegezegd van 21.755,00 euro en daarvoor onze hartelijke dank. Ook onze dank aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de actie kerkbalans. Het geld is weer nodig voor het goed functioneren van onze kerk. Ook dit jaar staat er weer veel op het programma voor het onderhoud van de kerk. Er zal in april/mei begonnen worden met hetschilderen ven de toren en de voorkant van de kerk en dat zal misschien wat ongemak geven maar hopelijk hebt u begrip voor de situatie.
Monumenten Wacht heeft deze week weer een inspectie uitgevoerd in en om de kerk en er zijn gelukkig geen bijzondere tegenvallers gevonden buiten het normale onderhoud.

                                                                                              Piet Vogelaar

GEDENKTAFEL

Beste gemeenteleden,

Sinds vorig jaar wordt er niet alleen een kaartje met de namen van de mensen die in het kerkelijk jaar zijn overleden opgehangen, er wordt ook een mooie steen met de namen erop in de schaal gelegd.

Omdat er ook mensen zijn die overleden dierbaren willen gedenken die niet bij onze kerkelijke gemeente horen, staan er nu ook witte steentjes op de gedenktafel.

Hierop kunt u zelf de naam schrijven en in de schaal bij de, eventueel al aanwezige grote stenen, leggen.

Er wordt voor deze genoemde steentjes geen kaartje opgehangen en zij zullen ook niet bij naam genoemd worden in de dienst van eeuwigheidszondag.

De witte steentjes die in het lopende jaar in de schaal worden gelegd kunnen na de dienst van eeuwigheidszondag worden meegenomen door degene die ze geschreven hebben.

De steentjes die niet worden meegenomen zullen op een mooie (nog uit te kiezen) plaats op de begraafplaats een plekje krijgen.

Mocht het niet lukken om zelf een naam op een steentje te schrijven dan wil ik u daar graag bij helpen. Laat het vooral even weten als u daar hulp bij nodig hebt.

Zo wordt de gedenktafel voor in de kerk een plaats waar iedereen herdacht kan worden.

Ik hoop dat jullie dit een mooie manier van herdenken vinden.

Mocht u in de gelegenheid zijn: neem eens een kijkje om te zien hoe het is geworden.

Mocht u hier iets over willen vragen, dan kan dit natuurlijk altijd. U mag mij daarover bellen: 0167 – 56 47 45 of mailen: connybom@autobom.nl

                                                                                                                 Conny Bom

DIACONIE

Collecte Witte Donderdag 28 maart:

Er wordt gecollecteerd voor de Diaconie en voor het college van Kerkrentmeesters.

De Diaconie doet veel meer dan alleen maar rondgaan met de collectezak in de zondagse kerkdienst.

Diakenen zijn meestal helpers en doeners maar zijn samen met

de kerkenraad ook bestuurders. De diaconie heeft oog en oor

voor hen die arm en kwetsbaar zijn en zij voert haar taken uit

binnen en buiten de gemeente. Zo worden er namens de diaconie

bijvoorbeeld verschillende acties ondernomen om geld of middelen

in te zamelen voor goede doelen en/of hulpbehoevenden

Collecte zondag 31 maart 1e Paasdag:

Er wordt gecollecteerd voor KerkinActie Colombia en voor het college van Kerkrentmeesters.

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland, door voor hen te collecteren. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

Collecte zondag 7 april:

Er wordt gecollecteerd voor Speelgoed voor Elkaar Dinteloord  en voor het college van Kerkrentmeesters.

“SpeelGoed Voor Elkaar” zamelt goed herbruikbaar speelgoed in die vervolgens door wordt gegeven aan kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Doormiddel van een stempelkaart kan men speelgoed uit komen zoeken. Naast speelgoed zamelen ze ook kleding, boeken, accessoires voor de slaapkamers etc. in. Zolang het maar leuk is voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Ieder kind heeft recht op een cadeautje met de verjaardag of Sinterklaas.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekeningnummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,                                   Lieneke, Corine, Fia en Marianne

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal gelden en op 11 april a.s. verschijnt, inleveren voor 5 april a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                          Greet van Giels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *.

*
*
Je mag gebruik maken van deze <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>